Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0128
 
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1107
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Belastningsloft pr. ha, jf. § 7
Bilag 2 Sprøjtejournal, jf. § 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner1)

I medfør af § 7 a, § 38 a, § 45, § 47 og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, og § 7, stk. 1, nr. 2, § 67, § 80 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, fastsættes:

Formål og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner og driftsmæssige aspekter i tilknytning til anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Ved tilrettelæggelse af driften af en golfbane skal det sikres, at der anvendes så begrænsede mængder plantebeskyttelsesmidler som muligt, og at de anvendte plantebeskyttelsesmidler har så begrænset påvirkning som muligt på miljøet og sundheden.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Plantebeskyttelsesmiddel: Middel som defineret i forordning (EF) nr. 1107/2009. Midler mod muldvarper og mosegrise er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

2) Pesticidbelastning: Belastningen af miljø og sundhed ved anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler.

3) Driftsansvarlig: Den person eller det selskab som er juridisk ansvarlig for driften af golfbanen.

4) Golfbane: Et areal, der minimum består af en 9-huls golfbane og som er udlagt til golfspil, bestående af et eller flere af følgende baneelementer: Greens, teesteder, fairways, rough, semirough, træningsområde og natur og stier.

5) Green: Det tætklippede areal omkring golfhullet, herunder forgreen.

6) Teested: Startstedet på et golfhul, hvor det er tilladt at anvende tee.

7) Fairway: Den del af en golfbane beliggende mellem hvert enkelt golfhuls teested og green og som er klippet.

8) Semi-rough: Områder langs fairway, hvor græsset er lidt højere end på fairway.

9) Rough: Den del af golfbanen mellem teestedet og green, der ikke er klippet som fairway, men som har højt græs, buske, træer, lyng eller anden vegetation samt waste areas, der vanskeliggør spillet.

10) Natur og stier: Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og arealer med vegetation, der ikke er nævnt under punkt 4-8, samt bunkers og hazards.

11) Træningsområde: Driving-range, indspilsgreen, pitch bane, putting-green og lignende arealer.

Krav til driften

§ 3. Den driftsansvarlige for en golfbane skal sikre overholdelsen af de pligter, der pålægges i bekendtgørelsen i relation til anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler på en golfbane, med henblik på at begrænse den negative virkning på miljøet og sundheden forårsaget af denne anvendelse.

Forebyggelse af skadevoldere

§ 4. Ved nyanlæg og større omlægninger af golfbanen skal der lægges vægt på, at placeringen og udformningen af banen fastlægges, således at det må forventes at medføre et så begrænset behov for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler som muligt.

§ 5. Driften af banen, herunder naturarealer, skal tilrettelægges således, at skader på golfbanen forårsaget af skadevoldere i form af sygdomme, insektangreb og forekomst af ukrudtsarter, heriblandt invasive plantearter, forebygges eller minimeres ved hjælp af kulturtekniske foranstaltninger og ved at skabe gode lys- og luftforhold.

Ved konstatering af skadevoldere på banen

§ 6. Ved konstatering af ukrudt, skadedyr eller plantesygdomme på banen, skal mulige alternativer til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler undersøges, før der træffes beslutning om brug af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Såfremt skadevolderen ikke kan håndteres uden anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, skal det relevante plantebeskyttelsesmiddel med den mindste samlede belastning af miljø og sundhed anvendes til pletvis behandling. Risikoen for udvikling af resistens betyder, at der kan være behov for, at der veksles mellem flere forskellige plantebeskyttelsesmidler med forskellige virkningsmekanismer og dermed med forskellige belastningsværdier.

Maksimal pesticidbelastning

§ 7. For alle plantebeskyttelsesmidler godkendt til anvendelse i Danmark, er der på baggrund af plantebeskyttelsesmidlernes egenskaber beregnet en pesticidbelastningsværdi, der angiver en relativ værdi for, hvor stor miljø- og sundhedsmæssig belastning det enkelte plantebeskyttelsesmiddel udgør. Ved anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner må summen af pesticidbelastningen per år summeret for alle seks angivne baneelementer ikke overstige de belastningslofter i bilag 1, som er angivet for hver middelgruppe (ukrudtsmiddel, svampemiddel insektmiddel, sneglemiddel og vækstreguleringsmiddel).

Stk. 2. Midler, der er tilladt til brug i økologisk jordbrug efter de til enhver tid gældende regler på området, og som samtidig er godkendt til anvendelse på golfbaner, medregnes ikke i beregningen af et belastningsloft, jf. stk. 1.

Stk. 3. Bekæmpelse af invasive plantearter skal fortrinsvis foregå uden brug af plantebeskyttelsesmidler. Såfremt det i særlige tilfælde vurderes nødvendigt at anvende plantebeskyttelsesmidler til dette formål, skal de mængder, der bruges hertil, ikke indgå i beregningen af et belastningsloft, jf. stk. 1.

Stk. 4. Miljøstyrelsen revurderer efter behov niveauerne af de angivne belastningslofter, jf. stk. 1, minimum hvert tredje år. Miljø- og Fødevareministeriet ændrer niveauerne af de angivne belastningslofter.

