Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

I medfør af § 25, stk. 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, § 4 d, stk. 3, i lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved lov nr. 548 af 6. juni 2007 og lov nr. 1401 af 5. december 2017, og § 1, stk. 4, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2014, fastsættes:

§ 1. Myndighedernes udgifter til sagsbehandling, herunder tilsyn, i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. efter undergrundsloven, kontinentalsokkelloven og rørledningsloven refunderes af de betalingspligtige efter § 2.

§ 2. Betalingspligtige efter denne bekendtgørelse er

1) rettighedshavere og bevillingshavere i henhold til undergrundsloven,

2) ejere og brugere af rørledningen eller separationsfaciliteter i henhold til rørledningsloven og enhver med andel i et felt, der har fået dispensation efter rørledningslovens § 2, stk. 3, og

3) ansøgere om og indehavere af tilladelse i medfør af undergrundsloven, kontinentalsokkelloven eller rørledningsloven, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2.

§ 3. Myndighedernes udgifter til sagsbehandling, herunder tilsyn, beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er registreret som medgået ved udførelsen af den enkelte arbejdsopgave, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i sagsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Myndighedernes udgifter til undersøgelser, konsulentbistand, herunder bistand fra andre myndigheder, offentliggørelse efter undergrundslovens § 28 a, stk. 1, offentliggørelse efter kontinentalsokkellovens § 4 a, stk. 1, og tjenesterejser m.v., der efter regning kan henføres til den enkelte opgave, betales på grundlag af en opgørelse over disse udgifter udarbejdet af myndighederne.

§ 4. Inden udgangen af hvert år orienterer myndighederne betalingspligtige efter § 2, nr. 1-3, hvis myndighederne forventer, at omfanget af sagsbehandlingen i det følgende år væsentligt vil overstige det, der normalt vil være en følge af de planlagte aktiviteter.

Stk. 2. Indtræder der i årets løb væsentlige ændringer i forhold til oplysninger givet i medfør af stk. 1, eller overstiger omfanget af sagsbehandlingen væsentligt det, der normalt vil være en følge af de planlagte aktiviteter, orienteres de betalingspligtige snarest herom.

§ 5. Til opfyldelse af betalingsforpligtelser som opgjort efter § 3 udsender myndighederne efter udløbet af hvert kvartal foreløbige opkrævninger over udgifterne til sagsbehandlingen.

Stk. 2. I forbindelse med fremsendelse af opkrævning for første kvartal i betalingsåret meddeler myndighederne, hvilken timesats der vil blive anvendt i det pågældende år ved de foreløbige betalinger. Den foreløbige timesats fastsættes på grundlag af den timesats, som er beregnet for det afsluttede regnskabsår, reguleret med de budgetterede omkostningsændringer.

§ 6. Efter udløbet af et regnskabsår udarbejder myndighederne på grundlag af den endeligt beregnede timesats, jf. § 3, stk. 2, en opgørelse over de beløb, som skal betales for det pågældende år. Dette beløb reguleres med de foreløbigt indbetalte beløb efter § 5. Slutopgørelsen sendes til den betalingspligtige senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 7. Betaling af udgifter efter denne bekendtgørelse skal ske senest 30 dage efter, at opkrævning heraf er afsendt.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 1. juni 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Janni Torp Kjærgaard