Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

I medfør af § 25 e i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1821 af 23. december 2015, som ændret ved lov nr. 163 af 5. marts 2018, fastsættes:

§ 1. Aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption, jf. bilag 1, gælder her i landet.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. juli 2018.

Børne- og Socialministeriet, den 6. juni 2018

Mai Mercado

/ Carina Fogt-Nielsen


Bilag 1

 
BSM
Færøerne
HEILSU- OG INNLENDISMÁLARÁÐIÐ
Aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption
Avtala millum Føroya landsstýri og donsku stjórnina um samstarv um ættleiðing
Færøernes landsstyre og den danske regering indgår denne samarbejdsaftale om adoption med henblik på at opretholde samarbejdet mellem myndigheder på Færøerne og i Danmark på adoptionsområdet efter Færøernes overtagelse af sagsområdet person-, familie- og arveret den 29. juli 2018.
Føroya landsstýri og danska stjórnin gera hesa samstarvsavtalu um ættleiðing fyri at varðveita samstarvið millum myndugleikar í Føroyum og Danmark á ættleiðingarøkinum, eftir at persóns-, húsfólka-, og arvarætturin verður yvirtikin 29. juli 2018.
Endvidere ønsker Færøernes landsstyre og den danske regering med aftalen at sikre, at færøske og danske borgere fortsat har lige muligheder for at adoptere børn, som de ikke har et nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold til (fremmedadoption).
Føroya landsstýri og danska stjórnin ynskja eisini við hesari avtalu at tryggja, at føroyskir og danskir borgarar framyvir hava somu møguleikar at ættleiða børn, sum tey ikki eru tætt skyld við ella hava annað serligt tilknýti til (fremmandaættleiðing).
Færøernes landsstyre og den danske regering er enige om, at der er regelharmoni mellem adoptionslovgivningen på Færøerne og i Danmark, og at aftalen forudsætter opretholdelse af denne regelharmoni, herunder at der i relation til fremmedadoption er det samme grundlag for at frigive børn til adoption og for at blive godkendt som adoptant.
Føroya landsstýri og danska stjórnin eru samd um, at tað er reglusamsvar millum ættleiðingarlóggávu í Føroyum og í Danmark, og at avtalan er treytað av framhaldandi reglusamsvari, íroknað at tað í sambandi við fremmandaættleiðing er sama grundarlag galdandi fyri at leysgeva børn til ættleiðing og fyri at verða góðkendur sum ættleiðari.
Formål
Endamál
Artikel 1
Grein 1
Denne aftale fastlægger rammerne for samarbejdet mellem færøske og danske myndigheder om fremmedadoption.
Henda avtala leggur karmarnar fyri samstarvinum millum føroysku og donsku myndugleikarnar um fremmandaættleiðing.
National fremmedadoption
Innanlands fremmandaættleiðing
Artikel 2
Grein 2
Danske myndigheder administrerer efter reglerne i adoptionslovgivningen for Danmark en fælles venteliste for godkendte danske og færøske adoptionsansøgere, der ønsker at adoptere et barn, der har bopæl på Færøerne eller i Danmark, og som de ikke har et nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold til, og varetager i den forbindelse opgaver i relation til matchning af barn og adoptant, medmindre andet aftales mellem de færøske og danske myndigheder.
Danskir myndugleikar umsita eftir donsku ættleiðingarlóggávuni ein felags bíðilista fyri góðkendar danskar og føroyskar ættleiðingarumsøkjarar, sum ynskja at ættleiða eitt barn, sum býr í Føroyum ella í Danmark, og sum tey ikki eru tætt skyld við ella hava annað serligt tilknýti til, umframt í tí sambandi varða av uppgávum í sambandi við greiping av barni og ættleiðara, uttan so at annað er avtalað millum føroyskar og danskar myndugleikar.
