Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven

(Bindende kommunale folkeafstemninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018 og § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 a indsættes:

»§ 9 b. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at afholde bindende folkeafstemning om en beslutning, som kommunalbestyrelsen træffer i en sag, som kan gøres til genstand for forhandling i kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Er mere end én behandling af en sag påkrævet efter lovgivningen, er det først kommunalbestyrelsens endelige beslutning, som kan gøres til genstand for en bindende folkeafstemning.

Stk. 2. Der kan ikke afholdes bindende folkeafstemning om

1) en beslutning om sager, der vedrører statslige eller regionale opgaver, til hvis gennemførelse kommunens medvirken er nødvendig eller har nær tilknytning,

2) en beslutning i sager, hvor afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning kan medføre en tilsidesættelse af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse,

3) en beslutning efter kapitel V og §§ 57-59 og regler fastsat i medfør heraf,

4) en beslutning om skatter, afgifter og gebyrer og

5) en beslutning, der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer, herunder om vederlæggelse og løn- og øvrige ansættelsesforhold, medmindre beslutningen afgør en sag over for kommunen selv eller over for et selskab, hvori kommunen har bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om formuleringen på stemmesedlen af det spørgsmål, vælgerne skal tage stilling til ved den bindende folkeafstemning efter stk. 1. Formuleringen af spørgsmålet skal være dækkende for den beslutning, der afholdes folkeafstemning om efter stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om dagen for folkeafstemningens afholdelse. Folkeafstemningen afholdes inden for kommunalbestyrelsens funktionsperiode og tidligst 2 og senest 6 måneder efter kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens beslutning om at afholde folkeafstemning efter stk. 1 og kommunalbestyrelsens beslutninger efter stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., træffes i samme møde som den beslutning, der skal afholdes folkeafstemning om. Kommunalbestyrelsen kan ikke ændre de beslutninger, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 6. Forslag om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1 kan stilles senest på det møde, hvor den beslutning, der skal afholdes folkeafstemning om, vedtages. Stilles der forslag om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1, kan den beslutning, der foreslås afholdt bindende folkeafstemning om, ikke vedtages, før kommunalbestyrelsen har behandlet forslaget om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om et forslag om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1, selv om der ikke er indhentet erklæring om forslaget fra vedkommende stående udvalg og fra økonomiudvalget, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 7. Har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at afholde folkeafstemning, orienterer kommunalbestyrelsen straks skriftligt Økonomi- og Indenrigsministeriet herom og om tidspunktet for afholdelsen af folkeafstemningen.

Stk. 8. Kan afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning efter kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 komme i strid med lovgivningen eller en afgørelse, eller bliver den beslutning, der holdes folkeafstemning om, efter kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 omfattet af stk. 2, nr. 1 eller 5, kan folkeafstemningen ikke afholdes, og kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for at aflyse folkeafstemningen og tilintetgøre afstemningsmaterialet.

Stk. 9. Folkeafstemning afholdes efter reglerne i kapitel 11 a i lov om kommunale og regionale valg.

§ 9 c. Den kommunalbestyrelsesbeslutning, der afholdes folkeafstemning om efter § 9 b, stk. 1, er endeligt vedtaget, hvis flere vælgere stemmer for end imod beslutningen. Ellers er beslutningen bortfaldet.

§ 9 d. Er der afholdt folkeafstemning efter §§ 9 b og 9 c, kan kommunalbestyrelsen ikke træffe en beslutning i strid med resultatet af folkeafstemningen i kommunalbestyrelsens funktionsperiode uden at afholde en ny folkeafstemning efter §§ 9 b og 9 c om den pågældende beslutning. Dette gælder dog ikke, hvis resultatet af folkeafstemningen efter dens afholdelse kommer i strid med lovgivningen eller en afgørelse, eller hvis den beslutning, der holdes folkeafstemning om, efter dens afholdelse bliver omfattet af § 9 b, stk. 2, nr. 1 eller 5.«

§ 2

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 3. april 2018, som ændret ved § 26 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 50 indsættes efter »Regionsvalgbestyrelsen«: »henholdsvis kommunevalgbestyrelsen«, og efter »regionsrådsvalget« indsættes: »henholdsvis kommunalbestyrelsesvalget«.

2. Efter kapitel 11 indsættes:

»Kapitel 11 a

Bindende kommunale folkeafstemninger

§ 105 a. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på folkeafstemninger, der afholdes efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse.

§ 105 b. Enhver, der på dagen for folkeafstemningen har valgret efter §§ 1 og 1 a til kommunalbestyrelsen og er optaget på valglisten, har ret til at deltage i folkeafstemningen.

§ 105 c. Kommunalbestyrelsen bekendtgør senest 4 uger før dagen for folkeafstemningen på kommunens hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser en meddelelse om det eller de spørgsmål, der skal afholdes folkeafstemning om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, samt dag og tid for afstemningen.

