Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - ansættelse - kommuner - ej medhold

J. nr. 18-6217

En 58-årig mand søgte via en elektronisk ansøgningsprocedure ansættelse ved en kommune. Det var obligatorisk at oplyse sin fødselsdato og sit køn for at få adgang til næste trin i ansøgningsskemaet. Manden fik afslag på ansættelse og mente, at dette indirekte var på grund af køn og alder. Der er ikke i hverken ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven bestemmelser, der medfører, at en arbejdsgiver i forbindelse med en ansøgningsprocedure ikke må anmode om ansøgerens alder eller køn. Der var ikke andre oplysninger, der tydede på, at kommunen havde lagt vægt på mandens køn eller alder. Manden fik derfor ikke medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med, at klager skulle angive sit køn og sin alder ved elektronisk ansøgning til en stilling hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven og/eller forskelsbehandlingsloven.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Klager, der er en mand født i 1959, søgte den 28. december 2017 en opslået stilling som teknisk servicemedarbejder hos den indklagede kommune.

I forbindelse med den elektroniske ansøgningsprocedure skulle ansøgere uploade ansøgning og CV samt oplyse fødselsdato og køn. Rubrikkerne skulle udfyldes for at få adgang til næste trin i den elektroniske ansøgningsprocedure.

Ved mail af 11. januar 2018 fik klager afslag på ansættelse i stillingen. Indklagede havde ifølge afslaget modtaget 160 ansøgninger til stillingen, og klager var ikke blandt de kandidater, indklagede valgte at invitere til en personlig samtale.

Klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 16. januar 2018.

Den indklagede kommune har til sagen oplyst, at ansøgning til opslåede stillinger sker via kommunens e-rekrutteringssystem. Inden ansøgere kan uploade ansøgning, CV og øvrige bilag skal følgende felter udfyldes:

E-mail

Gentag e-mail

Telefon (privat)

Telefon (mobil)

Fornavn

Efternavn

Adresse

Fødselsdato

Køn

Postnummer

By

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sit køn og sin alder.

Allerede på 2. trin i ansøgningsprocessen i den elektroniske rekrutteringssoftware var det et krav, at klager oplyste sit køn og sin alder, før han kunne få adgang til næste trin. Ansøgere kunne ikke fravælge at afgive oplysninger om deres køn og alder.

Afslaget på ansøgningen var ubegrundet.

I stillingsopslaget har indklagede ikke søgt efter personer af et bestemt køn eller med en bestemt alder. Men ved indklagedes ansøgnings- og rekrutteringspraksis er det bevist, at oplysninger om klagers køn og alder indgik i beslutningsgrundlaget for ansættelse.

Når oplysningerne om klagers køn og alder tillige er oplysninger, som han ikke kunne fravælge at afgive, hvis han ville indgive sin ansøgning, foreligger der faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at indklagede lagde vægt på køn og alder ved besættelse af stillingen.

Formålet med kommunens stillingsopslag var at ansætte medarbejdere i stillingen til dækning af behovet for udførelse af arbejdsopgaver. Klagers alder burde være formålet aldeles uvedkommende. Oplysningerne om klagers køn og alder var ikke nødvendige oplysninger for at få stillingen besat i henhold til formålet. At indklagede indhentede oplysninger om klagers køn og alder, var således ikke begrundet i et objektivt sagligt formål og tjener ikke hensigten med ansættelse i stillingen. Hverken kommunen eller stillingen er omfattet af undtagelsesreglerne i forskelsbehandlingsloven.

Afgivelse af oplysninger om køn og alder var ikke valgfrit, og indklagede oplyste ikke om formålet med at indhente disse oplysninger.

Med sin rekrutteringspraksis sikrede den indklagede kommune sig mulighed for at lægge vægt på klagers alder ved besættelse af stillingen. Det burde i modsat fald være muligt at indgive sin ansøgning uden først at oplyse om sin alder.

Til sammenligning bruger statens styrelser og ministerier en online rekrutteringsapp, hvor ansøgere kan vælge at oplyse køn og alder. Undlader en ansøger dette, får vedkommende alligevel adgang til at indgive sin ansøgning via app’en.

Indklagede afviser, at klager fik afslag på sin ansøgning på grund af alder og køn.

Fødselsdato og køn er to blandt flere personlige oplysninger, som alle ansøgere bliver bedt om at angive. De to konkrete oplysninger benyttes alene til statistiske formål.

Indklagede nedsætter altid et ansættelsesudvalg i forhold til den konkrete stilling. Ved besættelse af stillingen som teknisk servicemedarbejder bestod ansættelsesudvalget af fire deltagere. Indklagede modtog 160 ansøgninger, og alle fire deltagere i ansættelsesudvalget læste og vurderede samtlige modtagne ansøgninger.

På baggrund af de fire personers vurderinger blev der udvalgt kandidater til samtale. Ansættelsesudvalget udtog de fem ansøgere, som blev vurderet til bedst at matche job- og personprofilen, til en personlig samtale.

De ansøgere, som ikke blev udtaget til en personlig samtale, fik umiddelbart et afslag, heriblandt klager.

Ansættelsesudvalget valgte at ansætte én af de fem, der var til ansættelsessamtale. Stillingen blev besat med en 46-årig mand, der er uddannet tømrer med 26 års erfaring som håndværker og relevante kurser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Klager over forskelsbehandling på grund af alder bliver behandlet efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved blandt andet ansættelser.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved blandt andet ansættelse.

Det fremgår også af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager må anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af blandt andet køn og/eller alder behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af et bestemt køn og/eller en bestemt alder ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Der er ikke i hverken ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven bestemmelser, der medfører, at en arbejdsgiver i forbindelse med en ansøgningsprocedure ikke må anmode om ansøgerens alder eller køn.

Ligebehandlingsnævnet har i afgørelse af 18. december 2013 (sag nr. 2013-6810-05081) slået fast, at forskelsbehandlingslovens § 4 hverken omfatter alder eller køn. Det er derfor ikke i strid med ligebehandlingsreglerne at spørge hertil.

I to afgørelser af 21. januar 2015 (sag nr. 2014-6810-49189 og 2014-6810-49153) slog nævnet tilsvarende fast, at der ikke i forskelsbehandlingsloven er noget til hinder for i forbindelse med en ansøgningsprocedure at anmode ansøgeren om at oplyse sin alder, idet dette kriterium ikke er nævnt i forskelsbehandlingslovens § 4.

De nævnte afgørelser kan findes på www.retsinformation.dk

Der foreligger ikke andre oplysninger, der tyder på, at indklagede ved vurderingen af ikke at indkalde klager til ansættelsessamtale, helt eller delvist har lagt vægt på klagers køn eller alder.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelse

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 16 a, om delt bevisbyrde

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

§ 4, om oplysninger om lønmodtageren

§ 7 a, om delt bevisbyrde

<18-6217>