Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om EF-regler om social sikring, hæfte 7, ydelser til børn

 

1.

I vejledning nr. 19113 af 30. april 1997 om EF-regler om social sikring, hæfte 7, ydelser til børn foretages følgende ændringer:

1. I punkt 5 udgår sidste punktum.

2. Efter punkt 94 indsættes:

»Afsnit V

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Dommene i Offermanns-sagen og i Humer-sagen

95. EF-domstolen har den 15. marts 2001 afsagt dom i Offermanns-sagen, hvoraf bl.a. fremgår:

En ydelse som det forskud på underholdsbidrag, der er fastsat ved den østrigske forbundslov om forskudsvis udbetaling af bidrag til børns underhold, er en familieydelse i henhold til artikel 4, stk. 1, litra h), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971. Følgelig har personer, der er bosat på en medlemsstats område, og som er omfattet af denne forordning, ret til en sådan ydelse i henhold til denne medlemsstats nationale lovgivning på samme betingelser som medlemsstatens egne borgere i henhold til forordningens artikel 3.

EF-domstolen har den 5. februar 2002 afsagt dom i Humer-sagen, hvoraf det bl.a. fremgår

- Et barn, hvis moder eller fader er arbejdstager eller arbejdsløs, er omfattet af

personkredsen for forordning nr. 1408/71 i sin egenskab af familiemedlem til en

arbejdstager.

- Artikel 73 og 74 i forordning nr. 1408/71 skal fortolkes således, at et mindreårigt barn, der bor sammen med den af forældrene, der har forældremyndigheden, i en anden medlemsstat end den, der udbetaler bidrag forskudsvis, og hvis anden forælder, der er forpligtet til at betale børnebidrag, arbejder eller er arbejdsløs i den medlemsstat, der udbetaler denne ydelse, har ret til en familieydelse som den, der består i forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Dommene har betydning for alle ydelser i EU- og EØS-landene samt Schweiz, der er af samme karakter som det østrigske forskud på underholdsbidrag. Da det danske bidragsforskud efter børnetilskudsloven stort set svarer til det østrigske forskud på underholdsbidrag betyder dommene, at dansk bidragsforskud skal betragtes som en familieydelse, der er omfattet af forordningen.

Ligebehandling

96. Dommen i Offermanns-sagen betyder således, at personer, der er omfattet af forordningen, dvs. arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, studerende og disses ydelsesberettigede familiemedlemmer, der er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz, eller som er statsløse eller flygtninge med bopæl i et EU/EØS-land eller Schweiz, har ret til forskudsvis udbetalt børnebidrag under samme betingelser, som gælder for danske statsborgere.

Udbetaling i udlandet

97.

a. Efter artikel 73 og 74 i EF-forordning nr. 1408/71 har en arbejdstager, en selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsløse personer ret til familieydelser fra den kompetente stat (det land hvis lovgivning finder anvendelse) også til familiemedlemmer, der bor i andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Det betyder, som i dommen, at den af forældrene, der har forældremyndigheden, og som bor sammen med barnet i en anden medlemsstat, mens den bidragspligtige af forældrene er arbejdstager eller arbejdsløs i Danmark, kan få udbetalt bidrag forskudsvis fra Danmark.

Personer, der efter forordningen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til at få udbetalt børnebidrag forskudsvis fra Danmark efter danske regler, også hvis børnene og/eller de selv har bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Blandt de grupper, der vil kunne få ret til forskudsvis udbetaling af børnebidrag under bopæl i andet EU/EØS-land eller Schweiz er grænsearbejdere, udsendte lønmodtagere, internationale transportarbejdere, når de pågældende er omfattet af dansk lovgivning.

Bidragsforskud udbetales til børn, der bor i udlandet, både hvis den bidragsberettigede eller den bidragspligtige er omfattede af dansk lovgivning som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Om samtidig ret til bidragsforskud fra andet land for samme periode og samme barn se pkt. 98.

Bidragsforskud udbetales af bidragsberettigedes seneste danske handlekommune. Hvis berettigede ikke har haft bopæl i Danmark, udbetales det af bidragsberettigedes arbejdsgivers hjemstedskommune/den selvstændige virksomheds hjemstedskommune.

