Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
32006R1925
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for anvendelse
Kapitel 3 Administration, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Generelle tilladelser
Bilag 2 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder
Bilag 3 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

I medfør af §§ 7-9 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning til fødevarer, herunder kosttilskud, af følgende stoffer:

1) Stoffer, som ikke er vitaminer eller mineraler, og som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

2) Aromaer og fødevaretilsætningsstoffer, som udover at være tilsat som aroma eller fødevaretilsætningsstof også har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på

1) plantemateriale i frisk, tørret, hakket, skåret eller pulveriseret form,

2) ekstrakter af plantemateriale, der alene er fremkommet ved simpel vandig ekstraktion eventuelt efterfulgt af inddampning, og

3) enzymer og mikrobielle kulturer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Stoffer: Stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som

a) ikke er vitaminer eller mineraler,

b) har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og

c) normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer.

2) Aroma: Aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, røgaromastof eller blandinger af disse indbyrdes eller med andre tilsætningsstoffer eller fødevarer.

3) Fødevaretilsætningsstof: Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer.

4) En smagsvariant: Et produkt, hvor tilsætningen af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til produktet svarer til tilsætningerne til det oprindelige produkt og er inden for samme produktkategori, men hvor tilsætningen af smagsgivende ingredienser varierer.

Kapitel 2

Betingelser for anvendelse

Generelle tilladelser

§ 3. Tilsætninger skal anvendes på betingelserne anført i bilag 1, jf. dog § 5.

Stk. 2. De mængder af stoffer, der er fastsat i de generelle betingelser, gælder for produktets samlede indhold af det pågældende stof uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen.

Stk. 3. De fastsatte maksimale mængder i bilaget må, bortset fra analyseusikkerhed, ikke overskrides, uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen, medmindre andet er angivet for det pågældende stof.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor tilsætningen af et stof ikke er angivet i bilag 1, vil dette skulle fastsættes, jf. § 5 og § 8, stk. 1.

Stk. 5. For stoffer, der er omfattet af stk. 1, gælder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag 2.

§ 4. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat stoffer i overensstemmelse med bilag 1, skal EU- eller EØS-producenten, EU- eller EØS-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kosttilskud.

Individuelle tilladelser

§ 5. Tilsætning af stoffer, som ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. § 3, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. § 6, hvis

1) et eller flere af de stoffer, der er tilsat produktet, ikke står opført ved den relevante produktkategori i bilag 1,

2) mængden af stoffer i produktet overskrider mængden for den relevante generelle tilladelse i bilag 1, eller

3) der for generelle tilladelser i bilag 1 ikke findes en produktkategori for produktet.

§ 6. Anmeldelse til Fødevarestyrelsen, jf. § 5, skal indeholde oplysningerne angivet i bilag 3. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende stoffer til det pågældende produkt. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Stoffer, der er anmeldt i overensstemmelse med § 5, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til det pågældende produkt er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU- eller EØS-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge perioden i stk. 3 til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af stoffet, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at stoffet kun må anvendes i visse fødevarekategorier.

Stk. 6. Et anmeldt stof må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

§ 7. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 finder ligeledes anvendelse på aminosyrer, som ikke er omfattet af en generel tilladelse i bilag 1, men som opfylder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag 2.

Ansøgning om godkendelse af nye stoffer

§ 8. Tilsætning af stoffer, som ikke er omfattet af § 5 eller de generelle tilladelser angivet i bilag 1, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse skal indeholde oplysningerne angivet i bilag 3. Ansøgningen vedrører tilsætningen af de pågældende stoffer til det pågældende produkt. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et stof er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.

Stk. 4. Hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU- eller EØS-land, må stoffet dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i ansøgningen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan forlænge perioden i stk. 4 til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af stoffet, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at stoffet kun må anvendes i visse fødevarekategorier.

Forbud

§ 9. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning i henhold til § 5, § 6, stk. 2 og 3, og § 8, stk. 3 og 4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod den anmeldte eller ansøgte anvendelse af stoffet.

Stk. 2. Uanset af Fødevarestyrelsen ikke har nedlagt forbud mod et stof, jf. stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt.

Kapitel 3

Administration, straf og ikrafttræden

§ 10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

§ 11. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og 2 med

1) stoffer, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med § 5, og § 6, stk. 5, og

2) stoffer, der er godkendt i henhold til § 8, stk. 1, jf. § 8, stk. 6.

