Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport

I medfør af § 84, stk. 1, og § 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger regler for kørsel til og fra dyrskue med brede landbrugskøretøjer, hvor kørslen alene sker fra maskinstation, maskinhandler, avlsgård eller ejendomme, der har køretøjet i fælleseje, til dyrskue med henblik på fremvisning og demonstration af køretøjet.

Definitioner

§ 2. Ved brede landbrugskøretøjer forstås i denne bekendtgørelse køretøjer, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde, og som har en bredde, der overstiger 2,55 m.

Stk. 2. Ved dyrskue forstås i denne bekendtgørelse en offentlig fremvisning og udstilling af husdyr fra landbruget og af køretøjer, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde.

Kørsel til og fra dyrskuer

§ 3. Kørsel efter § 1 med en bredde, der overstiger 3,30 m, kræver tilladelse fra politiet. Kørsel med en bredde op til 3,30 m er tilladelsesfri.

Stk. 2. Kørsel efter § 1 skal ske i overensstemmelse med § 24, stk. 5, i bekendtgørelse om særtransport.

Stk. 3. Et landbrugskøretøj, hvis bredde overstiger 3,65 m, skal være assisteret af en ledsagebil i overensstemmelse med § 36, stk. 3-6, og §§ 37-38 i bekendtgørelse om særtransport.

Stk. 4. Ved kørslen skal det brede landbrugskøretøj være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj som angivet i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 6.10.001.

Stk. 5. Hvis gennemførelse af kørslen nødvendiggør regulering af færdslen, skal føreren af det brede landbrugskøretøj og ejeren eller brugeren af køretøjet sikre sig, at transporten ledsages af politiet eller af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med udførelse af særtransporter samt sikre sig, at der er det fornødne udstyr til kommunikation mellem føreren og den eller de bemyndigede.

Stk. 6. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen, eventuelt i kopi eller i elektronisk form, og på given foranledning forevises for politiet.

Ansøgning

§ 4. Ansøgning om tilladelse efter § 3, stk. 1, 1. pkt., skal indgives på en blanket, der udleveres af politiet. Ansøgning skal indgives til politiet i tilstrækkelig god tid, inden kørslen skal gennemføres.

Stk. 2. Tilladelse efter § 3, stk. 1, 1. pkt., udstedes alene som en engangstilladelse. § 16 i bekendtgørelse om særtransport finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tilladelse meddeles ejeren eller brugeren af det brede landbrugskøretøj.

Klageadgang

§ 5. Afgørelser truffet af politiet efter § 3 kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Erstatningspligt ved skader på vejnettet

§ 6. Skader opstået på vejnettet grundet uretmæssig kørsel erstattes efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse udstedt i medfør af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 118, stk. 11, i færdselsloven.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 28. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted