Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 24. maj 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af straffeloven

(Tildækningsforbud)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. april 2018 og var til 1. behandling den 19. april 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 7. februar 2018 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 171. Den 10. april 2018 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Kvinder i Dialog og Paul Gram-Hansen, Odense SV.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget fra Paul Gram-Hansen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 18 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Et af udvalgets spørgsmål og justitsministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL, RV, ALT og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod det stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter lovforslaget med følgende begrundelse. Burka og niqab er ikke dansk, og det bliver aldrig dansk. Det er derfor utrolig værdifuldt, at vi som lovgivere går ind og klart siger fra over for det samfundssyn, kvindesyn og menneskesyn, som ligger bag burkaen og niqabben. Når lovforslaget bliver vedtaget, vil det officielle Danmark lægge markant afstand til politisk islam. I Dansk Folkeparti siger vi nej til islamisme, og vi ønsker at gøre det tydeligt for enhver, at den form for ekstremisme og hjernevask er uacceptabelt i Danmark.

Det, som eksempelvis burkaen og niqabben symboliserer, er uforeneligt med dansk kultur, herunder dansk åbenhed og dansk tolerance over for andre medmennesker. Når Folketinget siger fra, siger det officielle Danmark fra over for noget af det mest ekstreme og intolerante, der findes, nemlig politisk islam. På sigt vil det gavne samtalen og forståelsen i samfundet, at vi kan se hinanden, når vi taler med hinanden. Det vil på sigt, sammen med andre initiativer, styrke det danske samfund.

Det er afgørende for menneskers interaktion og samlivet i Danmark, at man ikke skjuler sit ansigt eller sin identitet for sine medborgere. DF finder det afgørende for den sociale samhørighed, at maskering og heldækkende ansigtsbeklædning som f.eks. burka og niqab bliver forbudt i Danmark.

Samtidig vil et forbud styrke sikkerheden for os alle. Både terrorister og andre kriminelle kan drage fordel af en heldækkende beklædning til at skjule deres identitet, når de udøver terror eller andre former for kriminalitet. Der er mange grunde til at indføre et forbud.

Da Dansk Folkeparti tilbage i 2009 fremsatte det første forslag om at forbyde burka og niqab i det offentlige rum var alle andre partier imod. Det var de også de efterfølgende to gange, hvor Dansk Folkeparti fremsatte forslaget. Dansk Folkepartis forslag har igennem årene ændret karakter fra et rent burkaforbud til et forbud mod maskering og heldækkende dragter, og da Dansk Folkeparti fremsatte forslaget fjerde gang, meldte regeringen og Socialdemokratiet ud, at de nu støttede et forbud mod at bære maskering og heldækkende dragter i det offentlige rum. Det har taget næsten 10 år at overbevise et flertal i Folketinget om, at vi skulle forbyde bl.a. burka og niqab i det offentlige rum.

Folketinget skal fremadrettet gøre mere for at bekæmpe islamiseringen af vores samfund. Det er den største udfordring, vi står med. Derfor skal vi glæde os over, at det er lykkedes at indføre et tildækningsforbud. Når forslaget er på plads, bør Folketinget gå videre og forbyde religiøs hovedbeklædning for elever, lærere, studerende og undervisere i vores uddannelsessystem. Folketinget bør forbyde religiøs hovedbeklædning for offentligt ansatte og udfase halal fra vores skoler og institutioner. Vi bør i det hele taget tage flere hensyn til vores egen danske kultur og færre hensyn, eller slet ingen hensyn, til muslimsk kultur i vores skoler og institutioner.

Et tredje mindretal i udvalget (LA) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget og det stillede ændringsforslag ved 2. behandling. Liberal Alliances gruppe er fritstillet med hensyn til det stillede ændringsforslag og i forhold til lovforslagets endelige vedtagelse ved 3. behandling.

Et fjerde mindretal i udvalget (IA) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (DF):

1) I den under nr. 2 foreslåede § 134 c affattes stk. 1 således:

»Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde fra 10.000 kr. og op til 15.000 kr. Ved gentagelsestilfælde straffes med fængsel fra 5 dage og indtil 14 dage.«

[Skærpelse af straffen for at tildække ansigtet på offentligt sted]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget ønsker Dansk Folkeparti at skærpe straffen for på offentligt sted at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.

Dansk Folkeparti foreslår, at der for førstegangsforseelser skal idømmes en bøde på 10.000 kr. og op til 15.000 kr.

Hvis en person allerede er blevet idømt en bøde for på offentligt sted at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, skal der ved fortsatte overtrædelser idømmes fængselsstraf.

Længden af fængselsstraffen skal afspejle antallet af tidligere forseelser. Dansk Folkeparti mener, at det er vigtigt, at vi som samfund klart markerer, at det er en alvorlig forseelse at overtræde tildækningsforbuddet.

Peter Skaarup (DF) fmd. Peter Kofod Poulsen (DF) Susanne Eilersen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Per Nørhave (DF) Lise Bech (DF) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Britt Bager (V) Mads Fuglede (V) Carl Holst (V) Michael Aastrup Jensen (V) Henrik Dahl (LA) Christina Egelund (LA) Naser Khader (KF) Simon Kollerup (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Mette Reissmann (S) Mogens Jensen (S) nfmd. Rasmus Prehn (S) Morten Bødskov (S) Kaare Dybvad (S) Rosa Lund (EL) Eva Flyvholm (EL) Josephine Fock (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Zenia Stampe (RV) Karsten Hønge (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 219

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra justitsministeren
2
Henvendelse af 3/4-18 fra Kvinder i Dialog
3
Supplerende høringssvar, fra justitsministeren
4
Henvendelse af 18/4-18 fra Paul Gram-Hansen, Odense SV
5
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

7
1. udkast til betænkning
8
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 219

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om tallene er misvisende i »Rapport om brugen af niqab og burka«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om antallet af herboende kvinder, der kun bærer niqab eller burka en del af den tid, de opholder sig i det offentlige rum, men f.eks. viser ansigtet, mens de opholder sig på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om en japansk turist, der – under normale vejr- og luftforureningsforhold – opholder sig på gaden i Danmark, vil kunne straffes for at dække mund og næse med en hvid stofmaske, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil kommentere artiklen »Zwischenbilanz zum Burkaverbot - »Wir vermelden: Keine Verstöße«« fra det østrigske nyhedsmagasin Profil den 26/3-18, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvilke overvejelser regeringen har om at informere indrejsende i Københavns Lufthavn og ved andre grænseovergange om tildækningsforbuddet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om en kvinde, der har gyldigt pas og om nødvendigt visum, kunne nægtes indrejse i Danmark med den begrundelse, at hun nægter at afføre sig den del af en niqab eller burka, der dækker ansigtet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om regeringens lovforslag kriminaliserer et større eller mindre område, har en større eller mindre straframme og er mere eller mindre vidtgående end de love, der i Frankrig, Belgien og Østrig forbyder tildækning i det offentlige rum, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om ministeren vil indhente oplysninger fra de franske, belgiske og østrigske myndigheder om antallet af personer, der er straffet for at tildække ansigtet, siden tildækningsforbud trådte i kraft i de tre lande, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om der foreligger undersøgelser af, hvorvidt det franske, belgiske eller østrigske tildækningsforbud fører til, at kvinder, der pågribes iført niqab eller burka, efterfølgende viser sig uden denne beklædning i det offentlige rum eller vælger at holde sig under private forhold og undgå enhver kontakt med det offentlige rum, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm., om regeringen har oplysninger om eller skøn over, hvor stor en del af niqab- og burkabærerne i Danmark der er etniske danskere, som er konverteret til islam, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm., om regeringen har oplysninger om eller skøn over, hvor stor en del af niqab- og burkabærerne i Danmark der er født her i landet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om medborgerskabskursus (»stage de citoyenneté«) i Frankrig, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om situationer med tvangsmæssig fjernelse af den eller de beklædningsgenstande, der dækker en persons ansigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om en nærmere beskrivelse af, under hvilke omstændigheder politiet vil skulle anse det for påkrævet at skride til anholdelse i en situation, hvor en person antræffes med lovstridig tildækning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om en nærmere beskrivelse af de tilfælde, hvor en person, idet både vedkommendes øjne og mund er synlige, overtræder lovforslagets bestemmelser, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm., om ministeren vil sørge for, at udvalget under lovbehandlingen får et detaljeret kendskab til alle dele af den nævnte »dialog« med henblik på at kunne danne sig et fuldt overblik over Rigspolitiets bemærkninger til lovudkastet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/4-18 fra Paul Gram-Hansen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
18
MFU spm., om ministeren kan bekræfte, at den såkaldte Fanødragt, som dækker ansigtet, vil være undtaget fra tildækningsforbuddet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål 18 og justitsministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra DF.

Spørgsmål 18:

Kan ministeren bekræfte, at den såkaldte Fanødragt, som dækker ansigtet, og som typisk benyttes en dag en gang om året vil være undtaget fra tildækningsforbuddet?

Svar:

Som nærmere beskrevet under pkt. 3.2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, omfatter det foreslåede tildækningsforbud ikke tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål. F.eks. nævnes det, at forbuddet som udgangspunkt ikke omfatter eksempelvis kostumer og masker anvendt i forbindelse med karnevaller, fastelavn, halloween, udklædningsfester, sportsbegivenheder og lignende.

Det er i den forbindelse Justitsministeriets opfattelse, at det vil være omfattet af undtagelsen om et anerkendelsesværdigt formål – og dermed ikke være forbudt efter tildækningsforbuddet – hvis en person tildækker ansigtet ved at bære en traditionel folkedragt i forbindelse med fejring af en årlig lokalfestival, sådan som ministeriet har forstået, at det f.eks. kan være tilfældet med den såkaldte Fanødragt, der henvises til i spørgsmålet.