Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA

I medfør af § 26 og § 62 i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører udtagning af prøver i forbindelse med overvågning af husdyr-MRSA hos svin, kvæg, fjerkræ, heste og mink.

Stk. 2. Prøveudtagningsfrekvensen for de i stk. 1 nævnte dyrearter fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside på www.fvst.dk.

Stk. 3. Ved husdyr-MRSA forstås Methicillin resistente Staphylococcus aureus fundet hos et husdyr uanset typen.

§ 2. Ejeren eller brugeren af et dyrehold, som består af en eller flere af de i § 1, stk. 1, nævnte dyrearter, skal på Fødevarestyrelsens anmodning, lade Fødevarestyrelsen udtage og indsende prøver af relevant materiale fra dyrene til undersøgelse for husdyr-MRSA.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade prøver udtaget i anden anledning undersøge for husdyr-MRSA.

§ 3. Resultaterne fra undersøgelserne vil blive benyttet til at kortlægge udbredelsen af husdyr-MRSA i de i § 1, stk. 1 nævnte dyrearter.

Stk. 2. De i stk. 1, nævnte prøver fra de forskellige dyrearter kan indgå i forskningsprojekter vedrørende husdyr-MRSA.

§ 4. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til:

1) Udtagelse, indsendelse og undersøgelse af de i § 2, stk. 1, nævnte prøver.

2) Undersøgelse af de i § 2, stk. 2, nævnte prøver.

Stk. 2. Alle andre udgifter end de i stk. 1 nævnte er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Fødevarestyrelsen, den 25. maj 2018

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Sibel Zuferov