Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - øvrige

J. nr. 17-29496

En kvinde anmodede om genoptagelse af sin sag, som Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelse i den 9. februar 2018 i sag nr. 17-29496. Nævnet afviste at genoptage sagen under henvisning til, at der ikke var fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og der i øvrigt ikke forelå særlige grunde, der efter nævnets praksis kunne føre til, at sagen skulle genoptages. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Sagen angår en anmodning om, at nævnet genoptager klagers sag om forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Nævnet genoptager ikke sagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Ved brev af 8. november 2017 indbragte klager en klage for Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en kommunes afgørelse om pension.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet afviste ved afgørelse af 30. november 2017 klagen under henvisning til, at det måtte anses for åbenbart, at klager ikke kunne få medhold i sin klage. Afvisningen blev begrundet med, at klagen over kommunen ikke falder inden for forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde.

Klager indbragte sekretariatets afgørelse for nævnet, som traf afgørelse den 9. februar 2018. Det fremgår af nævnets bemærkninger og konklusion:

”…

Denne klage angår spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af handicap ved beregning af pension. Da forskelsbehandling på grund af handicap alene er beskyttet inden for arbejdsmarkedet, falder klagen efter fast nævnspraksis uden for forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde.

Ligebehandlingsnævnet kan bl.a. henvise til afgørelse af 19. marts 2014 (sag nr. 2013-6811-12021), hvor nævnet vurderede, at klage over beregning af førtidspension (brøkpension) ikke angår forhold inden for arbejdsmarkedet.

Det er på denne baggrund åbenbart, at klager ikke kan få medhold i sin klage.

Ligebehandlingsnævnet tiltræder derfor sekretariatets afgørelse om afvisning af klagen. ”

Efterfølgende anmodede klager ved brev af 27. marts 2018 nævnet om at genoptage sagens behandling.

Parternes bemærkninger

Klager har anført bl.a., at hun ikke er enig i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Klager har ikke begæret et ekstra beløb som handicappet. Hun ønsker alene at kræve sin ret til eksistensminimum efter loven og sin ret til ikke at blive forskelsbehandlet som almindelig borger.

Nævnets begrundelse om ikke at kunne behandle spørgsmål om beregning af pension ved handicap er ikke korrekt. Det er ikke et spørgsmål om at beregne pension, men et spørgsmål om, at klager må være garanteret et minimumbeløb.

Klager ønsker, at der ses bort fra, at hun er handicappet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af lov om Ligebehandlingsnævnet, at nævnet kan bestemme, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler derfor.

En sag kan f.eks. genoptages, hvis der i forbindelse med en genoptagelsesanmodning er fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen.

Det fremgår af klagen af 8. november 2017, at klagen vedrørte spørgsmål om forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet på grund af klagers handicap.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap samt national, social og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Klage over handicap i forbindelse med pension falder uden for forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde.

Nævnet har ikke kompetence til at tage stilling til de rejste spørgsmål vedrørende folkepension, eksistensminimum m.v.

Der er ikke fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og der foreligger ikke i øvrigt særlige grunde, der efter nævnets praksis kan føre til, at sagen skal genoptages.

Der er herefter ikke grundlag for at genoptage sagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 10, om genoptagelse

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

<17-29496>