Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 796 af 21. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1412 af 25. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 43, stk. 2, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 48, stk. 3, stk. 4, 3. og 4. pkt., stk. 6, 5. og 6. pkt., stk. 8, 2. pkt., og stk. 9, § 48 A, § 50, stk. 2, § 51, 2. pkt., § 52, stk. 4 og stk. 5, 3. pkt., § 53, stk. 4, § 55 A, § 56, stk. 1, § 57, § 61, stk. 3, 2. pkt., § 65, stk. 3, 1-3. pkt., stk. 6, 3. pkt., og stk. 13, § 67, stk. 4, § 76, § 84, stk. 3, § 85, stk. 3, § 88, stk. 3, § 89 A, stk. 8, og § 114 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret ved lov nr. 428 af 18. maj 2016, lov nr. 652 af 8. juni 2016 og lov nr. 58 af 30. januar 2018, § 10, stk. 7, 3. pkt., og § 10 a, stk. 2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, og § 35, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »§ 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige« til: »§§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

3. I § 11, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 2, og § 9, stk. 4« til: »§ 13, stk. 2, og § 14, stk. 4«.

4. I § 11, stk. 3, ændres »et fælles inddrivelsessystem« til: »restanceinddrivelsesmyndighedens it-system«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.

Skatteministeriet, den 25. maj 2018

Karsten Lauritzen

/ Annemette Ottosen