Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 35 af 15. januar 2014 om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 202, stk. 4, 2. pkt., § 514 a, 1. pkt., og § 514 b, stk. 1, 2. pkt., i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 400 af 2. maj 2016, § 202, stk. 4, 2. pkt., § 514 a og § 514 b, stk. 1, 2. pkt., i søloven som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 305 af 7. maj 1997, som ændret ved anordning nr. 659 af 21. juni 2006 og anordning nr. 187 af 8. februar 2017, og § 202, stk. 4, 2. pkt., i søloven som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 8 af 15. januar 1996, som ændret ved anordning nr. 217 af 11. marts 2005 og anordning nr. 782 af 6. juni 2018 og § 514 b, stk. 1, 2. pkt., i søloven som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 217 af 11. marts 2005, som ændret ved anordning nr. 782 af 6. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

2. I § 4, stk. 1, 1. og 4. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik« til: »Departementet for Boliger og Infrastruktur«.

3. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7:

»§ 6 a. Er forholdet omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven, kan der i stedet for straf efter § 5, stk. 1, 2 og 4, idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland efter reglerne i § 514 a, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 609 af 25. juni 2001.

Stk. 2. Såfremt en person ikke er bosat i Grønland, eller personens tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark, jf. § 7 i kriminalloven for Grønland.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Søfartsstyrelsen, den 18. juni 2018

Kristina Ravn

/ Mette Rosager