Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v.

I medfør af § 7, stk. 1 og 5, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Erhvervsministeren etablerer og driver en tjeneste på internettet med henblik på videregivelse af ejendomsdatarapporter til brug ved handel med fast ejendom m.v.

§ 2. Ved indhentning af en ejendomsdatarapport gennem den tjeneste, der er nævnt i § 1, betaler bestilleren et gebyr på 154 kr. (2018-niveau). Gebyret kan pris- og lønreguleres hvert år den 1. januar. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Gebyret kan reguleres første gang den 1. januar 2019.

§ 3. Indtil 6 måneder efter bestilling af en ejendomsdatarapport efter § 2 kan ejendomsdatarapportens bestiller uden yderligere gebyr opdatere ejendomsdatarapporten gennem de tjenester, der er nævnt i § 1. Der sker dog ikke opdatering af oplysninger i ejendomsdatarapporten, som stammer fra datakilder, der er ændret væsentligt siden indhentningen af ejendomsdatarapporten. En ejendomsdatarapport kan maksimalt opdateres efter 1. pkt. 2 gange.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1003 af 23. oktober 2012 om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v. ophæves.

Erhvervsministeriet, den 18. maj 2018

P.M.V.
Katrine Winding

/ Morten Kildevang Jensen