Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Krav til målerinstallatøren
Kapitel 4 Krav til målerinstallatøren, der etablerer sig i Danmark
Kapitel 5 Kontrol
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Krav til certificerede målerinstallatørers kvalitetsstyringssystem
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 10 og 17, i bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på målerinstallatører, som ønsker at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Varmefordelingsmåler: Måler, som registrerer den forholdsmæssige varmeydelse fra radiatoroverflader i forbrugsenheder, og hvor målingen danner grundlag for fordeling af varmeudgifter.

2) Skalafaktor: Dimensionsløs talværdi, som skal multipliceres med den enkelte varmefordelingsmåleres tælling for at give en korrekt sammenhæng mellem målerens tælling og radiatorens varmeafgivelse.

3) Skalering: Målerinstallatørens tildeling af skalafaktor.

4) Målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere.

5) Certificeret målerinstallatør: Målerinstallatør, som har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til denne bekendtgørelse af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

Kapitel 3

Krav til målerinstallatøren

§ 3. Målerinstallatøren skal montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Målerinstallatøren må kun montere varmefordelingsmålere, som opfylder kravene i § 3 i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Målerinstallatøren må montere varmefordelingsmålere, der ikke opfylder kravene i § 3 i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, hvis der er behov for udskiftning eller supplering i eksisterende varmesystemer, hvor der har været anvendt varmefordelingsmålere, der ikke opfylder kravene i § 3 i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. En væsentlig udvidelse af et eksisterende varmesystem betragtes som et nyt varmesystem og ikke som supplering.

§ 4. Ved udskiftning og supplering af varmefordelingsmålere må der kun anvendes målere af samme fabrikat og type, som de allerede opsatte varmefordelingsmålere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Målerinstallatøren må montere varmefordelingsmålere af andet fabrikat eller anden type, som de allerede opsatte varmefordelingsmålere, hvis der er behov for udskiftning eller supplering i eksisterende varmesystemer, og hvis der ikke findes varmefordelingsmålere af samme fabrikat og type, der kan passe ind i systemet. Varmefordelingsmålerne skal have samme måletekniske egenskaber som de eksisterende varmefordelingsmålere.

§ 5. Målerinstallatøren skal i forbindelse med montering af varmefordelingsmålere forsegle målerne og forsyne dem med årstal for montering og entydig identificering af målerinstallatøren.

Stk. 2. I forbindelse med nedtagning, reparation eller andre former for indgreb i varmefordelingsmålere skal målerne genforsegles og forsynes med årstal og entydig identificering af målerinstallatøren, før de igen tages i anvendelse.

§ 6. Målerinstallatøren skal efter anmodning give Sikkerhedsstyrelsen generelle oplysninger om monterede varmefordelingsmålere, herunder oplysning om hvilke typer varmefordelingsmålere der er tale om.

Kapitel 4

Krav til målerinstallatøren, der etablerer sig i Danmark

§ 7. En målerinstallatør, der etablerer sig i Danmark og ønsker at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, skal have et kvalitetsstyringssystem, der omfatter montering, skalering og servicering af varmefordelingsmålere.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet nævnt i stk. 1 skal være certificeret til overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og bilag 1 til denne bekendtgørelse af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

Kapitel 5

Kontrol

§ 8. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen efter stk. 1.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 3-6,

2) monterer, skalerer eller servicerer varmefordelingsmålere uden at have et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til § 7, stk. 2, eller uden at være etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerende erhverv, eller

3) tilsidesætter oplysningspligten i § 8, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1167 af 3. november 2014 om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere ophæves.

§ 11. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 28. maj 2018

Lone Saaby

/ Mathilde Horsman Jensen


Bilag 1

Krav til certificerede målerinstallatørers kvalitetsstyringssystem

Certificerede målerinstallatørers kvalitetsstyringssystem skal indeholde procedurer, der sikrer:

1. At kravene i §§ 3 - 5 overholdes.

2. At der anvendes varmefordelingsmålere med et funktionsområde, der stemmer overens med radiatoranlæggets dimensionerede temperaturer, som defineret i DS/EN 834 eller DS/EN 835. Dette sikres på følgende måde:

a) Målere med en minimumsanvendelsestemperatur, tmin, på 35 °C eller derunder må anvendes på ethvert radiatoranlæg.

b) Målere med en minimumsanvendelsestemperatur, tmin, højere end 35 °C må anvendes på radiatoranlæg, for hvilke det gælder, at radiatorernes middeltemperatur ved den dimensionerende udetemperatur, tm,A, er højere end eller lig med målernes minimumsanvendelsestemperatur, tmin. Uligheden skal være opfyldt for alle lejligheder i afregningsenheden, idet tm,A skal beregnes på grundlag af lejlighedens dimensionerede varmetab og den samlede radiatorydelse i lejligheden.

3. At varmefordelingsmålere skaleres korrekt i forhold til radiatorernes varmeydelse, W, og varmeovergangen, c, mellem radiator og måler. Radiatorernes varmeydelse skal være dokumenteret ved katalogværdier eller testresultater og varmeovergangsforholdene skal være dokumenteret ved testresultater efter DS/EN 834 og DS/EN 835.

4. At varmefordelingsmålere monteres korrekt i henhold til fabrikantens anvisninger.

5. At det i stillingsbeskrivelser er fastsat, at de personer, som er udpeget til at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere, har ansvar og kompetence til at sikre overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

6. At der gives et begrundet svar til varmeleverandører ved henvendelser vedrørende mistanke om fejl ved en måling.