Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Krav til udstyrsleverandøren
Kapitel 4 Krav til varmeleverandøren
Kapitel 5 Indgreb i varmefordelingsmålere
Kapitel 6 Kontrol
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Sammenhæng mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold for varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter1)

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 10 og 17, i bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, og som er omfattet af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, skal opfylde de krav, der er fastsat i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. Varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Tyrkiet, eller med oprindelse og lovlig markedsføring i en EFTA-stat, der er kontraherende part i EØS-aftalen, formodes at være forenelige med denne bekendtgørelse. Anvendelsen af denne bekendtgørelse er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, med senere ændringer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Varmefordelingsmåler: Måler, som registrerer den forholdsmæssige varmeydelse fra radiatoroverflader i forbrugsenheder, og hvor målingen danner grundlag for fordeling af varmeudgifter.

2) Afregningsenhed: Ejendom, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, og hvor varmeudgifterne fordeles mellem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder på grundlag af varmefordelingsmålere.

3) Fordelingsmåling: Fordeling af forbruget mellem de enkelte bolig- og erhvervsenheder i afregningsenheden ved hjælp af varmefordelingsmålere.

4) Udstyrsleverandør: Fabrikant, importør eller forhandler af varmefordelingsmålere omfattet af § 1, stk. 1.

5) Varmeleverandør: Privat eller offentlig udlejer, udlejer af almene boliger, privat andelsboligforening og ejerlejlighedsforening, som leverer varme til varmeforbrugere mod betaling, og som anvender varmefordelingsmålere som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

6) Målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere.

7) Certificeret målerinstallatør: Målerinstallatør, som har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere, af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

8) Varmeforbruger: Aftager af varme, der betaler varmeudgifter, som er fordelt på grundlag af varmefordelingsmålere.

9) Skalafaktor: Dimensionsløs talværdi, som skal multipliceres med den enkelte varmefordelingsmålers tælling for at give korrekt sammenhæng mellem målerens tælling og radiatorens varmafgivelse.

10) Skalering: Målerinstallatørens tildeling af skalafaktor.

11) Forsegling: Fysiske eller elektroniske foranstaltninger, der skal sikre måleren mod indgreb.

Kapitel 3

Krav til udstyrsleverandøren

§ 3. Udstyrsleverandøren må kun markedsføre eller sælge varmefordelingsmålere omfattet af § 1, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel skal opfylde DS/EN 834 eller tilsvarende krav til sikkerhed og funktion.

2) Varmefordelingsmålere baseret på fordampningsprincippet skal opfylde DS/EN 835 eller tilsvarende krav til sikkerhed og funktion.

Stk. 2. For varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet, gælder, at der mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold skal være den sammenhæng, som er angivet i bilag 1, eller en sammenhæng eller funktionalitet, som giver tilsvarende sikkerhed for målenøjagtighed.

Stk. 3. Varmefordelingsmålerne skal være mærket med navnet på udstyrsleverandøren og med en typebetegnelse, serienummer, produktionsnummer eller anden form for angivelse, der tydeligt identificerer varmefordelingsmåleren.

§ 4. Som dokumentation for, at varmefordelingsmålere, som markedsføres eller sælges til anvendelse omfattet at § 1, stk. 1, opfylder kravene i § 3, skal udstyrsleverandøren sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Oplysninger om hvem, der har fremstillet varmefordelingsmålerne.

2) Oplysninger om varmefordelingsmålerne, der entydigt identificerer dem ved angivelse af typebetegnelse, serienummer, produktionsnummer eller lignende.

3) Generel beskrivelse af varmefordelingsmålernes konstruktion og funktion.

4) Dokumentation for udførte undersøgelser og tests, der viser, at varmefordelingsmålerne opfylder kravene i § 3, stk. 1 og 2.

5) Angivelse af, hvor forseglingen er anbragt.

Stk. 2. Hvis opfyldelse af kravene til varmefordelingsmåleres sikkerhed og funktion ikke sker på grundlag af DS/EN 834 eller DS/EN 835, eller hvis standarderne kun er delvist anvendt, skal udstyrsleverandøren endvidere sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Konstruktions- og produktionstegninger og tilhørende beskrivelser og forklaringer.