International fremmedadoption
Altjóða fremmandaættleðiing
Artikel 3
Grein 3
Det fastlægges efter reglerne i adoptionslovgivningen for Danmark, hvilke private organisationer der for adoptionsansøgere, der har bopæl på Færøerne, kan yde adoptionshjælp vedrørende børn, der har bopæl i udlandet, på hvilke vilkår og i hvilke lande en sådan adoptionsformidlende organisation kan yde adoptionshjælp, og med hvilke udenlandske myndigheder, organisationer m.v. en sådan organisation kan samarbejde om adoptionshjælp.
Í donsku ættleiðingarlóggávuni verður ásett, hvørjir privatir felagsskapir, ið vegna ættleiðingarumsøkjarar búsitandi í Føroyum, kunnu veita ættleiðingarhjálp viðvíkjandi børnum búsitandi uttanlands, eftir hvørjum treytum og í hvørjum londum ein slíkur felagsskapur kann veita ættleiðingarhjálp, og hvørjir útlendskir myndugleikar, feløg v.m. ein slíkur felagsskapur kann arbeiða saman við um ættleiðingarhjálp.
Stk. 2. Reglerne i adoptionslovgivningen for Danmark finder tilsvarende anvendelse for en adoptionsformidlende organisations virksomhed i relation til adoptionsansøgere, der har bopæl på Færøerne.
Stk. 2. Reglurnar í ættleiðingarlóggávuni í Danmark verða samsvarandi nýttar fyri virkið hjá ættleiðingarmiðlandi felagsskapum viðvíkjandi ættleiðingarumsøkjarum, ið eru búsitandi í Føroyum.
Stk. 3. Danske myndigheder fører tilsyn med, at en adoptionsformidlende organisation i sin virksomhed i relation til adoptionsansøgere, der har bopæl på Færøerne, overholder adoptionslovgivningen for Danmark og de vilkår, som er fastsat for organisationens virksomhed.
Stk. 3. Danskir myndugleikar hava eftirlit við, at ein ættleiðingarmiðlandi felagsskapur í sínum virki viðvíkjandi umsøkjarum, ið eru búsitandi í Føroyum, lúka galdandi donsku ættleiðingarlóggávuna og tær treytir, ið eru settar fyri virkið hjá felagsskapinum.
Artikel 4
Grein 4
En adoptionsformidlende organisation administrerer fælles ventelister for godkendte adoptionsansøgere, der har bopæl enten på Færøerne eller i Danmark, som ønsker at adoptere et barn, som de ikke har et nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold til, og som hverken har bopæl på Færøerne eller i Danmark.
Ein ættleiðingarmiðlandi felagsskapur umsitur felags bíðilistar yvir góðkendar ættleiðingarumsøkjarar, sum eru búsitandi í Føroyum ella í Danmark og sum ynskja at ættleiða eitt barn, sum tey ikki eru tætt skyld við ella hava annað serligt tilknýti til, og sum hvørki er búsitandi í Føroyum ella í Danmark.
Stk. 2. Efter aftale mellem færøske og danske myndigheder tager danske myndigheder stilling til, om et adoptionsforløb kan fortsætte, og behandler et matchningsforslag for en adoptionsansøger, der har bopæl på Færøerne.
Stk. 2. Sambært avtalu millum føroyskar og danskar myndugleikar, taka donsku myndugleikarnir støðu til, um ein ættleiðingartilgongd kann halda fram, og viðgera greipingaruppskot, har ættleiðingarumsøkjarin er búsitandi í Føroyum.
Artikel 5
Grein 5
Færøske myndigheders behandling af sager om international fremmedadoption skal være i overensstemmelse med de grundlæggende elementer i adoptionslovgivningen for Danmark og med Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Danske myndigheder fører tilsyn hermed. De færøske myndigheder stiller i videst muligt omfang de oplysninger, der er relevante for tilsynet, til rådighed for de danske myndigheder.
