Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1259 af 16. december 2011 om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 153, stk. 5, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, og § 153, stk. 5, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 8 af 15. januar 1996, som ændret ved anordning nr. 782 af 6. juni 2018, fastsættes:«

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Er forholdet omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven, kan der i stedet for straf efter § 7, idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland efter reglerne i § 514 a, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 609 af 25. juni 2001.

Stk. 2. Såfremt en person ikke er bosat i Grønland, eller personens tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark, jf. § 7 i kriminalloven for Grønland.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Søfartsstyrelsen, den 18. juni 2018

Kristina Ravn

/ Mette Rosager