Den fulde tekst

Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

(Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. juli 2017, som ændret ved § 10 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Målgruppe og optagelse«.

2. I § 2, stk. 1, ændres »18 år« til: »25 år«.

3. § 2, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Personer under 25 år kan efter undervisningspligtens ophør modtage undervisning i henhold til denne lov, jf. dog stk. 4, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering.

3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.

4) Personen tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt fag med undtagelse af fag nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau, og den faglige opkvalificering er af mindre tidsmæssigt omfang end hf-enkeltfagene.

5) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge enkelte fag.

6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøgerens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse, og på hvilket niveau.

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.«

4. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Kursister omfattet af § 2, stk. 2, nr. 4, kan højst følge undervisningen i ét fag hvert halvår.«

5. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »kommunalbestyrelsen«.

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 706 af 8. juni 2017 og senest ved § 2 i lov nr. 170 af 6. marts 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 22, stk. 3, 2. pkt., ændres »produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse« til: »fgu-baseret erhvervsuddannelse«.

2. I § 20, stk. 4, nr. 1, ændres »erhvervsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser« til: »erhvervsuddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser, og erhvervsgrunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse«.

3. I § 26 b indsættes som stk. 2-5:

»Stk. 2. Data på individniveau omfattet af stk. 1 er fortrolige, i det omfang disse data er imputerede eller hidrører fra spørgeskemaundersøgelser. Dette gælder dog ikke for den, hvem data vedrører.

Stk. 3. En arbejdsgiver kan ikke forlange at blive gjort bekendt med data på individniveau efter stk. 1, i det omfang disse data er imputerede eller hidrører fra spørgeskemaundersøgelser.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er ikke berettiget til at gøre en arbejdsgiver bekendt med data omfattet af stk. 3, inden der træffes afgørelse. Dette gælder, uanset om arbejdsgiveren ikke kan antages at være bekendt med, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er i besiddelse af data omfattet af stk. 3, og uanset om disse data er til ugunst for arbejdsgiveren og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Stk. 5. Indholdet af en begrundelse i en afgørelse truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag begrænses, i det omfang data er undtaget fra partsaktindsigt, jf. stk. 3.«

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Udbyderen af arbejdsmarkedsuddannelser samarbejder med institutioner for forberedende grunduddannelse om tilrettelæggelse og gennemførelse af elevers kombinationsforløb efter lov om forberedende grunduddannelse.«

2. Efter § 33 indsættes i kapitel 9:

»§ 33 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 4

I lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 8. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) lov om kommunal indsats for unge under 25 år i forhold til deltagelse i afsøgningsforløb,

4) lov om forberedende grunduddannelse,«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

2. § 2, stk. 1, nr. 5, ophæves.

3. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »(avu-loven),« til: »(avu-loven) eller«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »voksne eller« til: »voksne.«

5. § 2, stk. 1, nr. 8, ophæves.

6. I § 3, stk. 3, ændres »produktionsskoleforløb efter lov om produktionsskoler, jf. § 2, stk. 1, nr. 5,« til: »afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, eller i uddannelse efter lov om forberedende grunduddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 4,«.

7. § 13, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 5

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 449 af 10. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, nr. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

3) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter fælles indstilling af Danske Gymnasier, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen.«

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

2. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 8:

»8) 1 medlem med viden og erfaring inden for universitetsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af uddannelses- og forskningsministeren.«

3. I bilag 1 indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) Universitetsloven.«

Nr. 1-25 bliver herefter nr. 2-26.

4. Bilag 1, nr. 13-15, der bliver nr. 14-16, affattes således:

»14) Lov om forberedende grunduddannelse.

15) Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

16) Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

§ 6

I lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser, som ændret ved § 17 i lov nr. 311 af 25. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

2. I § 12, stk. 2, indsættes efter »(avu-loven)«: »eller ved en hertil svarende eksamen efter § 13, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse«, og »den almene forberedelseseksamen« ændres til: »eksamenen«.

