Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 3, stk. 1, nr. 1, § 4, stk. 1, § 5, § 17, stk. 9, og § 32, stk. 9, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 400 af 2. maj 2016 og lov nr. 374 af 1. maj 2018, og § 1, stk. 2 og 3, § 3, stk. 1, nr. 1, § 4, stk. 1, § 5, § 17, stk. 8, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

2. I § 27, stk. 5 og 6, og § 39 ændres »Søfartsstyrelsen« til: »Sikkerhedsstyrelsen«.

3. I § 43 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen varetager de funktioner, der er henlagt til markedsovervågningsmyndighederne for markedsovervågning og kontrol af de i denne bekendtgørelse omfattede produkter. Søfartsstyrelsen fører dog tilsyn med de i denne bekendtgørelse omfattede produkter i Grønland.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Søfartsstyrelsen, den 20. november 2018

Martin John

/ Per Sønderstrup