Viðgerðin hjá føroysku myndugleikunum í málum um altjóða fremmandaættleiðing, skal vera samsvarandi teimum grundleggjandi virðunum í ættleiðingarlógini fyri Danmark og Haagersáttmálanum frá 29. mai 1993 um verju av børnum og um samstarv viðvíkjandi altjóða ættleiðing. Danskir myndugleikar hava eftirlit við hesum. Føroyskir myndugleikar veita í størst møguligan mun teir upplýsingar, ið eru viðkomandi fyri eftirlitið hjá donsku myndugleikunum.
Artikel 6
Grein 6
Centralmyndigheden for Danmark efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner er centralmyndighed for Færøerne.
Høvuðsmyndugleikin fyri Danmark sambært Haagersáttmálanum frá 29. mai 1993 um verju av børnum og um samstarv viðvíkjandi altjóða ættleiðing, er høvuðsmyndugleiki fyri Føroyar.
Generelle samarbejdsregler
Almennar samstarvsreglur
Artikel 7
Grein 7
Myndighederne på Færøerne og i Danmark opretter et samarbejdsforum om fremmedadoption og orienterer hinanden om planlagte ændringer af reglerne om fremmedadoption i henholdsvis færøsk og dansk adoptionslovgivning.
Myndugleikarnir í Føroyum og Danmark stovna eitt samstarvsráð um fremmandaættleiðing og kunna hvønn annan um ætlaðar broytingar í reglunum um fremmandaættleiðing í ávikavist føroyskari og danskari ættleiðingarlóggávu.
Stk. 2. Myndighederne på Færøerne og i Danmark fastlægger i samarbejde rammerne for tilsynet efter artikel 3, stk. 3, og artikel 5, samt for centralmyndighedens øvrige opgaver efter artikel 6.
Stk. 2. Myndugleikarnar í Føroyum og Danmark skipa í felag karmarnar fyri eftirlitinum sambært grein 3, stk. 3, og grein 5, umframt øðrum uppgávum hjá høvuðsmyndugleikanum sambært grein 6.
Artikel 8
Grein 8
Til brug for behandlingen af sager, der er omfattede af denne aftale, kan færøske og danske myndigheder under iagttagelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger på Færøerne og i Danmark udveksle personoplysninger.
Til viðgerð av málum, sum eru fevnd av hesi avtalu, kunnu føroyskir og danskir myndugleikar eftir lógunum um verju av persónsupplýsingum í Føroyum og Danmark, lata hvørjum øðrum persónsupplýsingar.
Artikel 9
Grein 9
Udgifterne ved danske myndigheders behandling af sager, der er omfattede af denne aftale, og ved tilsyn efter artikel 3, stk. 3, og artikel 5 afholdes af myndighederne på Færøerne, medmindre andet aftales mellem de involverede myndigheder.
Útreiðslurnar, sum danskir myndugleikar hava í sambandi við viðgerð av málum, sum eru fevnd av hesi avtalu umframt eftirlit sambært grein 3, stk. 3, og grein 5, verða rindaðar av myndugleikunum í Føroyum, uttan so at annað verður avtalað millum avvarðandi myndugleikar.
Ikrafttræden m.v.
Gildiskoma o.a.
Artikel 10
Grein 10
Denne aftale træder i kraft den 29. juli 2018.
Hendan avtala kemur í gildi 29. juli 2018.
Stk. 2. Hver part kan opsige aftalen ved meddelelse til den anden part med mindst seks måneders varsel.
Stk. 2. Partarnir kunnu hvør sær siga avtaluna upp við fráboðan til hin partin við í minsta lagi 6 mánaða freist.
   
Udfærdiget på færøsk og dansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Hendan avtala er skrivað á føroyskum og donskum. Báðir tekstir hava sama gildi.
I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske tekst afgørende.
Skuldi tað hent, at semja ikki er um tekstin, er danski teksturin avgerandi.
For Danmarks regering
Fyri Føroya landsstýri

Mai Mercado
Sirið Stenberg
Børne- og socialminister
landsstýriskvinna
København, den 6. juni 2018
Tórshavn, tann 6. juni 2018