3. I § 59, stk. 1, ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »kommunalbestyrelsen«.

4. I § 74, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 4-7« til: »stk. 4-8«.

5. I § 74 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. En ansøger, som påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse eller den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i direkte forlængelse af 10. klasse til skoleåret 2019-20, anses for at opfylde forudsætningen i § 9, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., hvis ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

§ 7

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

2. I § 23 a, stk. 3, nr. 1, udgår », lov om kombineret ungdomsuddannelse eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«

3. I § 23 a, stk. 3, nr. 1 og 2, udgår »en folkehøjskole eller«.

4. I § 41, stk. 1, 2. pkt., udgår »erhvervsgrunduddannelse,« og »og kombineret ungdomsuddannelse«.

§ 8

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1692 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse« til: »fgu-baseret erhvervsuddannelse«, og »Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse« til: »Fgu-baseret erhvervsuddannelse«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 2, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

3. I § 5, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Hvis den tilsvarende prøve, der er nævnt i 2. pkt., er en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven eller en hertil svarende eksamen efter § 13, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, kan den samtale, der nævnes i 1. pkt., endvidere udelades.«

4. I § 5, stk. 4, nr. 1, ændres »1. del,« til: »1. del eller«.

5. § 5, stk. 4, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

6. I § 5 a, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Hvis den tilsvarende prøve, der er nævnt i 2. pkt., er en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven eller en hertil svarende eksamen efter § 13, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, kan den samtale, der nævntes i 1. pkt., endvidere udelades.«

7. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »kommunalbestyrelsen«.

8. Overskriften til kapitel 7 c affattes således:

»Kapitel 7 c

Erhvervsuddannelse baseret på forberedende grunduddannelse (fgu-baseret erhvervsuddannelse)«.

9. I § 66 p, stk. 1, 1. pkt., ændres »produktionsskole« til: »en institution for forberedende grunduddannelse«.

10. I § 66 p, stk. 2, § 66 q, stk. 1, § 66 r, stk. 2, og § 66 s, stk. 1, 1. pkt., ændres »produktionsskole« til: »institution for forberedende grunduddannelse«.

11. I § 66 q, stk. 1, ændres »et produktionsskoleforløb« til: »en produktionsgrunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse,«.

12. I § 66 q, stk. 2, ændres »produktionsskolen« til: »en institution for forberedende grunduddannelse«.

13. I § 66 s, stk. 2, ændres »produktionsskole« til: »en institution for forberedende grunduddannelse«.

§ 9

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 1746 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 397 af 2. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, 1. pkt., § 9, stk. 3, og § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år,«, og i § 7, stk. 2, § 12, stk. 4, § 19 d, stk. 8, og § 33, stk. 4, 1. pkt., og stk. 7, ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

2. I § 7 a, stk. 1, § 7 a, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 9, stk. 4, 2. pkt., § 13 b, stk. 4, 1. pkt., § 19 c, stk. 4 og 6, § 19 d, stk. 6, og § 19 j, stk. 3, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

3. I § 7 a, stk. 2, 1. pkt., og § 19 e, stk. 2, 3. pkt., ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »Den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år,«.

4. I § 7 a, stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

5. § 57 a, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 10

I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »18 år« til: »25 år«.

2. § 2, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Personer under 25 år, som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning, jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende voksenundervisning.

3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende voksenundervisning.

4) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge forberedende voksenundervisning.

5) Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for forberedende voksenundervisning.

6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.«

3. § 2 a affattes således:

»§ 2 a. Alle, der er fyldt 25 år, og som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, har adgang til sådan undervisning.

Stk. 2. Personer under 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, kan efter undervisningspligtens ophør modtage ordblindeundervisning i henhold til denne lov, jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for voksne.

3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for voksne.

4) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge ordblindeundervisning for voksne.

5) Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for ordblindeundervisning for voksne.

6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.«

4. § 7, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 3-6.

§ 11

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 12. januar 2018, som ændret ved lov nr. 171 af 4. marts 2018 og § 1 i lov nr. 397 af 2. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 5, 2. pkt., ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

§ 12

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 236 af 23. marts 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »institutioner for erhvervsrettet uddannelse, erhvervsakademier og andre statslige selvejende institutioner for videregående uddannelser samt private institutioner for gymnasial uddannelse« til: »og institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser«.

§ 13

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 29. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 a, stk. 1, 1. pkt., ændres », en eller flere statslige selvejende uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademier samt« til: »og institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om«.

