Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Klassificeringsudvalget og klassificeringskontrollen
Kapitel 3 Klassificering m.v. af kvæg og får
Kapitel 4 Klassificering m.v. af svin
Kapitel 5 Indberetning af priser og klassificeringsresultater for svin, kvæg og får
Kapitel 6 Kontrol og afgørelse
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Fordelingsnøgler til fordeling af antallet medlemmer i Klassificeringsudvalget
Bilag 2 Klassificering af kroppe af kvæg og kroppe af får og lam
Bilag 3 Metoder til klassificering af svin i Danmark
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får

I medfør af § 1, stk. 1-3, § 3, § 4, stk. 1 og 7, § 4 a, stk. 1, § 5, stk. 2, § 22, stk. 1, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører vejning, klassificering og identifikation af slagtekroppe af svin, kvæg og får. Desuden vedrører bekendtgørelsen indberetning af markedspriser for svin, kvæg og får.

Kapitel 2

Klassificeringsudvalget og klassificeringskontrollen

§ 2. Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får er ansvarlig for håndhævelse af og kontrollen med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i EU’s bestemmelser om klassificering og indberetning af priser for slagtekroppe af svin, kvæg og får.

Stk. 2. Klassificeringsudvalget jf. stk. 1 nedsættes af Landbrugsstyrelsen. Formanden udpeges af Landbrugsstyrelsen. Medlemmerne udpeges for en periode på op til 3 år ad gangen.

Stk. 3. Klassificeringsudvalget består af op til 13 medlemmer, der fordeles på én formand, og op til seks medlemmer, der repræsenterer klassificering af kvæg og får, og op til seks medlemmer, der repræsenterer klassificering af svin.

Stk. 4. Udvalget vælger indtil to næstformænd blandt sine medlemmer og udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af Landbrugsstyrelsen. Sekretær for udvalget er den i stk. 7, nævnte chefinspektør.

Stk. 5. For klassificering af svin udpeges ét medlem af Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, som repræsenterer Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, og op til fem medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Slagtemestre og Landbrug og Fødevarer, Danske Svineslagterier, hvor hver organisation er berettiget til minimum ét medlem, i henhold til fordelingsnøgle nr. 1 i bilag 1.

Stk. 6. For klassificering af kvæg og får udpeges ét medlem, som repræsenterer Dansk Kvæg, af KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD og op til fem medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Slagtemestre og KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD, hvor hver organisation er berettiget til minimum et medlem, i henhold til fordelingsnøgle nr. 2 i bilag 1.

Stk. 7. Klassificeringsudvalget ansætter en chefinspektør efter godkendelse af Landbrugsstyrelsen. Det nødvendige antal inspektører ansættes af Klassificeringsudvalget efter indstilling fra chefinspektøren.

§ 3. Klassificeringskontrollen har til opgave at udføre kontrollen i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i EU’s bestemmelser om klassificering og indberetning af priser for slagtekroppe af svin, kvæg og får.

Stk. 2. Klassificeringskontrollen består af chefinspektøren og inspektørerne, jf. § 2, stk. 7, samt evt. andet personale.

§ 4. De udgifter, der er forbundet med udvalgets og Klassificeringskontrollens arbejde, kan afholdes af midler fra Svineafgiftsfonden og Kvægafgiftsfondene i overensstemmelse med de bevillingsregler, der gælder for disse fonde. Budgetter og regnskaber for disse udgifter skal godkendes af bestyrelserne for Svineafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden. De med klassificeringen forbundne udgifter på de enkelte slagterier afholdes af disse.

Kapitel 3

Klassificering m.v. af kvæg og får

§ 5. Vejning af slagtekroppe af kvæg og får samt kategorisering, klassificering og identifikation af slagtekroppe og halve slagtekroppe af kvæg og får skal ske som fastsat i artikel 10 og bilag IV, A i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU, Kommissionens delegerede forordning 2017/1182/EU og Kommissionens gennemførselsforordning 2017/1184/EU og i henhold til denne bekendtgørelses regler på følgende slagterier:

1) Slagterier, der på årsbasis slagter mere end 150 stykker kvæg om ugen.

2) Slagterier, der slagter mellem 25 og 150 stykker kvæg om ugen på årsbasis, og som har ansøgt om og er blevet godkendt af Klassificeringsudvalget til at deltage i klassificeringsordningen.

3) Slagterier, der er autoriseret af Fødevarestyrelsen til at slagte får.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 3, er klassificering af får kun obligatorisk for slagterier, der har ansøgt om og er blevet godkendt af Klassificeringsudvalget til at deltage i klassificeringsordningen.

Stk. 3. Klassificeringsudvalget kan efter ansøgning give et slagteri omfattet af stk. 1 nr. 1-2 fritagelse fra at veje, mærke og klassificere efter denne bekendtgørelse for slagtekroppe af dyr, der ejes af slagteriet, og som ikke er genstand for køb fra slagteriets side.

§ 6. Klassificering skal som minimum omfatte alle godkendte slagtekroppe af kvæg på mindst 8 måneder og lam med en slagtevægt over 7 kg.

Stk. 2. Der skal udfyldes et klassificeringsskema godkendt af Klassificeringsudvalget, hvoraf det fremgår, hvorledes tarering samt korrektioner finder sted. Korrektioner skal foretages på grundlag af Den Europæiske Unions bestemmelser herom.