Krav om sprøjtejournal

§ 8. Der skal for hver enkelt golfbane føres journal over anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler (sprøjtejournal). Journalen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 2.

Stk. 2. Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på et træningsområde, jf. § 2, nr. 11, føres under det baneelement, jf. § 2, nr. 4-8, som træningsområdet svarer til.

Stk. 3. Journalen skal ajourføres, og den skal senest opdateres 7 dage efter anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel på banen. Journalen skal opbevares i 3 år efter udgangen af det kalenderår, hvor journalen er ført.

Indberetning og offentliggørelse af forbrug af plantebeskyttelsesmidler

§ 9. Den forbrugte mængde af plantebeskyttelsesmidler skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen senest den 1. marts for det foregående kalenderår via indberetningsportalen Greendata. På den baggrund beregnes den enkelte banes pesticidbelastning.

Stk. 2. For den enkelte bane skal der ske indberetning af arealets størrelse af hvert enkelt baneelement (greens, teesteder, fairway, semirough, rough og natur) samt forbruget af de enkelte plantebeskyttelsesmidler på hvert baneelement. Indberetningen skal ske for hver af de enkelte grupper (ukrudtsmidler, svampemidler, insektmidler, sneglemidler og vækstreguleringsmidler).

Stk. 3. Golfbanen skal gøre den samlede opgørelse af banens forbrug af plantebeskyttelsesmidler og pesticidbelastning tilgængelig for offentligheden. Dette kan ske ved at bringe oplysning herom på golfbanens eventuelle hjemmeside eller ved lignende annoncering.

Stk. 4. Miljøstyrelsen offentliggør udvalgte oplysninger for alle golfbaner fra indberetningerne om forbrug af plantebeskyttelsesmidler og belastning, jf. stk. 1, på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Myndigheder, tilsyn, klage og dispensation

§ 10. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. lovenes bestemmelser herom.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Miljøstyrelsen kan dispensere fra belastningslofterne i § 7 i forbindelse med nyanlæg eller væsentlig omlægning af baner. Miljøstyrelsen kan, på baggrund af en ansøgning indgivet senest i forbindelse med åbningen af en ny golfbane eller ved åbningen efter en væsentlig omlægning af en eksisterende bane, give dispensation til brug af plantebeskyttelsesmidler for de første tre år efter ibrugtagning af den nyanlagte eller omlagte golfbane, såfremt brugen af plantebeskyttelsesmidler forventes at medføre en overskridelse af de maksimale belastningslofter.

Stk. 2. Dispensationen kan gøres betinget af overholdelse af nærmere fastsatte vilkår.

Straf

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke overholder de i bilag 1 angivne belastningslofter for middelgrupperne, jf. § 7, stk. 1,

2) ikke fører journal i overensstemmelse med kravene i bilag 2, jf. § 8, stk. 1 og 2,

3) ikke ajourfører, opdaterer eller opbevarer journalen i overensstemmelse med betingelserne i § 8, stk. 3,

4) ikke foretager indberetning som foreskrevet, jf. § 9, stk. 1 og 2,

5) undlader at gøre oplysninger om golfbanens forbrug af plantebeskyttelsesmidler og pesticidbelastning tilgængelig for offentligheden, jf. § 9, stk. 3, eller

6) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 11.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1749 af 14. december 2015 om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 31. maj 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Lea Frimann Hansen


Bilag 1

Belastningsloft pr. ha, jf. § 7

Belastningsloft pr. ha er beregnet på baggrund af belastningsværdier for nævnte grupper af plantebeskyttelsesmidler1) og fordelt på seks forskellige typer af baneelementer.

 
 
Baneelement
 
Middelgruppe
Green
Tee-
sted
Fair-
Way
Semi-
Rough
Rough
Natur og
stier
Samlede
belastningsloft
Ukrudtsmidler
0,04
0,09
0,22
0,04
0,02
0
0,41
Svampemidler
1,14
0,11
0
0
0
0
1,25
Insektmidler
16,40
8,20
20,50
2,46
0
0
47,55
Sneglemidler
0
0
0
0
0
0
0
Vækstreguleringsmidler
0,31
0
0
0
0
0
0,31
               

1) Det vil fremgå af vejledning til bekendtgørelsen, der er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvordan et belastningsloft beregnes på baggrund af de enkelte plantebeskyttelsesmidlers belastningsværdi.


Bilag 2

Sprøjtejournal, jf. § 8

Journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i et givet år skal minimum indeholde følgende oplysninger:

Angivelse af det baneelement (green, teested, fairway, semi-rough, rough, natur og stier) eller anden arealtype uden for banen, hvor plantebeskyttelsesmidlet udbringes

Størrelsen af det pesticidbehandlede areal (m2 eller ha)

Plantebeskyttelsesmidlets handelsnavn (produktnavn) og registreringsnummer

Udbragt mængde (liter, kg eller tabletter)

Dato for udbringning

Sprøjte type og stelnummer

Navn på sprøjteoperatøren

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.