2. § 33 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. I § 33 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

4. I § 34 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »private gymnasieskoler og private hf-kurser« til: »private institutioner for gymnasiale uddannelser«.

§ 14

I lov om kommunale internationale grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 159 af 8. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, ændres »kompetencemål og færdigheds- og vidensmål« til: »kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter«.

2. I § 7, stk. 5, ændres »lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

§ 15

I lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 3. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, ændres »kompetencemål og færdigheds- og vidensmål« til: »kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter«.

2. I § 7, stk. 3, ændres »lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

§ 16

I lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 3. juli 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, ændres »statslige selvejende institutioner for videregående uddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v.« til: »og institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse«.

2. Efter § 2 a indsættes:

»§ 2 b. Institutionen kan samarbejde med institutioner for forberedende grunduddannelse om tilrettelæggelse og gennemførelse af elevers kombinationsforløb efter lov om forberedende grunduddannelse.«

3. I § 14 a ændres »lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

§ 17

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 170 af 6. marts 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 7, 3. pkt., ophæves.

2. Efter § 12 a indsættes i kapitel 3:

»§ 12 b. Produktionsskolen kan alene foretage økonomiske dispositioner, når dispositionerne er nødvendige for institutionens uforstyrrede varetagelse af de opgaver, som institutionen skal varetage, jf. dog stk. 3. 1. pkt. omfatter økonomiske dispositioner på 50.000 kr. og derover.

Stk. 2. Produktionsskolen kan alene foretage økonomiske dispositioner, der er nødvendige, jf. stk. 1, og som overstiger 500.000 kr., når dispositionerne er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Produktionsskolen kan foretage økonomiske dispositioner, som ikke er omfattet af stk. 1, men som overstiger 1.000.000 kr., når dispositionerne efter ansøgning fra bestyrelsen er godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsens afgørelser efter 1. pkt. kan ikke indbringes for undervisningsministeren.«

§ 18

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 3 b ændres »lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

§ 19

I lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, udgår »efter indstilling, jf. stk. 2 og 3,«.

2. § 3, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer efter samråd med den unge og forældrene afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Kommunalbestyrelsen inddrager i fornødent omfang udtalelser fra sagkyndige, herunder pædagogisk-psykologisk vurdering, og skoler, hvor den unge har været optaget, i kommunen eller i andre kommuner.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse efter stk. 1 om, at den unge kan optages på uddannelsen, udarbejder kommunalbestyrelsen efter samråd med den unge og forældrene en 3-årig individuel uddannelsesplan, herunder om ungdomsuddannelsen eventuelt skal indledes med et afklaringsforløb, jf. § 4, stk. 2.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. I § 3 a, 1. pkt., § 4, stk. 2, 2. pkt., og § 4, stk. 3, ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »kommunalbestyrelsen«, og i § 4, stk. 4, ændres »Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »Kommunalbestyrelsen«.

4. I § 4, stk. 3, udgår », som godkendes af kommunalbestyrelsen«.

5. § 5, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

6. I § 5, stk. 2, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-5«.

7. § 5, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

8. I § 5, stk. 4, ændres »nr. 1-4« til: »nr. 1-3«.

9. § 5, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte institutioner, finansieres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende aktivitet.«

10. I § 5 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 2«.

11. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning« til: »efter samråd med den unge og forældrene«.

12. § 7, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

13. I § 8, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 2«.

14. I § 8, stk. 4, udgår »efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning«.

15. I § 12, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 3, stk. 1 og 4« til: »§ 3, stk. 1 og 2«.

§ 20

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, § 3 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, § 9 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, § 10 i lov nr. 674 af 8. juni 2017 og § 11 i lov nr. 278 af 17. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, stk. 1, nr. 3, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

2. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »opgjorte indkomster«: », jf. dog stk. 4«.

3. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Børns indkomster indgår ikke i den samlede husstandsindkomst, der opgøres efter stk. 1, og børns formuer indgår ikke i opgørelsen af formuetillægget, jf. § 8 a.«

4. § 8, stk. 7, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Bor en person efter § 24 a, stk. 1, i et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. § 7, stk. 2, anses ansøgeren og dennes børn for at være en husstand i beregningen af boligstøtten. Bor begge forældre i bofællesskabet, medtages hvert barn ved beregningen af boligstøtten hos en af forældrene, der opfylder betingelserne i § 24 a, stk. 1.«

5. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »husstandsmedlemmers formuer«: », jf. dog § 8, stk. 4«.

