Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18) foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således:

»b) Brandforhold i kapitel 5. Med undtagelse af dyrestalde er jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger undtaget fra §§ 88 – 90, §§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.«

2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.

3. § 26, stk. 1, affattes således:

»For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse (CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte den statiske dokumentation som helhed.«

4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA:2013,«.

5. § 30, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Transportable telte og konstruktioner omfattet af § 5, stk. 1, nr. 7 og 8, eller § 5, stk. 2, der opstilles med en varighed på mere end seks uger på den samme placering, må ikke opstilles uden forudgående byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 5, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end seks uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles.«

6. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal igangsætte stikprøvekontrollen indenfor en måned efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse og meddele bygningsejeren, at byggesagen er udtaget til stikprøvekontrol.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.

8. § 57, 1. pkt., affattes således:

»Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold til den tilsigtede brug samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.«

9. I § 57, nr. 2, udgår: »Trapper har en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.«

10. § 61, stk. 1, affattes således:

»Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje, hvor der ikke er opsat værn, skal forsynes med håndlister i begge sider under hensyn til bygningens udformning og anvendelse. Håndlisterne skal være nemme at gribe om og holde fast i. Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.«

11. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«.

12. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) Det sikres, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.«

13. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«.

14. § 91 affattes således:

»§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand.

2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer.

3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.«

15. § 98 affattes således:

»§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til:

1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende.

2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til.

3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer ved egen hjælp eller via redningsberedskabets stiger, hvor bygningens højde og placering muliggør det.

4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.«

16. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.«

17. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«.

18. § 123 affattes således:

»§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning i følgende:

1) Bygningsafsnit i bygninger i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der er større end 800 MJ/m² gulvareal.

2) Bygningsafsnit i bygninger med mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 2000 m2.

3) Bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, og etagearealet er større end 600 m².

4) Bygningsafsnit i bygninger i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et etageareal større end 2.000 m².

5) Bygningsafsnit i bygninger med mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et etageareal større end 1.000 m².

6) Bygningsafsnit i bygninger i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 2.000 m².

7) Bygningsafsnit i bygninger med mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 600 m².

8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.«

19. § 125 affattes således:

»§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«

20. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«.

21. § 129 affattes således:

»§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:

1) Redning af personer.

2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.«

22. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«.

23. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«.

24. § 176 affattes således:

»§ 176. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende etagearealet og højden af et byggeri, når det maksimalt består af 2 etager, og ingen del af bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,50 m over terræn.«

25. § 180 affattes således:

»§ 180. Følgende bygninger i tilknytning til primær bebyggelse skal overholde §§ 176 og 177:

1) Garager og carporte.

2) Overdækkede terrasser, hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til 0,30 m over terræn.

3) Drivhuse, skure, hønsehuse, pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål.

4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til bygningens drift.

5) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester.

Stk. 2. Bygninger, som omfattet af stk. 1, kan opføres nærmere skel mod nabo, vej og sti end 2,50 m, hvis § 181 overholdes, dog ikke hvis bygningen er integreret i den primære bebyggelse.«

26. § 182 affattes således:

»§ 182. Følgende bygninger i tilknytning til sommerhuse skal overholde § 178:

1) Garager og carporte.

2) Overdækkede terrasser, hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til 0,30 m over terræn.

3) Drivhuse, skure, hønsehuse, pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål.

4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til bygningens drift.

Stk. 2. Bygninger, som omfattet af stk. 1, kan opføres nærmere skel mod nabo, vej og sti end 5,0 m, hvis § 183 overholdes, dog ikke hvis bygningen er integreret i den primære bebyggelse.«

27. I § 242 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal ventileres.«

28. I § 244 ændres »nybyggeri« til: »bygninger«.

29. I § 251 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Et bygningsrelateret produkt, som er omfattet af en EU-forordning under Ecodesign-direktivet, skal overholde kravene i den relevante, gældende forordning på det tidspunkt, hvor produktet installeres i bygningen.«

30. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«.

31. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«.

32. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«.

33. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«.

34. § 264 affattes således:

»§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12,0+6,0/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.«

35. § 281, nr. 1, affattes således:

»1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.«

36. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.«

37. I § 283 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-298.«

38. § 304 affattes således:

»§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².«

39. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.

40. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9:

»9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.«

41. § 345, nr. 4, affattes således:

»4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.«

42. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«.

43. § 437 affattes således:

»§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.«

44. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9:

»9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.«

45. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, ophæves.

46. I § 456 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens højde samt den angivne afstand til skel.«

47. I § 456 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.«

48. Titlen til kapitel 25 affattes således:

»Lavenergiklasse«.

49. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«.

50. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«.

51. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«.

52. § 475, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for f.eks. et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 Bygningers energibehov

53. § 476 affattes således:

»§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 11,0+6,0/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.«

54. § 477 ophæves.

55. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«.

56. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«.

57. § 480 ophæves.

58. I § 481 ændres »0,5« til: »0,7« og »0,15« til: »0,21«.

59. § 484, stk. 4, ophæves.

60. Overalt i bekendtgørelsen, bortset fra i § 505, ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner«.

61. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.

62. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

63. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

64. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

65. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Christian Vesterager


Bilag 1

»Tabel 1 - Generelle mindstekrav til klimaskærm

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel ser over det fri eller ventileret kryberum
0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede
0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,20
Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m
1,40
Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m
1,50
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
1,80
Ovenlyskupler
1,40
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi
0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum
0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum
0,25
Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag
1,5
Lystunneler eller lignende
2,0
Bygningsdel
Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5
°C
0,40
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,20

«


Bilag 2

»Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Rum opvarmet til
Rum opvarmet til T > 15
°C
Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,15
0,25
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mel lem rummene er 5 °C eller mere
0,40
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,10
0,15
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,12
0,15
Porte
1,80
1,80
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)
1,40
1,50
Ovenlyskupler
1,40
1,80
Lystunneler eller lignende
2,0
2,0
Bygningsdel
Linjetab W/mK
Fundamenter
0,12
0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,10
0,10

«


Bilag 3

»Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,18
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel ser over det fri eller ventileret kryberum
0,10
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,12
Porte
1,80
Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler
1,40
Renoverede forsatsvinduer
1,65
Lystunneler eller lignende
2,0
Bygningsdel
Linjetab [W/mK]
Fundamenter
0,12
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,10

«


Bilag 4

»Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge
0,20
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,12
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå vægge direkte mod tag
0,15
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
1,80
Ovenlyskupler
1,80
Lystunneler eller lignende
2,0
Linjetab
Linjetab [W/mK]
Fundamenter
0,20
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup ler
0,10

«