Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Vurdering af kvalitet
Kapitel 3 Registrering af enheder
Kapitel 4 Offentliggørelse af tilsynsrapporter, afgørelser om påbud mv.
Kapitel 5 Straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet

I medfør af § 150, stk. 5, § 150 b, stk. 2, § 150 c, stk. 3, § 150 d, stk. 3, og § 157 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018, som ændret ved lov nr. 560 af 29. maj 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes efter §§ 83-87 i lov om social service på de registreringspligtige enheder, jf. § 150, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2. Ved enhed forstås den enkelte organisatoriske enhed inden for de anførte kategorier i § 150 c, stk. 1, i lov om social service.

Kapitel 2

Vurdering af kvalitet

§ 2. Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering af om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes i en enhed, har den fornødne kvalitet efter § 150, stk. 2, i lov om social service, vurderes inden for følgende temaer:

1) Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død.

2) Trivsel og relationer.

3) Målgrupper og metoder.

4) Organisation, ledelse og kompetencer.

5) Procedurer og dokumentation.

6) Aktiviteter og rehabilitering.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder målepunkter inden for de i stk. 1 nævnte temaer, som offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Kapitel 3

Registrering af enheder

§ 3. Enheder omfattet af § 150 c, stk. 1, i lov om social service skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2. Nye enheder skal være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, inden enheden påbegynder personlig hjælp, omsorg og pleje, jf. dog § 20, stk. 2.

§ 4. Styrelsen for Patientsikkerheds register skal indeholde følgende oplysninger om enhederne:

1) Enhedens navn.

2) Enhedens adresse (besøgsadresse og aktivitetsadresse).

3) Enhedens telefonnummer.

4) Enhedens hjemmesideadresse, når enheden har en hjemmeside.

5) Enhedens CVR-nummer, når enheden har et.

6) Enhedens P-nummer, når enheden har et.

7) Enhedens organisatoriske tilhørsforhold.

8) Enhedens type.

9) Plejeydelser efter §§ 83-87 i lov om social service.

10) Enhedens SOR-id, jf. § 8, stk. 5.

§ 5. Er enheden registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til sundhedslovens § 213 c, stk. 1, skal enheden tilføje oplysninger om plejeydelser efter §§ 83-87 i lov om social service til sin registrering.

Kommunale enheder

§ 6. Kommunale enheder skal oprette enheden i SOR med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Når kommunale enheder er oprettet i SOR, skal de følge reglerne i § 8.

Private enheder

§ 7. Private enheder skal via selvregistreringsløsningen oprette behandlingsstedet i SOR med angivelse af de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger, medmindre behandlingsstedet allerede er oprettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Private enheder, der ikke har et CVR-nummer, skal anmode Sundhedsdatastyrelsen om at oprette enheden i SOR med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger. Når enheden er oprettet i SOR, skal enheden anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at registrere enheden i Behandlingsstedsregistret med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger fra SOR samt de i § 4, nr. 9 nævnte relevante oplysninger.

Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelse af anmodning fra de i stk. 2 nævnte enheder oprette enheden i SOR.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte enheder, som er oprettet i SOR, skal følge reglerne i § 8.

Registrering

§ 8. Oplysninger om enheder, som er registreret i SOR, bliver løbende overført elektronisk til en selvregistreringsløsning.

Stk. 2. Enheder skal i selvregistreringsløsningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kontrollere, at de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger er registreret korrekt i SOR, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 3. Enheder skal elektronisk registrere de i § 4, nr. 9 nævnte relevante oplysninger i selvregistreringsløsningen, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 4. Enheder skal anvende deres NemID virksomhedssignatur ved registrering i selvregistreringsløsningen, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 5. Enheder får et SOR-id ved oprettelse i SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister). Registrering i selvregistreringsløsningen sker på dette SOR-id.

§ 9. En enhed er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte.

Stk. 2. Styrelsen kan efter høring af enheden foranledige, at ukorrekte oplysninger bliver rettet, hvis enheden ikke selv retter dem.

§ 10. Hvis en enhed ophører, skal enheden foretage afregistrering senest 2 uger efter, at plejeydelser efter §§ 83-87 i lov om social service i enheden er ophørt.

Stk. 2. Bliver en ophørt enhed ikke afregistreret, jf. stk. 1, kan styrelsen efter høring af enheden foranledige afregistrering af enheden.

§ 11. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på styrelsens hjemmeside offentliggøre oplysninger fra registret, herunder hvilke enheder, der er registreret.

Kapitel 4

Offentliggørelse af tilsynsrapporter, afgørelser om påbud mv.

§ 12. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på sin hjemmeside rapporter om det seneste tilsyn på enheder, samt en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsyn efter § 150, stk. 1, i lov om social service.

§ 13. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør de i § 12 nævnte tilsynsrapporter og sammenfatninger på sin hjemmeside i 3 år.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter som følge af tilsyn efter § 150, stk. 1, i lov om social service offentliggøres på Plejehjemsoversigten i 2 år.

§ 14. Enheder skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport om det seneste tilsyn let tilgængeligt på enhedens hjemmeside, hvis enheden har en hjemmeside, og gøre den umiddelbart tilgængelig i enheden.

Stk. 2. Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 13, stk. 1.

§ 15. Den stedlige kommune skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport om det seneste tilsyn på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 13, stk. 1.

§ 16. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside påbud, som styrelsen giver til en enhed, hvor forholdene i den registrerede enhed tilsiger det, jf. § 150 d, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2. Et påbud offentliggjort, jf. stk. 1, fjernes fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, når det ophæves.

Stk. 3. Ved Styrelsen for Patientsikkerheds offentliggørelse af påbud fremgår hvilken enhed, der er meddelt påbud til, baggrunden for påbuddet og de forpligtelser, der følger af påbuddet.

§ 17. Den enkelte enhed skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, jf. § 16, stk. 1. Påbuddet skal være let tilgængeligt på enhedens hjemmeside i samme periode, som påbuddet er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 2, hvis enheden har en hjemmeside. Enheden skal desuden offentliggøre påbuddet ved at gøre det umiddelbart tilgængeligt i selve enheden i samme periode.

Stk. 2. Enheden skal offentliggøre påbuddet i den form, som det er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 3.

§ 18. Den stedlige kommune skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, jf. § 16, stk. 1, på kommunens hjemmeside. Påbuddet skal være let tilgængeligt på kommunens hjemmeside i samme periode, som påbuddet er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 2. Kommunen skal offentliggøre påbuddet i den form, som det er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 3.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 19. Den registrerede enhed, som undlader at efterkomme en forpligtelse til at offentliggøre tilsynsrapporter efter § 14 eller påbud efter § 17, straffes med bøde.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Enheder, der er etableret den 1. juli 2018, eller som bliver etableret inden den 31. december 2018, skal være registreret senest den 31. december 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 25. maj 2018

Anne-Marie Vangsted

/ Helle Borg Larsen