§ 7. Klassificering af slagtekroppe af kvæg og får skal udføres i henhold til Den Europæiske Unions bestemmelser herom, jf. § 5, stk. 1, idet der tillige skal klassificeres for farve i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 2. Kropsbygningsklasse S for slagtekroppe af kvæg anvendes ikke.

Stk. 3. Klassificering af farve kan udelades for får og lam, jf. bilag 2.

§ 8. Slagtekroppe af kvæg skal på hver fjerding forsynes med stempel eller etiket. Mærkningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kaegori A, B, C, D og E.

2) Slagtedato.

3) Slagtenummer.

4) CKR-nummer.

5) Kropsbygning og fedme.

6) Slagtekroppens varme vægt.

Stk. 2. Slagtekroppe af får skal forsynes med stempel eller etiket. Mærkningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kategori (S for får, L for lam).

2) Slagtenummer.

3) Kropsbygning.

4) Fedme.

5) Eventuel farve jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3. Mærkningen anbringes som minimum på hver bag- og forfjerding af slagtekroppe af kvæg og på hver hele eller halve slagtekrop af får.

Stk. 4. Stempler anbringes på slagtekroppens yderside. Etiketter kan anbringes på slagtekroppens yder- eller inderside.

Stk. 5. Mærkning i henhold til stk. 1 er ikke obligatorisk i følgende tilfælde:

1) Hvis der føres protokol, hvori der for hver slagtekrop mindst anføres følgende:

a) Individuel identifikation af slagtekroppen på en måde, så den ikke kan ændres.

b) Slagtekroppens varme vægt.

c) Resultatet af klassificeringen.

2) Alle slagtekroppe skæres op i en kontinuerlig bevægelse i et opskæringslokale, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2004/853/EU, bilag III, og som er forbundet med slagteriet.

Stk. 6. Såfremt en rettelse har medført ændringer af klassificeringen, skal etiketten rettes således, at det fremgår, at der er sket rettelse, ligesom der skal være dokumentation for rettelsen.

Stk. 7. Rettelser af klassificeringen må kun foretages, såfremt det vurderes, at der er begået en fejl. Ved en fejl af klassificeringen forstås, at en godkendt klassificør vurderer, at den korrekte klassificering tydeligt afviger med to klasser eller mere for kropsbygning, og/eller med 1 klasse eller mere for fedningsgrad og/eller med 1 klasse eller mere for farve i kød og talg, jf. bilag 2, nr 2-4.

§ 9. Klassificeringen i henhold til § 5, stk. 1, skal foretages af personer, der har gennemgået en af Klassificeringsudvalget godkendt uddannelse i klassificering, og som godkendes som klassificører af Klassificeringskontrollen. Udgifterne ved uddannelse af klassificører afholdes af de enkelte slagterier.

Stk. 2. Det enkelte slagtested skal have mindst to ansatte, som er godkendte klassificører, med mindre Klassificeringskontrollen har meddelt dispensation fra dette krav.

§ 10. Den af slagteriet foretagne klassificering på slagterier omfattet af § 5, stk. 1 må ikke inden for et kvartal afvige fra den kontrol, der efterfølgende foretages af Klassificeringskontrollen, med mere end 20 % for kropsbygning og fedningsgrad.

Stk. 2. Når kontrolresultaterne opgøres pr. klasse af kropsbygning, jf. bilag 2, nr. 2, må afvigelsen inden for et kvartal ikke overstige 35 %.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 om højst 20 % afvigelse mellem slagteriets klassificering og Klassificeringskontrollen skal være opfyldt for de kontrollerede slagtekroppe, når de opgøres som:

1) Alle dyr.

2) Handyr, det vil sige kategorierne 1-4, jf. bilag 2, nr.1.

3) Hundyr, det vil sige kategorierne 5-9, jf. bilag 2, nr. 1.

Stk. 4. Klassificeringskontrollen opgør forskellen mellem slagteriets klassificering og kontrollens klassificering for såvel negative og positive afvigelser.

Stk. 5. Differencen mellem negative og positive afvigelser, jf. stk. 3, må ikke overstige 15 %. Kontrolresultaterne opgøres for kategorier af alle dyr, for kategorier af handyr, og for kategorier af hundyr.

Stk. 6. Procentberegningen i stk. 1 og 2 skal baseres på minimum 100 dyr pr. kontrolgruppe pr. kvartal. Ved kontrolgruppe forstås her en gruppe, som omfatter dyr af alle kategorier, kategorier af hundyr, eller kategorier af handyr, jf. bilag 2, nr.1, eller klasse pr. kropsbygning, jf. bilag 2, nr. 2. Hvis der ikke er kontrolleret 100 dyr inden for den enkelte kontrolgruppe i et kvartal, anvendes i stedet den kontrolperiode, som er medgået til at kontrollere 100 dyr. En kontrolperiode kan dog ikke overstige et år.

§ 11. Automatiske anlæg til klassificering af slagtekroppe af kvæg, herunder kalve samt fåre- og lammekroppe, skal opfylde kravet i artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning 2017/1182/EU og må kun efter godkendelse af Klassificeringsudvalget anvendes uden samtidig medvirken af godkendt klassificør.

Stk. 2. Klassificeringsudvalget fastsætter krav til nøjagtighed og kalibrering af disse anlæg. Anlæggenes drift kontrolleres af Klassificeringskontrollen i henhold til § 30, stk. 1.

§ 12. Straks efter vejning og klassificering er slagterier omfattet af § 5, stk. 1 forpligtede til for hver slagtekrop at registrere:

1) Slagtenummer.

