Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Krav til udstyrsleverandøren
Kapitel 4 Krav til instrumentejeren
Kapitel 5 Indgreb i målesystemet
Kapitel 6 Kontrol
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner1)

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 10 og 17, i bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på målesystemer, der anvendes til kvantitativ måling af andre væsker end vand eller til udmåling af luftformig gas i portioner, og hvor betaling erlægges på grundlag af målingen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for målesystemer, der anvendes til udskænkning af drikkevarer på restauranter og lignende.

Stk. 3. Varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Tyrkiet, eller med oprindelse og lovlig markedsføring i en EFTA-stat, der er kontraherende part i EØS-aftalen, formodes at være forenelig med denne bekendtgørelse. Anvendelse af denne bekendtgørelse er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, med senere ændringer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Brugsområde: Den del af måleområdet, som målesystemet måler inden for i den aktuelle installation, og som ligger inden for de driftsbetingelser, målesystemet blev godkendt til, da det blev bragt i omsætning.

2) Forsegling: Fysiske eller elektroniske foranstaltninger, der skal sikre målesystemet mod indgreb.

3) Instrumentejer: En virksomhed, der har rådighed over et eller flere målesystemer, og som anvender målesystemet til formål omfattet af § 1, stk. 1.

4) Måleorgan: Del af et målesystem, som indeholder et separat måleelement.

5) Målesystem: Et system, som omfatter måleren selv og alle de anordninger, som er nødvendige for at sikre korrekt måling eller er beregnet til at gøre målingen lettere.

6) Reverifikation: De operationer, som konstaterer og bekræfter, at et målesystem i brug opfylder forskriftsmæssige krav og opfylder samme nøjagtighedskrav i det aktuelle brugsområde, som var gældende, da målesystemet blev bragt i omsætning.

7) Udstyrsleverandør: Fabrikant, importør eller forhandler af målesystemer omfattet af § 1, stk. 1.

Kapitel 3

Krav til udstyrsleverandøren

§ 3. Udstyrsleverandøren af et målesystem til kvantitativ måling af andre væsker end vand, der fungerer efter andre måleprincipper eller har andre konstruktionsmæssige udformninger end forudsat i bilag 7 i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, samt et målesystem til udmåling af luftformig gas i portioner, må kun markedsføre eller sælge et målesystem omfattet af § 1, stk. 1, hvis målesystemet

1) opfylder tilsvarende krav til funktion og nøjagtighed, som et sammenligneligt målesystem omfattet af bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, eller opfylder de krav til funktion og nøjagtighed, der er angivet i relevante standarder eller OIML rekommandationer, og

2) opfylder de krav i bilag 1 og i bilag 7 i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, som i øvrigt er relevante i forhold til måleinstrumentets anvendelse.

Stk. 2. Et målesystem, jf. stk. 1, som er i overensstemmelse med danske standarder, der er offentliggjort af Dansk Standard (DS), europæiske standarder, der er offentliggjort af Den Europæiske Komité for Standardisering (CEN), eller OIML rekommandationer eller dele heraf formodes at være i overensstemmelse med kravene i stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 4. Som dokumentation for, at et målesystem, jf. § 3, stk. 1, som markedsføres eller sælges til anvendelse omfattet af § 1, stk. 1, opfylder kravene i § 3, stk. 1, skal udstyrsleverandøren sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Oplysninger om hvem, der har fremstillet målesystemet.

2) Oplysninger om målesystemet, der entydigt identificerer det ved angivelse af typebetegnelse, serienummer, produktionsnummer eller lignende.

3) Generel beskrivelse af målesystemets konstruktion og funktion.

4) Dokumentation for udførte undersøgelser, tests eller egenkontrol, der viser, at målesystemet opfylder nøjagtighedskravene, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

5) Angivelse af, hvor forseglingen er anbragt.

Stk. 2. Anvendes der ikke standarder eller OIML rekommandationer, jf. § 3, stk. 2, eller anvendes de kun delvist, skal udstyrsleverandøren endvidere sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Konstruktions- og produktionstegninger samt tilhørende beskrivelser og forklaringer.

2) Beskrivelser, der angiver, at målesystemet opfylder kravene i § 3, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Udstyrsleverandøren skal opbevare dokumentationen, jf. stk. 1 og 2, i 10 år efter, at målesystemet er blevet bragt i omsætning.

