Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 22« til: »§ 21«.

2. § 9, stk. 1, affattes således:

»Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Energimærkningsrapporter genereres og offentliggøres af Energistyrelsen.«

3. I § 26, stk. 1, indsættes efter »§ 21«: »og § 22«.

4. I § 34, stk. 3, udgår »jf. i § 38 stk. 4«.

5. I § 34 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Hvis der påvises fejl eller mangler i en energimærkning, kan Energistyrelsen, når særlige omstændigheder taler for det påbyde det certificerede energimærkningsfirma at sørge for, at det certificerende organ foretager en ekstraordinær efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet. Energistyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår den ekstraordinære efterprøvning skal være gennemført.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Energistyrelsen, den 29. maj 2018

Konstitueret direktør
Stig Uffe Pedersen

/ Carl-Christian Munk-Nielsen