Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 24. maj 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Justitsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. marts 2018 og var til 1. behandling den 19. april 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 15. marts 2018 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 208. Den 12. april og den 18. april 2018 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL, RV og ALT) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (IA) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændingsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af IA):

1) Nr. 2 affattes således:

»2. I § 804, stk. 3, 3. pkt., ændres »stk. 6, 1. pkt.« til: »stk. 7, 1. pkt.««

[Konsekvensrettelse]

2) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:

»01. I § 806, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

02. I § 806, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.«

[Konsekvensrettelser]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at indsætte et nyt stk. 5 i retsplejelovens § 806, jf. lovforslagets § 2, nr. 3. Det bemærkes, at den ene af de to konsekvensrettelser, der er foreslået i lovforslagets § 2, nr. 2, er udeladt, da den ikke er relevant.

Til nr. 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om at indsætte et nyt stk. 5 i retsplejelovens § 806, jf. lovforslagets § 2, nr. 3.

Peter Skaarup (DF) fmd. Peter Kofod Poulsen (DF) Susanne Eilersen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Per Nørhave (DF) Lise Bech (DF) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Britt Bager (V) Mads Fuglede (V) Carl Holst (V) Michael Aastrup Jensen (V) Henrik Dahl (LA) Christina Egelund (LA) Naser Khader (KF) Simon Kollerup (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Mette Reissmann (S) Mogens Jensen (S) nfmd. Rasmus Prehn (S) Morten Bødskov (S) Kaare Dybvad (S) Rosa Lund (EL) Eva Flyvholm (EL) Josephine Fock (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Zenia Stampe (RV) Karsten Hønge (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 208

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra justitsministeren
2
Supplerende høringssvar, fra justitsministeren
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Ændringsforslag, fra justitsministeren

6
1. udkast til betænkning

7
2. udkast til betænkning