Kapitel 4

Krav til instrumentejeren

§ 5. Instrumentejeren skal til formål omfattet af § 1, stk. 1, tage et målesystem i anvendelse, der lever op til kravene i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, og som er mærkede i henhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, eller målesystemer omfattet af § 3, jf. dog § 16, stk. 3.

Stk. 2. Instrumentejeren skal sikre, at målesystemet er installeret i henhold til fabrikantens anvisninger.

§ 6. Instrumentejeren skal, for målesystemer omfattet af bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, anvende et målesystem, som er egnet til nøjagtig måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes. Som grundlag for valget af målesystem skal instrumentejeren anvende de af fabrikanten deklarerede værdier, jf. bilag 1, punkt 1.3, og bilag 7, punkt 1, i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, for

1) det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø, som målesystemet er bestemt til anvendelse i, samt for strømforsyning og andre påvirkende størrelser, som kan påvirke målesystemets nøjagtighed, og

2) tilladte driftsbetingelser.

Nøjagtighedsklasser

§ 7. Instrumentejeren skal anvende nøjagtighedsklasserne i bilag 7, punkt 7, i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, der afhænger af, til hvilket anvendelsesområde målesystemet bruges, eller bedre.

Egenkontrol

§ 8. Instrumentejeren skal etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at brugstolerancen, jf. stk. 3, for målesystemer, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, ikke overskrides.

Stk. 2. Egenkontrollen, jf. stk. 1, skal være baseret på målinger, som er metrologisk sporbare.

Stk. 3. Brugstolerancen er lig med det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da målesystemet blev bragt i omsætning.

Stk. 4. Instrumentejeren må ikke lade et målesystem indstille til at udnytte de maksimalt tilladelige fejl eller systematisk favorisere en bestemt part.

Stk. 5. Instrumentejeren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen kunne dokumentere, at målesystemer i brug lever op til stk. 1.

Reverifikation

§ 9. Når forseglingen på et målesystem, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, er brudt, eller målesystemet har været udsat for indgreb, der kan påvirke målesystemets måleevne, skal instrumentejeren sikre, at målesystemet ikke anvendes, før det er reverificeret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Består målesystemet af flere måleorganer, der ikke har karakter af fælles komponenter, og er forseglingen på måleorganet brudt, eller har det været udsat for indgreb, der kan påvirke måleorganets måleevne, kan instrumentejeren i stedet foretage reverifikation af måleorganet.

Stk. 3. Instrumentejeren skal sikre, at målesystemet som minimum reverificeres sådan, at målesystemets fejlvisning ligger inden for de maksimalt tilladelige fejl i det aktuelle brugsområde.

Stk. 4. Et målesystem må kun anvendes i det brugsområde, hvori det er reverificeret.

§ 10. En reverifikation består af følgende operationer:

1) Identifikation af målesystemet, hvor det konstateres, om målesystemet svarer til de identificerbare karakteristika, der er anført i den aktuelle EU-typeafprøvningsattest, den aktuelle nationale typegodkendelse eller EØF-typegodkendelse eller i anden tilsvarende teknisk dokumentation, der viser, at målesystemet opfylder de gældende regler.

2) Konstatering af, at målesystemets fejlvisning ligger inden for de maksimalt tilladelige fejl i det aktuelle brugsområde.

3) Forsegling af målesystemet, hvis det opfylder kravene i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Reverifikation skal udføres efter den eller de relevante standarder, OIML rekommandationer eller WELMEC Guides samt angivelserne i den aktuelle EU-typeafprøvningsattest, den aktuelle nationale typegodkendelse eller EØF-typegodkendelse eller tilsvarende relevant teknisk dokumentation.

§ 11. Det påhviler instrumentejeren at rekvirere reverifikation hos en virksomhed, som

1) er etableret i Danmark og gennem en akkreditering fra DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA, ILAC eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse, er kvalificeret til at foretage reverifikation efter denne bekendtgørelse, eller

2) midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, og som er lovligt etableret i et andet EU/EØS-land, hvor virksomheden lovligt kan udføre reverifikation af den pågældende type målesystem.

Stk. 2. Virksomheden opkræver betaling for reverifikation.

Stk. 3. Instrumentejeren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen kunne dokumentere, at den virksomhed, der har reverificeret instrumentejerens målesystemer, lever op til kravene i stk. 1.

Kapitel 5

Indgreb i målesystemet

§ 12. Ingen må uberettiget foretage indgreb i målesystemer omfattet af denne bekendtgørelse eller på anden måde påvirke målesystemets korrekte funktion og måleevne.