2) Slagtekroppens varme vægt.

3) Kategorien i henhold til bilag 2, pkt. 1.

4) Kropsbygningen i henhold til bilag 2, pkt. 2.

5) Fedmen i henhold til bilag 2, pkt. 3.

6) Farven i henhold til bilag 2, pkt. 4. Dog kan farven udelades for får, jf. § 7, stk. 3.

7) Oplysning, der entydigt kan spore slagtekroppen til den leverandør, som leverede dyret til slagtning.

Stk. 2. Registreringen af oplysningerne i stk. 1 skal ske elektronisk og på en måde, der ikke muliggør efterfølgende ændringer.

Stk. 3. Såfremt stk. 2 ikke kan opfyldes, skal slagteriet foretage et print af oplysningerne nævnt i stk. 1 umiddelbart efter registrering.

Stk. 4. Oplysningen nævnt i stk. 1, nr. 2, skal elektronisk overføres direkte fra en vægt til et elektronisk registreringsmedie.

Stk. 5. Et slagteri må i en efterfølgende behandling og videreformidling af de registrerede oplysninger i stk. 1 kun ændre disse, såfremt der er sket en fejl i de i stk. 1 nævnte oplysninger for et givent dyr, herunder at dyret på vejetidspunktet ikke havde den præsentation som Den Europæiske Unions regler foreskriver, eller at der er sket en kassation af dele af slagtekroppen efter vejning.

Stk. 6. Hvis det af grunde som anført i stk. 5 er nødvendigt at foretage ændringer i oplysningerne i stk. 1, efter disse er registreret, skal eventuelle ændringer registreres, således at det fremgår, at der er tale om en ændring af en tidligere registreret oplysning.

§ 13. Slagterierne eller andre, der foretager klassificeringen, skal give leverandøren af dyret meddelelse om resultatet af klassificeringen. Denne meddelelse, som skal være i papirform eller elektronisk form, skal for hver slagtekrop indeholde oplysning om:

1) Kategori, kropsbygning og fedme.

2) Slagtet vægt med angivelse af om det er varm eller kold vægt.

3) Eventuelt at klassificeringen er blevet foretaget ved anvendelse af en automatiseret klassificeringsmetode.

§ 14. Slagterier omfattet af § 5, stk. 1, er forpligtet til at opbevare slagte- og vejelister, klassificeringsjournaler, ændringslister og afregningssedler m.v. for klassificeringen, herunder det i § 10, stk. 3 anførte print, i mindst 5 år.

Kapitel 4

Klassificering m.v. af svin

§ 15. Vejning og klassificering af slagtekroppe af svin med en vejningsvægt fra 50 til 110 kg skal ske i henhold til Det Europæiske Fællesskabs regler, som fastsat i artikel 10 og bilag IV, B i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU, Kommissionens delegerede forordning 2017/1182/EU og Kommissionens gennemførselsforordning 2017/1184/EU og i henhold til denne bekendtgørelses regler på følgende slagterier:

1) Slagterier, der slagter mere end 500 svin om ugen i årsgennemsnit.

2) Slagterier, der slagter mindre end 500 svin om ugen i årsgennemsnit, og som har ansøgt om og er blevet godkendt af Klassificeringsudvalget til at deltage i klassificeringsordningen.

Stk. 2. Klassificeringsudvalget kan efter ansøgning give et slagteri omfattet af stk. 1 nr. 1-2 fritagelse fra at veje, mærke og klassificere efter denne bekendtgørelse for slagtekroppe af dyr, der ejes af slagteriet, og som ikke er genstand for køb fra slagteriets side.

§ 16. Ved slagtekroppe af svin forstås slagtekroppe som defineret af Det Europæiske Unions bestemmelser herom, som fastsat i artikel 10, og bilag IV B i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU.

Stk. 2. Såfremt der undtagelsesvis foretages anden udskæring af slagtekroppen end de i stk. 1 anførte, skal dette godkendes af Klassificeringskontrollen. Vejningsvægten skal i dette tilfælde korrigeres efter Klassificeringskontrollens anvisninger for den ændrede udskæring.

Stk. 3. Slagtekroppene vejes så hurtigt som muligt efter slagtning og senest 45 minutter efter stikning.

Stk. 4. Såfremt tiden mellem stikning og vejning overstiger 45 minutter, skal der foretages en vægtkorrektion af den varme slagtevægt på + 0,1 % for hvert påbegyndt kvarter efter fristen på 45 minutter mellem stikning og vejning overskrides.

Stk. 5. Såfremt tiden mellem stikning og vejning er kortere end 45 minutter foretages en vægtkorrektion af den varme slagtevægt efter Klassificeringskontrollens nærmere anvisninger baseret på videnskabelige data.

§ 17. Mærkningen af slagtekroppe foretages samtidig med klassificeringen.

Stk. 2. Mærkningen foregår ved, at der anbringes et stempel eller en etiket, der som minimum viser slagtekroppens klasse eller det skønnede procentvise indhold af magert kød, som omhandlet i del B, punkt II, i bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU, hvis der er tale om svin.

Stk. 3. Mærkning i henhold til stk. 2 er ikke obligatorisk, hvis alle slagtekroppe skæres op i en kontinuerlig bevægelse i et opskæringslokale, der er godkendt i henhold med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2004/853/EU, Bilag III, og som er forbundet med slagteriet.