6. I § 8 a, stk. 2, ændres »efter § 72, stk. 1, nr. 2« til: »efter § 72, stk. 1, nr. 1«.

7. I § 10, stk. 2, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 3« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 2«.

8. I § 10, stk. 3, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 4« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 3«.

9. I § 10, stk. 4, 4. pkt., ændres »efter § 72, stk. 1, nr. 5« til: »efter § 72, stk. 1, nr. 4«.

10. I § 10, stk. 5, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 6« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 5«.

11. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 7« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 6«.

12. I § 17, stk. 1, nr. 4, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 8« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 7«.

13. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres », jf. § 72, stk. 1, nr. 9« til: », jf. § 72, stk. 1, nr. 8«, og », jf. § 72, stk. 1, nr. 10« ændres til: », jf. § 72, stk. 1, nr. 9«.

14. I § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 11« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 10«.

15. I § 21, stk. 2, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 12« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 11«.

16. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 13« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 12«.

17. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 14« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 13«.

18. I § 22, stk. 2, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 15« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 14«.

19. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 16« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 15«.

20. I § 24 d, stk. 1, 4. pkt., § 24 d, stk. 2, 4. pkt., § 24 e, stk. 3, 4. pkt., og § 24 i, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. § 8, stk. 7« til: »ved beregningen af boligstøtten, jf. § 8, stk. 7«.

21. I § 24 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 17« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 16«.

22. I § 24 e, stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 18« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 17«.

23. I § 33, stk. 1, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 19« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 18«.

24. I § 34, stk. 1, ændres »jf. § 72, stk. 1, nr. 20« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 19«.

25. I § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf., § 72, stk. 1, nr. 21« til: »jf. § 72, stk. 1, nr. 20,«.

26. § 72, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-21 bliver herefter nr. 1-20.

27. I § 72, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1-12 og 16-20« til: »stk. 1, nr. 1-11 og 15-19«.

28. I § 72, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1-9 og 13-20« til: »stk. 1, nr. 1-8 og 12-19«.

29. I § 72, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 1, nr. 21« til: »stk. 1, nr. 20«.

30. I § 72, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, og 21« til: »stk. 1, nr. 1, 6-14, 16 og 20«.

31. I § 72, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 16, og 18-20« til: »stk. 1, nr. 15 og 17-19«.

32. I § 72, stk. 3, 3. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3-6« til: »stk. 1, nr. 2-5«.

33. I § 84, 2. pkt., ændres »efter § 72, stk. 1, nr. 11« til: »efter § 72, stk. 1, nr. 10«.

§ 21

I lov om tidsbegrænset ansættelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 11. september 2008, som ændret ved § 10 i lov nr. 595 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, nr. 2, ændres »lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.« til: »lov om forberedende grunduddannelse«.

§ 22

I lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler, som ændret ved § 7 i lov nr. 1539 af 27. december 2014 og § 2 i lov nr. 1568 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 4, og § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.« til: »lov om forberedende grunduddannelse«.

§ 23

I folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011, som ændret senest ved lov nr. 313 af 25. april 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.«: »eller lov om institutioner for forberedende grunduddannelse«.

§ 24

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 27. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, ændres », erhvervsakademier, medie- og journalisthøjskolen, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen« til: »og institutioner omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser«.

§ 25

I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ændres »professionshøjskoler, erhvervsakademier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v.« til: »institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser«.

2. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For højskolens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter § 25 tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 26

I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, ændres », institutioner for erhvervsrettet uddannelse, professionshøjskoler, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og for almen voksenuddannelse m.v.« til: »og institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser«.

2. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For erhvervsakademiets aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter § 27 tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 27

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 396 af 2. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 16, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder for skoleydelse, der udbetales i henhold til § 47 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.«

§ 28

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 7. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 11, ændres »og uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler« til: », uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse og afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

§ 29

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018, som ændret ved § 29 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og lov nr. 1670 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 2, indsættes efter »varighed«: »eller en erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse«.

2. I § 54, stk. 1, indsættes efter »en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«: », en erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse«.