§ 12. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1-3 og stk. 5, § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 6, § 7, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 5, eller § 8, stk. 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1281 af 29. november 2017 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 28. maj 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Benedicte Nybye Ågesen


Bilag 1

Generelle tilladelser

Produktkategori
Samlet maksimalt indhold i produktet
 
Drikkevarer
   
Ikke-alkoholholdige drikkevarer med aroma, uden eller tilsat koffein i en mængde på højst 15 mg pr. 100 ml.
Cholin
36 mg pr. 100 ml.
Glucuronolacton
0,24 g pr. 100 ml.
Inositol
30 mg pr. 100 ml.
Koffein
15 mg pr. 100 ml.
L-Arginin
295 mg pr. 100 ml.
L-Carnitin
200 mg pr. 100 ml.
L-Glutamin
589 mg pr. 100 ml.
L-Isoleucin
10 mg pr. 100 ml. dog 350 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
Dog 370 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1.
L-Leucin
10 mg pr. 100 ml. dog 1010 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
Dog 700 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1.
L-Lysin
20 mg pr. 100 ml.
L-Valin
10 mg pr. 100 ml. dog 350 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
 
Dog 370 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1.
Lutein
10 mg pr. 100 ml.
Taurin
0,4 g pr. 100 ml.
Ikke-alhoholholdige drikkevarer med aroma tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml
Cholin
36 mg. pr. 100 ml.
Glucuronolacton
0,24 g pr. 100 ml.
Inositol
30 mg pr. 100 ml.
Koffein
32 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
L-Arginin
295 mg pr. 100 ml.
L-Carnitin
200 mg pr. 100 ml.
300 mg pr. 100 ml. (L-Carnitin-L-Tartrat)
L-Glutamin
589 mg pr. 100 ml.
L-Isoleucin
152 mg pr. 100 ml. dog 350 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
L- Leucin
606 mg pr. 100 ml. dog 1010 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
L-Lysin
20 mg pr. 100 ml.
L-Valin
152 mg pr. 100 ml. dog 350 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
Lutein
10 mg pr. 100 ml.
Taurin
0,4 g pr. 100 ml.
Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på højst 5,0 % vol. pr. 100 ml
Cholin
36 mg pr. 100 ml.
Glucuronolacton
0,23 g pr. 100 ml.
Inositol
30 mg pr. 100 ml.
Koffein
15 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
L-Lysin
20 mg pr. 100 ml.
Taurin
0,4 g pr. 100 ml.
Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på op til 50 % vol. pr. 100 ml
Koffein
10 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
Taurin
0,1 g pr. 100 ml.
Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på 50 % vol. eller derover
Koffein
30 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
Elektrolytdrikke (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år)
Koffein
10 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
L-Arginin
53 mg pr. 100 ml.
L-Isoleucin
75 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1
L-Leucin
150 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L:Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1
L-Valin
75 mg pr. 100 ml, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1
Andet
   
Bolsjer, pastiller og lignende
Koffein
113 mg pr. 100 g hidrørende fra alle kilder.
Taurin
0,4 g pr. 100 g.
Geler markedsført i en enkeltportionspakning (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år)
Koffein
205 mg pr. 100 g hidrørende fra alle kilder.
L-Histidin
156 mg. pr. 100 g.
L-Isoleucin
130 mg. pr. 100 g.
L-Leucin
1250 mg pr. 100 g.
L-Tyrosin
2,57 mg. pr. 100 g.
L-Valin
234 mg pr. 100 g.
Chokolade, barer og lignende
Koffein
101 mg pr. 100 g hidrørende fra alle kilder.
Chokolade, barer og lignende med et proteinindhold på minimum 35 g pr. 100 g
Koffein
146 mg pr. 100 g hidrørende fra alle kilder.
Kiks, småkager og lignende
L-Leucin
1188 mg pr. 100 g.
L-Isoleucin
156 mg pr. 100 g.
L-Valin
63 mg pr. 100 g.
Kaffepulver, portioneret i poser bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden
Koffein
1,3 g pr. 100 g hidrørende fra alle kilder, dog maksimalt 13 mg pr. portionspose hidrørende fra alle kilder. Det forudsættes, at portionsposen ikke brydes eller synkes.
Kosttilskud
   