§ 18. Klassificering i henhold til § 15 skal foretages af personer, der har gennemgået en af Klassificeringskontrollen godkendt uddannelse i klassificering, og som godkendes som klassificører af Klassificeringskontrollen. Udgifterne ved uddannelse af klassificører afholdes af de enkelte slagterier.

§ 19. Følgende metoder til klassificering af svinekroppe kan anvendes:

1) Apparat benævnt ”Klassificeringscenter” (KC) med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del I.

2) Apparat benævnt ”Manual Klassificering” (MK) med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del II.

3) Apparat benævnt ”UNI-Fat-O-Meater” (UniFOM) med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del III.

4) Apparat benævnt ”Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading” (AutoFOM I)” med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del IV.

5) Apparat benævnt ”Updated Automatic Ultrasonic Equipment” (AutoFOM DK) med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del V.

6) Apparat benævnt ”Fat-O-Meater II” (FOM II) med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del VI.

7) Apparat benævnt ”Automatic ultrasound instrument” (AutoFOM III) med tilhørende beregningsmetode, hvis enkeltheder er anført i bilag 3, del VII.

Stk. 2. For apparaterne ”Klassificeringscenter”, ”Fat-O-Meater/Manual klassificering” og ”Uni-Fat-O-Meater” skal måling finde sted på slagtekroppen udskåret, som anført i § 14.

Stk. 3. For apparaterne ”AutoFOM I, AutoFOM DK og AutoFOM III” skal målingen finde sted på slagtekroppen før åbningen af denne.

§ 20. Straks efter vejning og klassificering er slagterier, der er omfattet af § 15, stk. 1, forpligtet til for hver slagtekrop at registrere:

1) Slagtenummer eller andet id-nummer.

2) Slagtekroppens varme vægt.

3) Slagtekroppens indhold af magert kød konstateret efter en af metoderne angivet i bilag 3.

4) Oplysning, der entydigt kan spore slagtekroppen til den leverandør, som leverede dyret til slagtning.

Stk. 2. Registreringen af oplysningerne i stk. 1 skal ske elektronisk og på en måde, der ikke muliggør ændringer.

Stk. 3. Såfremt stk. 2 ikke kan opfyldes, skal slagteriet foretage et print af oplysningerne nævnt i stk. 1 umiddelbart efter, de er registreret.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 1, nr. 2 og 3 skal elektronisk overføres direkte fra henholdsvis en vægt og et godkendt apparat til klassificering til et elektronisk registreringsmedie.

Stk. 5. Et slagteri må i den efterfølgende behandling og videreformidling af de registrerede oplysninger i stk. 1 kun ændre disse, såfremt slagteriet kan dokumentere, der er sket fejl i de i stk. 1 nævnte oplysninger for et givent dyr, herunder at dyret på vejetidspunktet ikke havde den præsentation som Den Europæiske Unions regler foreskriver, eller at der er sket en kassation af dele af slagtekroppen efter vejning.

Stk. 6. Hvis det af grunde som anført i stk. 5 er nødvendigt at foretage ændringer i de i stk. 1 nævnte oplysninger efter, at de er registreret, skal eventuelle ændringer registreres, således at det fremgår, at der er tale om en ændring af en tidligere registreret oplysning.

§ 21. Slagterierne eller andre, der foretager klassificeringen, skal give leverandøren af dyret meddelelse om resultatet af klassificeringen. Denne meddelelse, som skal være i papirform eller elektronisk form, skal for hver slagtekrop indeholde oplysning om:

1) Den beregnede del af magert kød af svinekroppen (kødprocenten).

2) Slagtet vægt med angivelse af om det er varm eller kold vægt.

3) Eventuelt at klassificeringen er blevet foretaget ved anvendelse af en automatiseret klassificeringsmetode.

§ 22. Landbrugsstyrelsen træffer efter indstilling fra Klassificeringsudvalget afgørelse om godkendelse af nyt klassificeringsudstyr og andre forhold vedrørende vejning, klassificering og afregning af svinekroppe, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 23. Slagterier omfattet af § 15, stk. 1, er forpligtet til at opbevare slagte- og vejelister, klassificeringsjournaler, ændringslister og afregningssedler m.v. for klassificeringen, herunder det i § 16, stk. 3 anførte print, i mindst 5 år.

Kapitel 5

Indberetning af priser og klassificeringsresultater for svin, kvæg og får

§ 24. Landbrug & Fødevarer indberetter markedspriser til EU-kommissionen i overensstemmelse med Den Europæiske Unions bestemmelser herom:

1) Slagtekroppe af:

a) Kvæg på mindst 8 måneder.

b) Kvæg under 8 måneder.

c) Svin.

d) Får under 12 måneder.

2) Levende dyr af:

a) Tyrekalve på mellem otte dage og fire uger.

b) Kvæg til opfedning.

c) Smågrise med en levende vægt på ca. 25 kg.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan beslutte, at der ikke skal indberettes markedspriser for visse slagtekroppe eller levende dyr, såfremt det vurderes, at der ikke er tilstrækkeligt mange slagtekroppe elle levende dyr at indberette.

Stk. 3. Virksomheder, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 5, stk. 1, skal ugentligt foretage indberetninger af klassificeringsdata og afregningspriser til Kødbranchens Fællesråd for samtlige klassificerede slagtekroppe.

Stk. 4. Virksomheder, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, skal ugentligt foretage indberetninger af klassificeringsdata og afregningspriser til Klassificeringskontrollen for samtlige klassificerede slagtekroppe.