§ 30

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 20, nr. 2-33, træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 3. § 1, § 2, nr. 1 og 2, § 3, nr. 1, § 4, § 5, nr. 4, § 6, nr. 1-3, §§ 7 og 8, § 9, nr. 1-4, §§ 10-12, § 13, nr. 1-3, § 14, nr. 2, § 15, nr. 2, §§ 16, 18 og 19, § 20, nr. 1, §§ 21-29 og stk. 8 træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 4. Lov nr. 630 af 16. juni 2014 om Rådet for Ungdomsuddannelser ophæves dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 5. Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016, ophæves den 1. august 2019, jf. dog stk. 16.

Stk. 6. Lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 15. juni 2015, ophæves den 1. august 2019. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang til påbegyndelse i januar 2019.

Stk. 7. Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, ophæves den 1. august 2019.

Stk. 8. Elever, som før den 1. august 2019 er optaget på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse ved institutioner, som efter § 59 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse, er berettigede til at gennemføre uddannelsen på det for uddannelsen godkendte værksted eller et andet tilsvarende værksted, som er godkendt hertil.

Stk. 9. Elever, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016, lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 15. juni 2015, eller uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, afslutter uddannelsen eller aktiviteten efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 10. Elever omfattet af 1. pkt. afslutter uddannelsen eller aktiviteten på en institution for forberedende grunduddannelse, såfremt og i det omfang uddannelsen eller aktiviteten foregår ved en institution, som helt eller delvis overdrages eller sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud m.v. finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 10. § 2, stk. 9, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, finder ikke anvendelse for uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, der er omfattet af stk. 9. For sådan uddannelse eller aktivitet gælder, at uddannelsen eller aktiviteten skal gennemføres i egnede lokaler med faciliteter, udstyr m.v. i en forsvarlig standard, jf. § 20, stk. 2, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 11. Elever, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016, lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 15. juni 2015, eller en uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, bevarer retten til befordringsrabat efter de hidtil gældende regler i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 8. maj 2017.

Stk. 12. § 1 finder ikke anvendelse for kursister, som er indskrevet på et bestemt niveau af et eller flere fag efter avu-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. juli 2017, med henblik på kursusstart før den 1. august 2019. For disse kursister finder de hidtil gældende regler anvendelse. Kursister omfattet af 1. pkt. afslutter det eller de pågældende fag ved den institution, hvor kursisterne er optaget. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud m.v. finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 13. § 2, nr. 2, finder ikke anvendelse i relation til elever i erhvervsgrunduddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016. I relation til disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 14. § 10 finder ikke anvendelse for kursister, som er optaget på et bestemt trin af forberedende voksenundervisning eller et forløb af ordblindeundervisning for voksne efter lov om forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. januar 2017, med henblik på kursus- eller forløbsstart før den 1. august 2019. For disse kursister finder de hidtil gældende regler anvendelse. Kursister omfattet af 1. pkt. afslutter trinnet eller forløbet ved den institution, hvor kursisterne er optaget. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud m.v. finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 15. Elever og kursister omfattet af stk. 9, 12 og 14 har fra og med den 1. januar 2019 ret til at blive målgruppevurderet til forberedende grunduddannelse i henhold til § 2 k i lov om kommunal indsats for unge under 25 år. 1. pkt. finder anvendelse, uanset om eleven eller kursisten er fyldt 25 år på tidspunktet for målgruppevurderingen.

Stk. 16. § 15 a i lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016, forbliver i kraft. § 27, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse for klager, der indgives den 1. august 2019 eller senere, over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om bonus, herunder bonussens størrelse, beregning, udbetaling, efterregulering, modregning og tilbagebetaling.

Stk. 17. Regler, der er fastsat i medfør af § 2, stk. 3, i avu-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. juli 2017, eller i medfør af de love, der nævnes i stk. 5-7, forbliver i kraft, indtil de ophæves.

Stk. 18. Regler fastsat i medfør af § 13, stk. 4, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 8. maj 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 13, stk. 3, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. som affattet ved denne lovs § 4, nr. 7.

Stk. 19. Regler fastsat i medfør af § 2, stk. 2, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. januar 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves.

Stk. 20. Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 5, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 3, stk. 4, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som affattet ved denne lovs § 19, nr. 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager