Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Egenkontrolprogrammets indhold
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin

I medfør af § 58, stk. 1, § 61 a og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, fastsættes i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes regler om transportørens egenkontrol ved transport af svin, der sker som led i gruppevis levering af slagtesvin efter reglerne i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (mærkningsbekendtgørelsen).

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder også for den, der transporterer egne svin.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin: Et system, som transportøren anvender til løbende at sikre, at mærkningsbekendtgørelsens krav til transportøren opfyldes, når svin leveres efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.

2) Egenkontrolprogram: En skriftlig beskrivelse af transportørens egenkontrol og af, hvordan egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

3) Transportør: Ejeren af en transportvirksomhed eller den, der uden for et ansættelsesforhold, foretager transport for andre.

Egenkontrol

§ 3. Transportøren skal sørge for, at der udføres egenkontrol, der sikrer, at transportøren opfylder mærkningsbekendtgørelsens krav til transportøren, når svin leveres efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.

§ 4. Transportøren skal sørge for, at egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram. Transportøren skal endvidere sikre, at egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

Stk. 2. Egenkontrolprogrammet skal mindst indeholde en beskrivelse af, hvordan transportøren vil sikre overholdelse af mærkningsbekendtgørelsens krav til transportøren, når svin leveres efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin, på de områder, der er nævnt i bilag 1, og af, hvordan egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

Stk. 3. Transportøren skal endvidere sikre, at egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

Stk. 4. Egenkontrolprogrammet skal løbende opdateres.

§ 5. Transportøren skal foretage indberetning til Fødevarestyrelsen før den første transport, der foretages efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin. Indberetning efter 1. pkt. sker med henblik på myndigheder under Miljø- og Fødevareministeriets auditering af transportørens egenkontrolprogram.

Stk. 2. Indberetning, jf. stk. 1, skal omfatte oplysning om transportørens navn, CVR-nummer, autorisationsnummer og forventet startdato for transport efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.

§ 6. Egenkontrolprogrammet og dokumentationen for egenkontrollens gennemførelse skal til enhver tid være tilgængelig for myndigheder under Miljø- og Fødevareministeriet, der udøver auditering.

Stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i mindst to år.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3, 4, 5 eller 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1409 af 29. november 2016 om transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 25. maj 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Hanne Lindeburg


Bilag 1

Egenkontrolprogrammets indhold

Egenkontrolprogrammets indhold for transportør

Egenkontrolprogrammet skal mindst indeholde en beskrivelse af, hvordan transportøren for sin virksomhed vil sikre og dokumentere overholdelse af mærkningsbekendtgørelsens krav til transportøren, når svin leveres efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin, på følgende områder, jf. § 4, stk. 2:

1) Udfyldelse af oplysning om transportvirksomhedens navn og autorisationsnummer på følgeseddel.

2) Følgesedlens oplysninger.

3) Ubrydelig adskillelse af slagtesvin fra forskellige besætninger ved samtidig transport af slagtesvin fra flere besætninger.

4) Uafbrudt transport imellem leverende besætninger og mellem sidst leverende besætning og slagteri.