 
1,3 - 1,6 betaglucan (fra Saccharomyces cerevisiae)
1300 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Alfa-liponsyre
42 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Arabisk gummi (Akaciegummi)
1 g pr. anbefalet daglig dosis.
Beta-alanin
1 g pr. anbefalet daglig dosis.
Catechin fra vindruekerneekstrakt
27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-O-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Cholin
500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Creatin
3 g pr. anbefalet daglig dosis.
Curcumin
210 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Docosahexaensyre (DHA)
1050 mg pr. anbefalet daglig dosis.
D-Ribose
500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Eicosapentaensyre (EPA)
1500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Epicatechin fra vindruekerneekstrakt
27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-O-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Glucuronolacton
70 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Glutathion
300 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Glycerider af konjugeret linolsyre fra saflortidsel (CLA)
3 g pr. anbefalet daglig dosis.
Glycin
30 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Hesperidin fra appelsinekstrakt
40 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Inositol
2000 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Koffein
300 mg pr. anbefalet daglig dosis, fordelt på minimum 3 doser.
Konjacglucomannan
5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må ikke anvendes til fremstilling af tørrede fødevarer, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse.
L-Arginin
5 g pr. anbefalet daglig dosis.
L-Carnitin
2 g pr. anbefalet daglig dosis.
3 g pr. anbefalet daglig dosis (L-Carnitin-L-Tartrat).
L-Citrullin
1500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Cystein
500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Cystin
500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Glutamin
3,5 g pr. anbefalet daglig dosis.
L-Histidin
0,056 g pr. anbefalet daglig dosis.
L-Isoleucin
1,5 g pr. anbefalet daglig dosis.
L-Leucin
1,3 g pr. anbefalet daglig dosis.
L-Lysin
500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Methionin
125 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Phenylalanin
50 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Tryptophan
500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Tyrosin
50 mg pr. anbefalet daglig dosis.
L-Valin
1,5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Lutein
20 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Lycopen
15 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Procyanidiner fra fransk strandfyrekstrakt
80 mg pr. anbefalet daglig dosis (ekstraktet med alle bestanddele).
Quercetin fra pagodetræ
28 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Sorbitol
5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Taurin
1000 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Ubidecarenon
(Coenzym Q10)
180 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Ubiquinol
100 mg pr. anbefalet daglig dosis.


Bilag 2

Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder

Navn
Specifikation for identitet og renhed1)
Analysemetode2)
Aminosyrer
   
Beta-alanin
DK 208
 
Glutaminsyre
E 620
CX 02 p. 695
Glutathion
Eur. Ph. : 01/2017:0496 p 2594-95
Eur. Ph. : 01/2017:0496 p 2594-95
Glycin
E 640
FCC V p. 208
L-Alanin
FCC V p. 18
FCC V p. 18
L-Arginin
FCC V p. 34
FCC V p. 34
L-Arginin-hydrochlorid
FCC V p. 35
FCC V p. 35
L-Asparaginsyre
FCC V p. 41
FCC V p. 41
L-Carnitin
FCC V p. 100
FCC V p. 100
L-Carnitin-L-tartrat
FCC X, Supplement 1
FCC X, Supplement 1
L-Citrullin
DK 130
 
L-Cystein-Hydrochlorid og L-Cystein-Hydrochloridmonohydrat
E 920
FCC V p. 130
L-Cystin
FCC V p. 130
FCC V p. 130
L-Glutamin
FCC V p. 197
FCC V p. 197
L-Histidin
FCC V p. 217
FCC V p. 217
L-Histidin-hydrochlorid
FCC V p. 217
FCC V p. 217
L-Isoleucin
FCC V p. 234
FCC V p. 234
L-Leucin
FCC V p. 252
FCC V p. 252
L-Lysinaspartat
JSFA p. 419
JSFA p. 419
L-Lysin-hydrochlorid
FCC V p. 257
FCC V p. 257
L-Methionin
FCC V p. 286
FCC V p. 286
L-Phenylalanin
FCC V p. 330
FCC V p. 330
L-Prolin
FCC V p. 373
FCC V p. 373
L-Serin
FCC V p. 396
FCC V p. 396
L-Threonin
FCC V p. 474
FCC V p. 474
L-Tryptophan
FCC V p. 490
FCC V p. 490
L-Tyrosin
FCC V p. 490
FCC V p. 490
L-Valin
FCC V p. 492
FCC V p. 492
Andre
   
