Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32017C4461
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse og tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse1)

I medfør af § 2, stk. 3, § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 2 og 3, i lov nr. 693 af 8. juni 2018 om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om opgørelse og tilbagebetaling m.v. af den ulovlige statsstøtte, som støttemodtageren skal tilbagebetale efter lovens § 1.

Opgørelse af tilbagebetalingspligtig statsstøtte

§ 2. Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales af støttemodtageren, opgøres som en tredjedel af størrelsen på den tilladelse til vandindvinding, som kommunalbestyrelsen i årene 2009-2011 har meddelt efter § 20 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, der overstiger 25.000 m3 multipliceret med 0,310 kr. pr. m3 pr. år.

Stk. 2. Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, pålægges renter og renters rente fra det tidspunkt, hvor den højere afgift skulle have været betalt i fravær af afgiftsfritagelsen.

Stk. 3. Renter og renters rente beregnes i overensstemmelse med kapitel V i forordning 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93.

Sagsbehandling, frister m.v.

§ 3. Miljøstyrelsen fremsender til støttemodtageren et udkast til afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales efter lovens § 1, samt et udkast til opgørelse af det potentielle støttebeløb omfattet af en forordning vedtaget i henhold til artikel 2 i forordning 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte.

Stk. 2. Støttemodtageren skal på anmodning fra Miljøstyrelsen afgive en skriftlig erklæring om, i hvilket omfang støttemodtageren har modtaget støtte i perioden 2007-2013 omfattet af en forordning vedtaget i henhold til artikel 2 i forordning 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte.

Stk. 3. Støttemodtagerens frist for bemærkninger til udkast til afgørelse om tilbagebetaling og opgørelse af potentielt støttebeløb samt afgivelse af erklæring er 4 uger fra udkast til afgørelse er kommet frem til støttemodtageren.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan efter anmodning fra støttemodtageren forlænge svarfristen i stk. 3 med op til 4 uger.

§ 4. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med, at den træffer afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, yde støttemodtageren støtte omfattet af en forordning vedtaget i henhold til artikel 2 i forordning 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte.

§ 5. Frist for indbetaling til Miljøstyrelsen af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, er 3 måneder fra endelig afgørelse er kommet frem til støttemodtageren.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan efter anmodning fra støttemodtageren i særlige tilfælde forlænge fristen for indbetaling med op til 3 måneder eller tillade afdragsvis betaling efter almindelige praksis, jf. § 2, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015.

Digital kommunikation

§ 6. Skriftlig kommunikation mellem Miljøstyrelsen og støttemodtagerene efter denne bekendtgørelse skal ske digitalt efter reglerne i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13 juni 2016, samt regler fastsat i medfør heraf.

§ 7. Miljøstyrelsen kan efter anmodning meddele dispensation fra kravet om digital kommunikation efter denne bekendtgørelse.

Klage

§ 8. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Kristian Hovgaard Juul-Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Kommissionens afgørelse af 16. oktober 2017 om støtteforanstaltning SA. 32874.