Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0053
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Opkrævning af miljøbidrag
Kapitel 2 Udbetaling af godtgørelse
Kapitel 3 Administrative bestemmelser
Kapitel 4 Straffebestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler1)

I medfør af § 5, stk. 6, § 6, stk. 4 og 5, § 7, stk. 2, § 8, § 8 a og § 9, stk. 2, i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren og told- og skatteforvaltningen fastsættes:

Kapitel 1

Opkrævning af miljøbidrag

§ 1. De forsikringsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 2, i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, opkræver det i lovens § 3 nævnte bidrag samtidig med opkrævning af præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring.

Stk. 2. Såfremt præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring opkræves to eller flere gange pr. år, opkræves miljøbidraget for samme periode, som der opkræves præmie for.

Stk. 3. Ved forsikringsforholdets ophør godtgøres forsikringstageren for allerede indbetalte miljøbidrag.

§ 2. Forsikringsselskaberne skal føre regnskab over præmieindbetalinger med angivelse af præmieperioden, der kan danne grundlag for opgørelse af de i hver måned opkrævede miljøbidrag og for kontrollen med bidragets betaling.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne og repræsentanterne skal efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive summen af de pligtige miljøbidrag digitalt på www.skat.dk.

Stk. 3. De pligtige miljøbidrag i en måned omfatter de bidrag, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Bidrag, der godtgøres forsikringstagerne eller afskrives som uerholdelige, fradrages i summen af bidrag i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted.

§ 3. Summen af de pligtige miljøbidrag skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest samtidig med angivelsesfristens udløb, jf. § 2, stk. 2.

§ 4. Opkrævningen foretages af told- og skatteforvaltningen i henhold til § 2, stk. 1, 3, 4 og 8 samt §§ 3-8 og §§ 16-16 d i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Kapitel 2

Udbetaling af godtgørelse

§ 5. Der ydes efter anmodning en godtgørelse til den sidst registrerede ejer af en udtjent bil omfattet af § 2 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler efter aflevering af motorkøretøjet til affaldshåndtering.

Stk. 2. Der kan dog efter anmodning ydes godtgørelse til en ikke-registreret ejer, såfremt:

1) den sidst registrerede ejer er afgået ved døden, og en arving eller bobestyrer kan fremvise en skifteretsattest samt underskrive skrotningsattesten, eller

2) den sidst registrerede ejer som følge af en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrivelse af skrotningsattesten, og en nærmeste pårørende skriftligt erklærer dette samt underskriver skrotningsattesten.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan efter anmodning dispensere fra kravet i stk. 1, i helt særlige tilfælde.

Stk. 4. Der ydes endvidere efter anmodning en godtgørelse til politi og kommuner, som efter retmæssig fjernelse eller konfiskation indleverer en udtjent bil omfattet af § 2 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler til affaldshåndtering, jf. lovens § 6, stk. 3.

Stk. 5. Såfremt et forsikringsselskab ved konstatering af totalskade overtager en bil, indtræder forsikringsselskabet i ejerens krav på godtgørelse efter denne bekendtgørelse. Ved udbetaling af totalskadeerstatning skal godtgørelsesbeløbet oplyses over for bilejeren.

§ 6. Godtgørelsen efter § 5 ydes, såfremt:

1) bilen er afmeldt i Køretøjsregistret efter den 30. juni 2000,

2) der ikke er opnået godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b,

3) bilen efter afmeldingen fra Køretøjsregisteret ikke har været indregistreret i et andet land, og

4) bilen er indleveret til en virksomhed, der håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herunder:

a) aflevering af bilen til affaldsbehandling dokumenteres ved forelæggelse af en skrotningsattest, udstedt i overensstemmelse med bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, eller

b) aflevering af bilen til affaldsbehandling i udlandet dokumenteres ved forelæggelse af en skrotningsattest, der er udstedt efter nationale regler i den pågældende stat om affaldsbehandling af biler, svarende til reglerne i Direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer og eventuelle senere ændringer heraf.

§ 7. Anmodningen indsendes til det af miljøministeren udpegede administrative organ, »Miljøordning for biler«.

Stk. 2. For biler, der er afleveret til affaldsbehandling i Danmark, udgøres anmodningen af skrotningsattesten forsynet med bilejerens og en eventuel transporthavers underskrift.

Stk. 3. For biler, der er afleveret til affaldsbehandling af politi eller kommuner, udgøres anmodningen af skrotningsattesten forsynet med politiets eller kommunens underskrift.

§ 8. Godtgørelsen, jf. § 5, udgør 2.200 kr.

Stk. 2. Godtgørelsen anvises til modtagerens konto i pengeinstitut.

§ 9. Godtgørelse, der er ydet, uden at betingelserne i § 6 var opfyldt, skal tilbagebetales. Beløbet skal tilbagebetales senest 14 dage efter, at Miljøstyrelsen skriftligt har fremsat påkrav herom. Beløbet indbetales til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Betales et beløb ikke rettidigt, jf. stk. 1, skal der betales 1,3 % i månedlig rente for hver påbegyndt måned, fra det tidspunkt beløbet skulle have været betalt til tidspunktet for indbetalingen til Miljøstyrelsen.

§ 10. Miljøstyrelsen kan bestemme, at § 9 ikke skal finde anvendelse, når det forhold, der udløser tilbagebetalingspligten, har underordnet betydning.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser

§ 11. Administration og kontrol i henhold til kapitel 1, herunder opkrævning af miljøbidrag hos forsikringsselskaberne, udøves af told- og skatteforvaltningen.

§ 12. Landsskatteretten påkender klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser i 1. instans af spørgsmål om miljøbidragspligt.

Stk. 2. Reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 16 og 19 finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 13. Administration af kapitel 2 udøves af »Miljøordning for biler«.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for den virksomhed, som »Miljøordning for biler« udøver i medfør af kapitel 2.

Stk. 3. Alle tilfælde, hvor »Miljøordning for biler« ikke finder betingelserne for ydelse af godtgørelse opfyldt, eller hvor der opstår tvivlsspørgsmål, forelægges snarest for Miljøstyrelsen til afgørelse.

§ 14. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) overtræder § 2, stk. 1, eller

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til § 2, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1394 af 24. november 2016 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler ophæves.

§ 17. Skrotningsgodtgørelse for biler, som er afleveret til skrotning, og hvor skrotningsattesten er underskrevet i perioden fra den 1. februar 2014 til den 31. december 2016, udbetales efter § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 293 af 26. marts 2014 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Stk. 2. Skrotningsgodtgørelse for biler, som er afleveret til skrotning, og hvor skrotningsattesten er underskrevet i perioden fra den 1. januar 2017 til den. 30. juni 2018, udbetales efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1394 af 24. november 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 28. maj 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Camilla Bjerre Søndergaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, EF-Tidende 2000, nr. L 269, side 34.