Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990

§ 1

I bekendtgørelse nr. 28 af 15. januar 1998 af York - Antwerpen reglerne af 1990 foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 461, 2. pkt., i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, og § 461, 2. pkt., i søloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 8 af 15. januar 1996, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Søfartsstyrelsen, den 18. juni 2018

Kristina Ravn

/ Mette Rosager