2) Beskrivelser, der angiver, at varmefordelingsmålerne opfylder kravene i § 3, stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Krav til varmeleverandøren

§ 5. Varmeleverandøren må kun få monteret varmefordelingsmålere, som opfylder kravene i § 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Varmeleverandøren må få monteret varmefordelingsmålere, der ikke opfylder kravene i § 3, hvis der er behov for udskiftning eller supplering i eksisterende varmesystemer. Varmefordelingsmålerne skal være af samme type som de eksisterende eller have samme måletekniske egenskaber. En væsentlig udvidelse af et eksisterende varmesystem betragtes som et nyt varmesystem og ikke som supplering.

§ 6. Varmeleverandøren skal til montering, skalering og servicering af varmefordelingsmålere benytte certificerede målerinstallatører eller målerinstallatører, der er etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis monterer, skalerer eller servicerer varmefordelingsmålere i Danmark.

§ 7. Varmeleverandøren skal sikre, at varmefordelingsmålerne vedligeholdes efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Varmeleverandøren skal kontakte en certificeret målerinstallatør eller en målerinstallatør, der er etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvist monterer, skalerer eller servicerer varmefordelingsmålere i Danmark, ved forhold, der har betydning for det måletekniske grundlag, herunder

1) hvis en varmefordelingsmåler går i stykker,

2) hvis der er foretaget indgreb i en varmefordelingsmåler,

3) ved udskiftning af radiatorer,

4) ved udskiftning af varmefordelingsmålere eller

5) ved supplering af varmefordelingsmålere.

§ 8. Varmeleverandøren skal sikre, at følgende oplysninger om bolig- og erhvervsenheder omfattet af afregningsenheden til enhver tid kan stilles til rådighed for varmeforbrugere, der anmoder herom, jf. dog stk. 2:

1) Fabrikat og type for de anvendte varmefordelingsmålere.

2) Radiatorfabrikat og radiatormodel.

3) Radiatorstørrelse ved angivelse af længde, højde og dybde.

4) Radiatorernes varmeydelse.

5) Monteringspunktet for de anvendte varmefordelingsmålere.

6) De anvendte skalafaktorer uden indregnet korrektion for udsat beliggenhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for bolig- og erhvervsenheder, hvor der anvendes varmefordelingsmålere, der er taget i anvendelse før 1. august 1998 eller er opsat i henhold til § 5, stk. 2.

§ 9. Ved klager fra varmeforbrugere, der giver anledning til konkret mistanke om fejl ved målingen, skal varmeleverandøren give varmeforbrugeren et begrundet svar på klagen. Varmeleverandøren skal kontakte målerinstallatøren, hvis det er nødvendigt for at kunne give et begrundet svar.

Kapitel 5

Indgreb i varmefordelingsmålere

§ 10. Ingen må uberettiget fjerne eller foretage indgreb i varmefordelingsmåleren eller på anden måde påvirke varmefordelingsmålerens funktion og målevene.

Kapitel 6

Kontrol

§ 11. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen efter stk. 1.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 12. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3 og §§ 5-9,

2) uberettiget fjerner eller foretager indgreb i varmefordelingsmålere, jf. § 10, eller

3) tilsidesætter oplysningspligten i § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1166 af 3. november 2014 om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter ophæves.

Stk. 3. Varmefordelingsmålere, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er lovlige at montere og anvende i henhold til bekendtgørelse nr. 1166 af 3. november 2014 om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, kan fortsat monteres og anvendes.

§ 14. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 28. maj 2018

Lone Saaby

/ Mathilde Horsman Jensen


Bilag 1

Sammenhæng mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold for varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet

Varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet, skal have følgende sammenhæng mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold:

h/H = 75 %:

tmin ≥ 45 °C med z ≤ 5 K

tmin ≥ 35 °C med z ≤ 3 K

tmin ≥ 30 °C for målere uden startdifferens

h/H = 66 %:

tmin ≥ 40 °C med z ≤ 3 K

tmin ≥ 35 °C for målere uden startdifferens

hvor

tmin er en teknisk specifikation, som er angivet i DS/EN 834.

h er monteringshøjden målt fra underkanten af radiatoren til et af målerinstallatøren udpeget punkt på måleren,

H er radiatorens højde, og

z er forskellen mellem radiatorens middeltemperatur defineret efter vandtemperaturerne og rumtemperaturen.

Det er tilladt at interpolere til andre monteringshøjder mellem 66 % og 75 %.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).