Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. juli 2018 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. juli 2018 af satserne efter følgende love og bekendtgørelser:

 
1)
Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af d. 11. oktober 2017
 
2)
Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af d. 13. oktober 2017
 
3)
Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu)
 
4)
Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017
 
5)
Bekendtgørelse nr. 1217 af 21. november 2017 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018
 
6)
Bekendtgørelse nr. 1524 af 15. december 2017 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen eller en eventuel bekendtgørelseshjemmel.

2. Satserne i vejledningen gælder fra den 1. juli 2018, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10138 af 21. november 2017 om af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 22. maj 2018

Uffe Toudal Pedersen

/ Lars von Spreckelsen-Syberg


Bilag 1

Indholdsfortegnelse
 
TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
 
TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
 
TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for integration
 
TABEL 4: Integrationsloven – Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018
 
TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus
 
TABEL 6: Repatrieringsloven
 
TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse
 
TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus
 
TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere
 
TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse
 
TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse
 
TABEL 12: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
kr. mdl.
 
1.
Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.747
 
2.
Midlertidigt forhøjet grundtilskud (lovens § 45, stk. 3, 2. pkt.)
4.121
 
3.
Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 7, 1. pkt.)
9.134

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
kr. mdl.
 
1.
Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til integrationsprogrammet (lovens § 45, stk. 4, 2. pkt.)
36.774

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for integrationsprogrammet
kr. mdl.
 
1.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 1. led)
78.030
 
2.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 2. led)
52.020
 
3.
Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 1. led)
78.030
 
4.
Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 2. led)
52.020
 
5.
Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4)
33.293

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018
kr. mdl.
 
1.
Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.236
 
2.
Maksimal betaling for par uden børn
4.098
 
3.
Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.472
 
4.
Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.844

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus
kr. én gang
 
1.
Danskbonus (lovens § 22, stk. 1)
6.120

TABEL 6: Repatrieringsloven
kr. én gang
 
1.
Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
30.000
 
2.
Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
15.808
 
3.
Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4)
 
   
a. Pr. person, der er fyldt 18 år
136.543
   
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
41.643
 
4.
Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)
15.808
 
5.
Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)
20.416
 
6.
Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 6)
7.650
 
7.
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)
6.672
 
8.
Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 9)
510
 
9.
Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3)
 
   
a. Pr. person, der er fyldt 18 år
54.617
   
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
16.657
 
10.
Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5)
7.650
 
11.
Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7, stk. 2, nr. 10)
10.000
 
12.
Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2)
25.500

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse
kr. mdl.
 
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
11.993
 
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
8.393
 
3.
Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
5.997
 
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
2.584

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus
kr. mdl.
 
1.
Dansk bonus (lovens § 22, stk. 4)
1.560

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere
kr. mdl.
 
1.
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1)
11.948
 
2.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2)
11.783
 
3.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3)
9.132
 
4.
Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4)
14.208
 
5.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5)
14.576
 
6.
Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6)
9.848
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)
 
 
1.
Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1)
9.088
 
2.
Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2)
9.157
 
3.
Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3)
6.108
 
4.
Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4)
7.322
 
5.
Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5)
7.391
 
6.
Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6)
5.408
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
 
 
1.
Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)
14.993
 
2.
Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)
11.282

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse
kr. pr. dag
 
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
554
 
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
387
 
3.
Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
277
 
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
119
 
5.
Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)
72

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse
kr. pr. hændelse
 
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
1.662
 
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
1.161
 
3.
Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
829
 
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
358
 
5.
Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)
216

TABEL 12: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
kr. mdl.
 
1.
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)
12.504
 
2.
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)
8.751
 
3.
Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)
6.253