Hvis bidragsberettigede ikke har eller har haft tilknytning til Danmark, udbetales bidragsforskud af bidragspligtiges (seneste) handlekommune hhv. arbejdsgivers/den selvstændige virksomheds hjemstedskommune.

b. Personer, der modtager pension fra Danmark, har ret til bidragsforskud efter danske regler, når forpligtelsen til at udbetale ydelser til børn efter forordningens artikel 77 påhviler Danmark, se kapitel 8 i vejledningshæftet.

c. Ved udbetaling i udlandet gælder i øvrigt de almindelige regler, som også gælder for personer her i landet. Det betyder bl.a., at betingelsen om, at der skal være fastsat bidrag efter lov om børns forsørgelse, er gældende, jf. lovens § 11, stk. 1. Der gælder særlige regler for bidrag fastsat i andre nordiske lande, se pkt. 99.

Prioriteringsreglerne

98. I artikel 76 i forordning 1408/71 og artikel 10 i forordning 574/72 er fastsat forskellige regler, der skal sikre, at der ikke for samme periode og til samme barn udbetales (fulde) familieydelser fra mere end ét land. Principperne går ud på at ydelser fra ét land i nærmere bestemte situationer suspenderes med det beløb, hvormed tilsvarende ydelser for samme periode og samme barn udbetales fra et andet land, se kapitel 5 i dette vejledningshæfte.

I de situationer, hvor der er ret til bidragsforskud fra to lande kan reglerne om suspension anvendes. Reglerne må anvendes på en sådan måde, at størrelsen af andre ydelser ikke bliver berørt, dvs. ved beregning af hvor stort et beløb, der skal suspenderes skal beregningen foretages for bidragsforskud for sig og andre familieydelser for sig.

Hvis der samtidig med ret til dansk bidragsforskud på grundlag af beskæftigelse her i landet også er ret til bidragsforskud fra andet land på grundlag af beskæftigelse dér, suspenderes dansk bidragsforskud, hvis børnene har bopæl i det andet land. Hvis børnene har bopæl her i landet, suspenderes bidragsforskud fra andet land.

Eksempel

Bidragspligtige bor og arbejder i Danmark. Bidragsberettigede arbejder og bor i Sverige sammen med børnene.

Der er ret til dansk bidragsforskud på grundlag af bidragspligtiges beskæftigelse her i landet og samtidig ret til svenske ydelser på grundlag af bidragsberettiges beskæftigelse i Sverige. Da børnene har bopæl i Sverige, suspenderes danske ydelser.

Eksempel

Bidragspligtige bor og arbejder i Danmark. Bidragsberettigede arbejder i Danmark og bor i Sverige sammen med børnene. Der er kun ret til bidragsforskud på grundlag af beskæftigelse fra Danmark. De ydelser, der er ret til fra Sverige på grundlag af bopæl dér, suspenderes.

Hvis kun én af forældrene arbejder har ydelser fra beskæftigelseslandet altid forrang.

Eksempel

Bidragspligtige bor og arbejder i Danmark. Bidragsberettigede bor i Sverige sammen med børnene.

Bidragsberettigede arbejder ikke. I denne situation er der kun ret til bidragsforskud på grundlag af beskæftigelse fra Danmark. De ydelser, der er ret til fra Sverige på grundlag af bopæl dér, suspenderes.

Forholdet til Nordisk Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester

99. Konventionen gælder fortsat for personer, der ikke er omfattet af forordningen, dvs. ikkeerhvervsaktive (bortset fra studerende) og tredjelandes borgere, der flytter mellem de nordiske lande.

Efter konventionens artikel 11 gælder ligebehandling og ret til udbetaling fra tilflytning til Danmark.

Der er ikke efter konventionen ret til bidragsforskud til personer, der ikke bor her i landet.

Efter konventionen kan et bidragsdokument udstedt i et andet nordisk land danne grundlag for udbetaling af bidragsforskud efter dansk lovgivning. Dette gælder også, hvis der anmodes om bidragsforskud til personer, der bor i andet EU/EØS-land eller Schweiz.«

Den Sociale Sikringsstyrelse, den 31. maj 2003