Stk. 5. Kødbranchens Fællesråd og Klassificeringskontrollen kan videregive data indberettede i medfør af stk. 3 og 4 til Kvægafgiftsfonden og Svineafgiftsfonden.

§ 25. Slagterier, der slagter får og lam, skal hver uge senest tirsdag for den foregående uge i henhold til af artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning 2017/1182/EU indberette priser på slagtekroppe af får og lam til Landbrug og Fødevarer, såfremt de på årsbasis slagter 80 dyr om ugen eller derover.

Stk. 2. Slagterier, der på årsbasis slagter mindre end 80 dyr om ugen, kan vælge at indberette priser efter denne bestemmelse.

Stk. 3. Indberetning i medfør af stk. 1 og 2 skal ske i medfør af artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning 2017/1182/EU.

§ 26. Den i § 24, stk. 3, nævnte indberetningspligt for slagtekroppe af kvæg omfatter dyr, som af slagterivirksomheden er modtaget direkte fra leverandører og mellemmænd.

Stk. 2. Indberetningen skal for hver klassificeret kvægkrop mindst omfatte:

1) slagteriets autorisationsnummer samt eventuelt markedets autorisationsnummer,

2) slagtedato,

3) dyrets CKR-nummer samt leverandørbesætningens CHR-nummer,

4) leveringskode,

5) oplysning om kategori og klassificering af kropsbygning og fedme,

6) korrigeret slagtet vægt, og

7) afregningspris angivet i øre/kg korrigeret vægt.

Stk. 3. Indberetningspligten for afregningspriser omfatter ikke:

1) Returdyr til producent.

2) Nødslagtede dyr.

3) Rækkekøb (samlet køb af flere dyr uanset samlet vægt).

§ 27. Den i § 24, stk. 4, nævnte indberetningspligt for slagtekroppe af svin omfatter dyr, som af slagterivirksomheden er modtaget direkte fra leverandører og mellemmænd.

Stk. 2. Indberetningen skal for hver klassificeret svinekrop mindst omfatte:

1) et id-nummer, der entydigt angiver på hvilket slagteri kroppen er slagtet,

2) slagtenummer,

3) leverandørnummer,

4) slagtedato,

5) varm slagtevægt,

6) varm korrigeret slagtevægt,

7) kødprocent (indhold af magert kød), og

8) afregningspris per kg korrigeret vægt.

Stk. 3. Indberetningspligten for afregningspriser omfatter ikke:

1) Returdyr til producent.

2) Nødslagtede dyr.

§ 28. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra de data, der i medfør af § 26, stk. 2, og § 27, stk. 2, skal indberettes.

§ 29. Ud fra bl.a. de indberettede data efter § 26, stk. 2 og § 27, stk. 2 meddeler Klassificeringskontrollen EU-kommissionen de meddelelser, der er fastsat i medfør af artikel 25 i Kommissionens delegerede forordning 2017/1182/EU.

Kapitel 6

Kontrol og afgørelse

§ 30. Kontrol med overholdelse af de i §§ 5-19 og §§ 21-27 nævnte bestemmelser udøves af Klassificeringskontrollen. Kontrollen foretages ved uanmeldt besøg.

Stk. 2. De slagterier, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal yde den for kontrollens gennemførelse nødvendige bistand.

Stk. 3. Klassificeringsudvalget udarbejder årligt en rapport om omfanget af den udførte kontrol og de foranstaltninger, der er iværksat som følge af kontrollen.

§ 31. Klassificeringskontrollen indberetter alle tvister og uregelmæssigheder vedrørende kapitel 2-4 til afgørelse i Klassificeringsudvalget. Klassificeringskontrollen sender kopi af det indberettede til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Klassificeringskontrollen kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 6-7 og § 10, § 14, § 23 og bilag 2 i det omfang, der efter Den Europæiske Unions regler er adgang til at fravige reglerne.

§ 32. Klassificeringsudvalgets afgørelser i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2 og 3, § 9, stk. 2, § 11, § 15, stk. 1, nr. 2, og § 18 kan indbringes for Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den, som klagen vedrører. Klagen skal sendes til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Klassificeringskontrollens afgørelser i medfør af § 31, stk. 2, kan indbringes for Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den, som klagen vedrører. Klagen skal sendes til Landbrugsstyrelsen.

§ 33. Ved overtrædelse af bekendtgørelsen træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra Klassificeringsudvalget.

§ 34. Med bøde straffes den der overtræder §§ 5-21, §§ 23-27 og § 30, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 591 af 30. maj 2017 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på vejning af slagtekroppe i medfør af kapitel 3 og 4 og for indberetning af data i medfør af kapitel 6 foretaget inden d. 11. juli 2018. For sådanne vejninger og for sådanne indberetninger af data finder bekendtgørelsen i stk. 2 anvendelse.

