Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018

Forslag

til

Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre

§ 1. Personer, der har udviklet asbestudløst kræft efter andenhåndseksponering for asbestfibre, har efter ansøgning, der er indgivet senest den 31. december 2025, ret til en godtgørelse på 170.000 kr. Der kan kun ydes godtgørelse en gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 2. For at opnå godtgørelse efter stk. 1 skal ansøgeren

1) være diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden), der er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,

2) have været udsat for indirekte eksponering med asbestfibre,

3) være eller have været en del af husstanden til en person, der erhvervsmæssigt har været direkte udsat for asbestfibre,

4) have haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til en person, der erhvervsmæssigt har været direkte eksponeret for asbestfibre, og

5) ikke med overvejende sandsynlighed have været udsat for anden relevant eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, herunder ved egen direkte erhvervsmæssig eksponering.

Stk. 3. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ansøgeren er berettiget til erstatning eller godtgørelse for lungehindekræft, bughindekræft eller testikelhindekræft efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Forældelseslovens regler finder ikke anvendelse på den godtgørelse, der er anført i stk. 1.

§ 2. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det godtgørelsesbeløb, der er anført i § 1, stk. 1. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det godtgørelsesbeløb, der er anført i § 1, stk. 1.

§ 3. Styrelsen for Patientsikkerhed modtager, oplyser og afgør sager efter denne lov.

Stk. 2. Det er alene den person, som har været indirekte eksponeret for asbestfibre, der kan ansøge om godtgørelse. Afgår ansøgeren ved døden, efter at ansøgningen er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 24. maj 2018

Kristian Pihl Lorentzen

/ Bent Bøgsted