1,3 -1,6 betaglucan
DK 204
 
Arabisk gummi (Akaciegummi)
E 414
CX09 p. 49
Catechin fra vindruekerneekstrakt og
Epicatechin fra vindruekerneekstrakt
DK 206
 
Cholin
Cholinchlorid – FCC V p. 113
FCC V p. 113
 
Cholincitrat – DK 116
 
 
Cholinhydrogentartrat – FCC V p. 112
FCC V p. 112
Creatin Monohydrat
FCC X, S1
FCC X, S1
Curcumin
E 100
 
Docosahexaensyre (DHA)
og
Eicosapentaensyre
(EPA)
Ph. Eur. 6th edition »Omega-3-acid triglycerides« (Ph. Eur., 6.3, p. 4246)
eller
Ph. Eur. 6th edition »Fish Oil, rich in Omega-3 acids« (Ph. Eur., 6, p. 1893)
 
D-Ribose
FCC X
FCC X
Glucuronolacton
DK 203
 
Glycerider af konjugeret linolsyre fra (CLA) saflortidsel
DK 205
 
Inositol
FCC V p. 228
FCC V p. 228
Koffein
Ph. Eur. 6.1 edition specifikation for koffein (»Caffeine«) suppleret med særskilt krav om maksimum 2 mg bly pr. kg bestemt ved ICP eller AAS (Ph. Eur., 6.1, p. 3421).
 
Konjacglucomannan
E 425 ii
 
Lutein
E 161b
CX02 p. 963 og CX11 p. 105
Lycopen
E 160d
 
Sorbitol
E 420 i
CX06 p. 143
Taurin
DK 110
 
Ubidecarenon
(Coenzym Q10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657
Ph. Eur., 5., p. 2657
Ubiquinol-10
DK 202
 
Alfa-liponsyre
DK 211
 
Hesperidin fra appelsinekstrakt
DK 212
 
Procyanidiner fra fransk strandfyrekstrakt
DK 213
 
Quercetin fra pagodetræ
DK 214
 

1) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes.

2) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes.

           
Anvendte forkortelser:
CX02
Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations, Rome 1992.
CX06
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/4, Rome 1996.
CX09
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/7, Rome 1999.
CX11
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/9, Rome 2001.
DK
Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af
 
Fødevarestyrelsen.
FCC V
Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press,
 
Washington D. C. 2003.
Ph. Eur.
European Pharmacopoeia
JSFA
The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food
 
Additives Association, Tokyo, Japan 1994.


Bilag 3

Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse

Anmeldelsen, jf. § 6, stk. 1, og ansøgningen om godkendelse, jf. § 8, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

 
Almindelige fødevarer og kosttilskud
1)
Anmelders navn (EU- eller EØS-producent, EU- eller EØS-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse.
 
2)
Produktets navn.
3)
Produktkategori.
4)
Navnet på de stoffer, der anmeldes eller ansøges om.
5)
Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) i produktet af de stoffer, der anmeldes eller ansøges om.
6)
Produktets og eventuelle smagsvarianters ingrediensliste.
7)
Kun for almindelige fødevarer: Produktets næringsdeklaration samt oplysning om den samlede
 
mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) af de anmeldte eller ansøgte stoffer i produktet og i eventuelle smagsvarianter.
Kun for kosttilskud: Produktets deklaration samt oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de stoffer, der anmeldes eller ansøges om.
8)
Hvis anmelder/ansøger er bekendt hermed:
 
EU- eller EØS-land, hvor samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
9)
Kun for kosttilskud: Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.)
10)
Kun for kosttilskud: Den anbefalede daglige dosis.
11)
Kun for ansøgninger om godkendelse: Stoffets kemiske navn, strukturformel og
 
molekylmasse.
12)
Kun for ansøgninger om godkendelse: Specifikation og analysemetode for stoffet.
13)
Kun for ansøgninger om godkendelse: Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form
 
af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer.
14)
Kun for ansøgninger om godkendelse: Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet.
 

Punkterne 12-14 kan eventuelt erstattes af en specifikation for identitet og renhed med E-nummer eller af en specifikation fra et anerkendt organ, fx European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP).

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 888 af 12. august 2011, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.