Landbrugsstyrelsen, den 30. maj 2018

Jette Petersen

/ Anders Jessen


Bilag 1

Fordelingsnøgler til fordeling af antallet medlemmer i Klassificeringsudvalget

Det maksimale antal af medlemmer af Klassificeringsudvalget, som en organisation kan indstille, fastlægges ud fra følgende fordelingsnøgler:

Fordelingsnøgle nr. 1

For organisationer, der kan indstille medlemmer med relation til vejning, klassificering og indberetning af slagtekroppe af svin, beregnes antallet af medlemmer, der maksimalt kan indstilles på følgende vis:

Antal medlemmer = (5 * ASS/ASSS * 75/100 + 5 * AVS/AVSS * 25/100) afrundet til helt tal

Organisationen Landbrug og Fødevarer og organisationen Danske Slagtermestre kan samlet indstille 5 medlemmer med relation til vejning, klassificering og indberetning af slagtekroppe af svin. Hvis beregningen resulterer i 0 medlem for en organisation, vil organisationen uanset dette kunne indstille 1 medlem, og samtidig må den anden organisation indstille 1 medlem mindre.

ASS = Antal Slagtninger af Svin den enkelte organisations medlemmer har fortaget seneste kalenderår.

ASSS = Antal Slagtninger af Svin Samlet alle organisationers medlemmer har fortaget seneste kalenderår.

AVS = Antallet af Virksomheder, der er medlem af den enkelte organisation, og som foretager slagtninger af Svin omfattet af Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får på tidspunktet for en ny udpegningsperiode.

AVSS = Antallet af Virksomheder Samlet, der er medlem af en organisation, og hvor den enkelte virksomhed foretager slagtninger af Svin omfattet af Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får på tidspunktet for en ny udpegningsperiode.

ASS/ASSS vægtes med 75 % og AVS/AVSS med 25 %.

Fordelingsnøgle nr. 2

For organisationer, der kan indstille medlemmer med relation til vejning, klassificering og indberetning af slagtekroppe af kreaturer, beregnes antallet af medlemmer, der maksimalt kan indstilles på følgende vis:

Antal medlemmer = (5 * ASK/ASSK * 75/100 + 5 * AVK/AVSK * 25/100) afrundet til helt tal

Organisationen KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD og organisationen Danske Slagtermestre kan samlet indstille 5 medlemmer med relation til vejning, klassificering og indberetning af slagtekroppe af kvæg. Hvis beregningen resulterer i 0 medlem for en organisation, vil organisationen uanset dette kunne indstille 1 medlem, og samtidig må den anden organisation indstille 1 medlem mindre.

ASK = Antal Slagtninger af Kreaturer den enkelte organisations medlemmer har fortaget seneste kalenderår.

ASSK = Antal Slagtninger af Kreaturer Samlet alle organisationers medlemmer har fortaget seneste kalenderår.

AVK = Antallet af Virksomheder, der er medlem af den enkelte organisation, og som foretager slagtninger af Kreaturer omfattet af Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får på tidspunktet for en ny udpegningsperiode

AVSK = Antallet af Virksomheder Samlet, der er medlem af en organisation, og hvor den enkelte virksomhed foretager slagtninger af Kreaturer omfattet af Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får på tidspunktet for en ny udpegningsperiode.

ASK/ASSK vægtes med 75 % og AVK/AVSK med 25 %.


Bilag 2

Klassificering af kroppe af kvæg og kroppe af får og lam

1. Kategorier af kvæg

Ud over kategoriseringen i henhold til EU’s regler herom skal slagtekroppene inddeles i følgende kategorier:

1=
Tyrekalv under12 måneder
2=
Ungtyr 12 måneder og derover, men under 24 måneder
3=
Tyr 24 måneder og derover
4=
Stud
5=
Kviekalv under 12 måneder
6=
Kvie 12 måneder og derover
8=
Ung ko under 42 måneder
9=
Ko på 42 måneder eller derover

En kvie defineres som et hundyr, hvor der ikke har været mælkesekretion i yveret.

2. Kropsbygning

De 5 E. U. R. O. P-klasser tredeles og beskrives som følger:

15=E+
 
14=E
Ekstraordinær muskelfylde
13=E-
 
12=U+
 
11=U
Kraftig muskelfylde
10=U-
 
9=R+
 
8= R
God muskelfylde
7=R-
 
6=O+
 
5=O
Middelgod muskelfylde
4=O-
 
3=P+
 
2=P
Ringe muskelfylde
1=P-
 

En detaljeret beskrivelse fremgår af EU’s regler herom.

3. Fedningsgrad

Der anvendes 5 fedningsgrader som følger:

For kvæg:
For får:
1
=
Intet eller ganske tyndt talgdække. Intet talg i brysthulen,
1
=
Meget ringe.
2
=
Tyndt talgdække, muskler næsten synlige overalt. Musklerne mellem ribbenene klart synlige i brysthulen.
2
=
Ringe.
3
=
Musklerne næsten overalt dækket af talg, dog med undtagelse af lår og skuldre: mindre talgdepoter i brysthulen. Musklerne i brysthulen er klart synlige i brysthulen.
3
=
Normal.
4
=
Muskler dækket af talg, dog på lår og skuldre delvis synlige; ret udprægede talgdepoter i brysthulen. Fremtrædende fedtstriber på låret. I brysthulen kan der i musklerne mellem ribbenene være aflejret fedt.
4
=
Stærk.
5
=
Hele slagtekroppen dækket med talg; store depoter i brysthulen. Låret er næsten dækket af et tykt fedtlag således, at der kun i ringe omfang fremtræder fedtstriber. I brysthulen er der fedtaflejringer mellem ribbenene
5
=
Meget stærk.

En detaljeret beskrivelse for får fremgår af EU’s regler herom.