Kapitel 6

Kontrol

§ 13. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen efter stk. 1.

§ 14. Virksomheder, der reverificerer målesystemer i henhold til § 11, stk. 1, nr. 1, skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen stille data fra udførte reverifikationer til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen til brug for Sikkerhedsstyrelsens kontrolopgaver.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, §§ 4-7, § 8, stk. 1-2 og 4-5, § 9 og § 11, stk. 1 og 3,

2) reverificerer målesystemer omfattet af denne bekendtgørelse uden at leve op til kravene i § 11, stk. 1,

3) uberettiget foretager indgreb i målesystemer, jf. § 12, eller

4) tilsidesætter oplysningspligten i § 13, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser, måletekniske direktiver og vejledninger ophæves:

1) Vejledning af 18. marts 1983 vedrørende Statens Metrologiråds bekendtgørelse om foreløbig ordning vedrørende måleteknisk kontrol. Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 95 af 15. februar 1983.

2) Måleteknisk direktiv af 21. september 1992 om prøvning ved start af tankning med åben pistol (MDIR 02.46-17).

3) Måleteknisk direktiv af 21. september 1992 om prøvning af prisudregning (MDIR 02.46-27).

4) Måleteknisk direktiv af 1. juni 1993 om volumen-væskemåler/anlæg. Prøvning af kroneforvalg (MDIR 02.46-19).

5) Måleteknisk direktiv af 3. august 1999 om (Vejledning) VOLUMEN-VÆSKEMÅLER/-ANLÆG Bestemmelse af maksimal volumengennemstrømning (kapacitet) MDIR 02.46-11, udg. 2.

6) Måleteknisk direktiv af 3. august 1999 om (Vejledning) VOLUMEN-VÆSKEMÅLER/-ANLÆG Prøvning ved mindste verificerede volumen MDIR 02.46-12, udg. 2.

7) Måleteknisk direktiv af 3. august 1999 om (Vejledning) VOLUMENVÆSKEMÅLERE/-ANLÆG Procedurer ved typegodkendelse af målegasanlæg udstyret med systemer for dampgenvinding (gasretur) samt for godkendelse af gasretursystemer til påbygning på godkendte måleanlæg i trafiksektoren. Omfang af (type)prøvning til verifikation. MDIR 02.46-03, udg. 2.

8) Måleteknisk direktiv af 29. marts 2000 om Vejledning Volumen-væskemåler/-anlæg Bestemmelse af fejl for måler (måleorgan) eller måleanlæg MDIR 02.46-13.

9) Måleteknisk direktiv af 19. december 2001 om (vejledning) VERIFIKATIONSMÆRKAT Volumenmålere/-Måleanlæg MDIR 00.01-02, udg. 3.

10) Måleteknisk direktiv af 1. oktober 2003 om vejledning om index for love, bekendtgørelser, direktiver og standarder vedr. legal metrologi. (MDIR 00.00-02, udg. 64).

11) Bekendtgørelse nr. 1038 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til kvantitativ måling af andre væsker end vand samt af luftformig gas i portioner.

12) Måleteknisk vejledning af 16. januar 2008 om målere og målesystemer til andre væsker end vand Procedurer og omfang af prøvning ved verifikation (MV 02.46-05, udg. 5).

13) Måleteknisk vejledning 17. oktober 2008 om måleudstyr til kvantitativ måling af andre væsker end vand samt af luftformig gas i portioner. Ansøgning om typegodkendelse, tillægsgodkendelse, forlængelse af typegodkendelsens gyldighedsperiode og OIML-certifikat. (MV 02.46-02, udg. 6).

14) Måleteknisk vejledning af 17. oktober 2008 om bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med måleudstyr til kvantitativ måling af andre væsker end vand samt af luftformig gas i portioner. (MV 02.46-04, udg. 2).

15) Vejledning af 9. maj 2011 om præcisering af forhold ved verifikation i forbindelse med tilslutning af enheder til målere/målesystemer til andre væsker end vand, der er godkendte i henhold til nationale regler.

Stk. 3. De målesystemer, som lovligt er taget i anvendelse i henhold til reglerne i stk. 2, og som anvendes til kvantitativ måling af andre væsker end vand samt luftformig gas i portioner uden at være omfattet af bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, er fortsat lovlige at anvende, såfremt instrumentejeren sikrer, at de overholder §§ 8-11 i nærværende bekendtgørelse.

§ 17. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 29. maj 2018

Lone Saaby

/ Mathilde Horsman Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).