Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Krav til instrumentejeren
Kapitel 4 Indgreb i måleinstrumentet
Kapitel 5 Kontrol
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 10 og 17, i bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på flerdimensionale måleinstrumenter, der anvendes til måling af kantlængde (længde, højde, bredde) af det mindste omsluttende parallelepipedum til et produkt, og hvor betaling for forsendelse af produktet erlægges på grundlag af målingen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Brugsområde: Den del af måleområdet, som måleinstrumentet måler indenfor i den aktuelle installation, og som ligger inden for de driftsbetingelser, måleinstrumentet blev godkendt til, da det blev bragt i omsætning.

2) Forsegling: Fysiske eller elektroniske foranstaltninger, der skal sikre måleinstrumentet mod indgreb.

3) Instrumentejer: En virksomhed, der har rådighed over et eller flere flerdimensionale måleinstrumenter, og som anvender måleinstrumentet til formål omfattet af § 1.

4) Reverifikation: De operationer, som konstaterer og bekræfter, at et måleinstrument i brug opfylder forskriftsmæssige krav og opfylder samme nøjagtighedskrav i det aktuelle brugsområde, som var gældende, da måleinstrumentet blev bragt i omsætning.

Kapitel 3

Krav til instrumentejeren

§ 3. Instrumentejeren skal til formål omfattet af § 1 tage et flerdimensionalt måleinstrument i anvendelse, der lever op til kravene i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, og som er mærket i henhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, jf. dog § 13, stk. 3.

Stk. 2. Instrumentejeren skal sikre, at måleinstrumentet er installeret i henhold til fabrikantens anvisninger.

§ 4. Instrumentejeren skal anvende et flerdimensionalt måleinstrument, som er egnet til nøjagtig måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes. Som grundlag for valget af måleinstrument skal instrumentejeren anvende de af fabrikanten deklarerede værdier, jf. bilag 1, punkt 1.3, og bilag 10, kapitel IV, i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, for

1) det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø, som måleinstrumentet er bestemt til anvendelse i, samt for strømforsyning og andre påvirkende størrelser, som kan påvirke måleinstrumentets nøjagtighed, og

2) tilladte driftsbetingelser.

Egenkontrol

§ 5. Instrumentejeren skal etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at brugstolerancen, jf. stk. 3, for et flerdimensionalt måleinstrument, der anvendes i henhold til § 1, ikke overskrides.

Stk. 2. Egenkontrollen, jf. stk. 1, skal være baseret på målinger, som er metrologisk sporbare

Stk. 3. Brugstolerancen er lig med det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da det flerdimensionale måleinstrument blev bragt i omsætning.

Stk. 4. Instrumentejeren må ikke lade et flerdimensionalt måleinstrument indstille til at udnytte de maksimalt tilladelige fejl eller systematisk favorisere en bestemt part.

Stk. 5. Instrumentejeren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen kunne dokumentere, at flerdimensionale måleinstrumenter i brug lever op til stk. 1.

Reverifikation

§ 6. Når forseglingen på et flerdimensionalt måleinstrument, der anvendes i henhold til § 1, er brudt, eller måleinstrumentet har været udsat for indgreb, der kan påvirke måleinstrumentets måleevne, skal instrumentejeren sikre, at måleinstrumentet ikke anvendes, før det er reverificeret.

Stk. 2. Instrumentejeren skal sikre, at det flerdimensionale måleinstrument som minimum reverificeres sådan, at måleinstrumentets fejlvisning ligger inden for de maksimalt tilladelige fejl i det aktuelle brugsområde.

Stk. 3. Et flerdimensionalt måleinstrument må kun anvendes i det brugsområde, hvori det er reverificeret.

§ 7. En reverifikation består af følgende operationer:

1) Identifikation af det flerdimensionale måleinstrument, hvor det konstateres, om måleinstrumentet svarer til de identificerbare karakteristika, der er anført i den aktuelle EU-typeafprøvningsattest, den aktuelle nationale typegodkendelse eller EØF-typegodkendelse eller i anden teknisk dokumentation, der viser, at måleinstrumentet opfylder de gældende regler.

2) Konstatering af, at måleinstrumentets fejlvisning ligger inden for de maksimalt tilladelige fejl i det aktuelle brugsområde.

3) Forsegling af måleinstrumentet, hvis det opfylder kravene i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Reverifikation skal udføres efter den eller de relevante standarder, OIML rekommandationer eller WELMEC guides samt angivelserne i den aktuelle EU-typeafprøvningsattest, den aktuelle nationale typegodkendelse eller EØF-typegodkendelse eller tilsvarende relevant teknisk dokumentation.

§ 8. Det påhviler instrumentejeren at rekvirere reverifikation hos en virksomhed, som

1) er etableret i Danmark og gennem en akkreditering fra DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA, ILAC eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse, er kvalificeret til at foretage reverifikation efter denne bekendtgørelse, eller

2) midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, og som er lovligt etableret i et andet EU/EØS-land, hvor virksomheden lovligt kan udføre reverifikation af den pågældende type flerdimensionale måleinstrument.

Stk. 2. Virksomheden opkræver betaling for reverifikation.

Stk. 3. Instrumentejeren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen kunne dokumentere, at den virksomhed, der har reverificeret instrumentejerens flerdimensionale måleinstrumenter, lever op til kravene i stk. 1.

Kapitel 4

Indgreb i måleinstrumentet

§ 9. Ingen må uberettiget foretage indgreb i flerdimensionale måleinstrumenter omfattet af denne bekendtgørelse eller på anden måde påvirke måleinstrumentets korrekte funktion og måleevne.

Kapitel 5

Kontrol

§ 10. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen efter stk. 1.

§ 11. Virksomheder, der reverificerer flerdimensionelle måleinstrumenter i henhold til § 8, stk. 1, nr. 1, skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen stille data fra udførte reverifikationer til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen til brug for Sikkerhedsstyrelsens kontrolopgaver.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 12. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 3-4, § 5, stk. 1-2 og 4-5, § 6 og § 8, stk. 1 og 3,

2) reverificerer flerdimensionale måleinstrumenter omfattet af denne bekendtgørelse uden at leve op til kravene i § 8, stk. 1,

3) uberettiget foretager indgreb i flerdimensionale måleinstrumenter, jf. § 9, eller

4) tilsidesætter oplysningspligten i § 10, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelse og vejledning ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1032 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med flerdimensionale måleinstrumenter.

2) Måleteknisk vejledning af 17. oktober 2008 om bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for flerdimensionale måleinstrumenter (MV 01.31-01, udg. 2).

Stk. 3. Flerdimensionale måleinstrumenter, der anvendes i henhold til § 1, og som har været i brug før den 30. oktober 2006, er fortsat lovlige at anvende og er ikke omfattet af §§ 5-8 i nærværende bekendtgørelse.

§ 14. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 28. maj 2018

Lone Saaby

/ Mathilde Horsman Jensen