4. Farve i kød og talg:

Farveskalaen femdeles og beskrives som følger:

For kvæg:
For får:
1
=
Ekstra lys
1
=
Ekstra lys
2
=
Ret lys
2
=
Ret lys
3
=
Normal
3
=
Normal
4
=
Lidt mørk/gullig
4
=
Lidt mørk/gullig talgfarve
5
=
Mørk/gul
5
=
Mørk/udpræget gul talgfarve

5. Slagtekroppens vægt:

Kroppens vægt konstateres på grundlag af den indvejede varme vægt med korrektion for nedkølingssvind på 2,00 %.

Øvrige korrektioner for kvæg foretages i overensstemmelse med Fællesskabets bestemmelser om notering af markedspriser på grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe.


Bilag 3

Metoder til klassificering af svin i Danmark

Del I - Klassificeringscenter (KC)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Klassificeringscenter” (KC).

Apparatet er forsynet med 9 sonder, hver af en diameter på 6 mm, og hver med en lysdiode (Siemens SFH 950-LD 242 II eller tilsvarende), en fotodiode (Siemens SFH 960-BP 103 eller tilsvarende) og en dybdeanvendelse på mellem 1 og 180 mm. Måleresultaterne omregnes til skønnet indhold af magert kød ved hjælp af en central databehandlingsenhed.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes på grundlag af ti målinger foretaget på syv målepunkter, som anført i stk. 4, og i overensstemmelse med følgende formel:

Ŷ = 70,5489 - 0,1572 x1 - 0,1698 x2 - 0,1537 x3 - 0,1803 x4 - 0,2115 x5 - 0,1669 x6 - 0,1269 x7 +

0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10.

Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent.

Målepunkterne er:

x1 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt ved midten af tredje halshvirvel, 10,5 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x2 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt ved midten af fjerde halshvirvel, 7 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x3 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt mellem fjerde og femte bagerste brysthvirvel, 3 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x4 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt mellem anden og tredje bagerste brysthvirvel, 7 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x5 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt mellem første lændehvirvel og bagerste brysthvirvel, 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x6 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 4 cm foran forkanten af skambenet, 7 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x7 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt ved forkanten af skambenet, 11 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x8 = musklens tykkelse i mm, målt mellem fjerde og femte bagerste brysthvirvel, 3 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

x9 = musklens tykkelse i mm, målt mellem anden og tredje bagerste brysthvirvel, 7 cm ved siden af svinekroppens midterlinje

x10 = musklens tykkelse i mm, målt mellem første lændehvirvel og bagerste brysthvirvel, 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje.

Formlen gælder for kroppe på mellem 50 og 110 kg.

Del II - Manuel Klassificering (MK)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Manuel Klassificering” (MK)

Apparatet er forsynet med en sonde af en diameter på 6 mm, og hver med en lysdiode (Siemens SFH 950- LD 242 II eller tilsvarende), en fotodiode (Siemens SFH 960-BP 103 eller tilsvarende) og en dybdeanvendelse på mellem 1 og 94 mm. Måleresultaterne omregnes til skønnet indhold af magert kød ved hjælp af en central databehandlingsenhed.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 68,1746 - 0,3220 x1 - 0,5326 x2 + 0,0836 x3 hvor:

Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent.

x1 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 8 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerde bagerste lændehvirvel.

x2 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerde bagerste ribben.

x3 = musklens tykkelse, målt på samme tid og sted som x2

Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.

Del III - Uni-Fat-O-Meater (UniFOM)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Uni-Fat-O-Meater” (UniFOM).

Apparatet er forsynet med en sonde af en diameter på 6 mm, og hver med en lysdiode (Siemens SFH 950-LD 242 II eller tilsvarende), en fotodiode (Siemens SFH 960-BP 103 eller tilsvarende) og en dybdeanvendelse på mellem 1 og 94 mm. UniFOM afviger fra MK med hensyn til materiel og programmel til fortolkning af refleksionsprofilen fra den optiske sonde.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 66,7393 - 0,2655 x1 - 0,5432 x2 + 0,0838 x3 hvor:

Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent.

x1 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 8 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerde bagerste lændehvirvel.

x2 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerde bagerste ribben.

x3 = musklens tykkelse, målt på samme tid og sted som x2.

Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.

Del IV - Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading (AutoFOM I)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading” (Auto-FOM I).

Udstyret er forsynet med 16 ultralyds-hoveder, 2MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP eller tilsvarende) med en operationsafstand på 25 mm mellem hvert målehoved. Måleresultaterne omregnes til skønnet indhold af magert kød ved hjælp af en central databehandlingsenhed.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes på grundlag af 127 målepunkter efter følgende formel:

Ŷ = konstant1 - 0,0205 IP000 - 0,02061 IP001 - 0,02535 IP002 - 0,00837 IP003 - 0,01369 IP004 -

0,01358 IP005 - 0,00627 IP006 - 0,04164 IP007 - 0,01158 IP008 - 0,00734 IP009 - 0,04544 IP010 -

0,02679 IP011 - 0,01176 IP012 - 0,04524 IP013 - 0,03617 IP014 - 0,02072 IP015 - 0,04318 IP016 -

0,02365 IP017 - 0,00783 IP018 - 0,03061 IP019 - 0,0181 IP020 - 0,0056 IP021 - 0,02523 IP022 -

0,01197 IP023 + 0,006078 IP024 - 0,0011 IP025 - 0,00175 IP026 + 0,003695 IP027 + 0,00332 IP028 - 0,0013 IP029 - 0,00356 IP030 + 0,001583 IP031 + 0,003111 IP032 - 0,00051 IP033 - 0,00031 IP034 + 0,001522 IP035 + 0,007018 IP036 + 0,001842 IP037- 0,00073 IP038 + 0,007796 IP039 + 0,001414 IP040 - 0,00122 IP041 - 0,03896 IP042 + 0,007701 IP043 + 0,006246 IP044 - 0,03864 IP045 + 0,022706 IP046 - 0,01595 IP047 - 0,04324 IP048 + 0,025547 IP049 + 0,016684 IP050 + 0,012838 IP051 + 0,012618 IP052 + 0,009557 IP053 + 0,011361 IP054 - 0,01577 IP055 - 0,02836 IP056 - 0,03448 IP057 - 0,05253 IP058 - 0,04998 IP059 - 0,04823 IP060 - 0,04376 IP061 - 0,05458 IP062 - 0,06021 IP063 -0,06062 IP064 - 0,01451 IP065 - 0,00499 IP066 + 0,008688 IP067 + 0,006251 IP068 - 0,01221 IP069 - 0,02289 IP070 - 0,02233 IP071 + 0,01324 IP072 + 0,014422 IP073 + 0,012954 IP074 + 0,012635 IP075 + 0,012367 IP076 + 0,008942 IP077 - 0,04127 IP078 - 0,0421 IP079 - 0,04608 IP080 - 0,05049 IP081- 0,05186 IP082 - 0,05535 IP083 - 0,0064 IP084 - 0,00673 IP085 - 0,00452 IP086 - 0,00187 IP087 +0,001493 IP088 + 0,001166 IP089 - 0,01696 IP090 - 0,05046 IP091 - 0,01451 IP092 + 0,004882 IP093 +0,003187 IP094 - 0,00196 IP095 - 0,00451 IP096 - 0,00315 IP097 - 0,00313 IP098 - 0,0018 IP099 – 0,00342 IP100 - 0,00338 IP101 - 0,00321 IP102 - 0,00249 IP103 - 0,00258 IP104 - 0,00263 IP105 - 0,00211 IP106 - 0,00233 IP107 - 0,00207 IP108 - 0,00188 IP109 - 0,00132 IP110 - 0,00107 IP111 - 0,00091 IP112 + 0,001954 IP113 + 0,004289 IP114 + 0,010834 IP115 + 0,0085 IP116 + 0,006935 IP117 + 0,005324 IP118 + 0,003555 IP119 + 0,007733 IP120 + 0,01216 IP121 + 0,014198 IP122 + 0,014767 IP123 + 0,015493 IP124 + 0,00541 IP125 + 0,006689 IP126.

1) Konstant = 68,87396 for svin slagtet ved standard proces. Konstant = 70,67396 for svin med børster (før afhudning).

Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent.

Beskrivelsen af målepunkterne er givet i den danske protokol, del II, der er indgivet til Kommissionen efter artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning nr. 2967/85.

Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.

Del V - Updated Automatic Ultrasonic Equipment (AutoFOM DK)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Updated Automatic Ultrasonic Equipment” (AutoFOM DK).

Udstyret er forsynet med 16 ultralyds-hoveder, 2MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP eller tilsvarende) med en operationsafstand på 25 mm mellem hvert målehoved. Udstyret er mekanisk sammenligneligt med Auto-FOM 1 vedrørende scannersystemet og måleprincippet. AutoFOM DK adskiller sig fra AutoFOM 1 med hensyn til en styre- og laserenhed, der sikrer at kroppen passerer måleenheden i en lige position. Auto-FOM DK har endvidere mere computer kraft end AutoFOM 1, hvilket sammen med en ny softwarepakke giver mulighed for en forøget billedopløsning og – behandling. Måleresultaterne omregnes til skønnet indhold af magert kød ved hjælp af en central databehandlingsenhed.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 63,4322 – 0,1429 x1 – 0,0438 x2 - 0,0715 x3 + 0,9420 x4 + 0,0911 x5 hvor:

Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent.

Beskrivelsen af målepunkterne er givet i den danske protokol, del II, der er indgivet til Kommissionen efter artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning nr. 2967/85.

Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.

Del VI Fat-O-Meater II (FOM II)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Fat-O-Meater II” (FOM II).

FOM II svarer til udstyrene UniFOM og MK med hensyn til måleprincippet, men alt software og hardware er opdateret.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 66,5015 - 0,3568 x1 - 0,4704 x2 + 0,0947 x3 hvor:

Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent.

x1 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 8 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerde bagerste lændehvirvel.

x2 = spæklagets tykkelse inklusiv svær i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje- og fjerde bagerste ribben.

x3 = musklens tykkelse, målt på samme tid og sted som x2

Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.

Del VII - Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)

Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet ”Automatic ultrasound instrument” (AutoFOM III). Udstyret er forsynet med 16 2 MHz-ultralyd transducere (Carometec A/S) placeret med en afstand på 25 mm mellem hver transducer. Ultralyd dataene skal omfatte målinger af spæklags- og muskeltykkelse samt dermed forbundne parametre.

Måleresultaterne omregnes ved hjælp af computer til skønnet procentindhold af magert kød. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 72,05017 – (1,31831 × R2P5) – (0,37231 × R2P10) – (0,36672 × R2P11) + (0,03146 × R3P3) + (0,05058 × R3P5) – (0,02641 × R4P8) – (0,06667 × R4P10) – (0,27698 × R4P11) hvor Ŷ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent. Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.