§ 105 d. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afholde en folkeafstemning efter § 9 b, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste over kommunens vælgere og udsende valgkort i overensstemmelse med reglerne i kapitel 2 for kommunale valg, dog med de ændringer, der følger af afstemningens ugedag og af stk. 2 og 3 og de regler, der fastsættes i medfør af stk. 4 og 5.

Stk. 2. Afholdes en kommunal folkeafstemning samme dag som et landsdækkende eller kommunalt og regionalt valg eller en landsdækkende folkeafstemning, skal valgkortene til den kommunale folkeafstemning have en anden udformning end de valgkort, der benyttes ved de øvrige afstemninger.

Stk. 3. Folkeafstemningen foregår i de samme afstemningsområder som valg til Folketinget.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter § 1, stk. 2, og om disse personers anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet.

Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for udarbejdelsen af valglisterne og disses indretning.

§ 105 e. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afholde en folkeafstemning efter § 9 b, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen vælge valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere i overensstemmelse med § 14, § 15, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1, 2, 4 og 6, § 17, stk. 1, og § 18 for kommunale valg med de opgaver, der er nævnt i disse bestemmelser, dog med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, tidspunkt og afholdelsesmåde og af stk. 2-4 og de regler, der fastsættes i medfør af stk. 5.

Stk. 2. Valgbestyrelsen skal vælges senest 4 uger før afstemningsdagen.

Stk. 3. Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

1) Tilvejebringer stemmesedler og opslag.

2) Forestår den endelige opgørelse af stemmeafgivningen (fintællingen).

3) Forestår opgørelsen af afstemningen.

Stk. 4. Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori alle væsentlige oplysninger om afstemningen og resultatet heraf indføres. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet og resultatet heraf indføres.

Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om valgbogens og afstemningsbogens indhold og udformning.

§ 105 f. På stemmesedlerne ved folkeafstemninger skal ordene Ja og Nej være trykt klart adskilt.

Stk. 2. Stemmesedlerne skal være påtrykt det spørgsmål, der stemmes om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Afholdes en kommunal folkeafstemning samme dag som et landsdækkende eller kommunalt og regionalt valg eller en landsdækkende eller anden kommunal folkeafstemning, skal stemmesedlerne til den kommunale folkeafstemning have en anden farve end stemmesedlerne, der benyttes ved de øvrige afstemninger.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om stemmesedlernes indhold og udformning.

§ 105 g. Forberedelsen og afstemningen på afstemningsdagen finder sted i overensstemmelse med § 50, § 51, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1.-5. pkt., og stk. 4, §§ 52 og 53, § 54, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, § 55, stk. 1, 2 og 4, § 56, § 57, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og § 58 med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, tidspunkt og afholdelsesmåde og af stk. 2-7 og de regler, der fastsættes i medfør af stk. 8.

Stk. 2. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet afstemningssted i sin kommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 105 d, stk. 1, hvis ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. § 53 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af afstemningens karakter. Ansøgning skal indgives forud for hver folkeafstemning og kan tidligst indgives 4 uger før afstemningsdagen.

Stk. 3. Ved stemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for beslutningen, et kryds ved ordet Ja på stemmesedlen, mens vælgere, der stemmer imod beslutningen, sætter et kryds ved ordet Nej.

Stk. 4. Afholdes en eller flere kommunale folkeafstemninger samme dag som et landsdækkende eller kommunalt og regionalt valg eller en landsdækkende folkeafstemning, skal der på hvert afstemningssted findes særskilte stemmelokaler, stemmerum, valgborde og stemmekasser.

Stk. 5. Afholdes flere kommunale folkeafstemninger samme dag, skal der på hvert afstemningssted findes særskilte stemmekasser til brug for hver folkeafstemning. Vælgeren modtager en stemmeseddel til hver folkeafstemning. Vælgeren skal tage samtlige stemmesedler med i stemmerummet og efter stemmeafgivning lægge dem i de stemmekasser, der er beregnet dertil.

Stk. 6. I stemmelokalerne skal der være opslag om det eller de spørgsmål, der stemmes om. Ved opslag i stemmerummet skal der gives vælgerne vejledning om fremgangsmåden efter stk. 3.

Stk. 7. De personer, der forestår eller yder personlig bistand til afstemningen, må ikke under afstemningen give en vælger råd eller opfordring, med hensyn til om vælgeren skal stemme ja eller nej til det spørgsmål, der stemmes om ved afstemningen.

Stk. 8. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om ændring af afstemningssted efter ansøgning for vælgere med handicap eller nedsat førlighed. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.

§ 105 h. Ved folkeafstemning kan der brevstemmes i overensstemmelse med § 59, § 60, stk. 1-3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, § 61, § 62, stk. 2, § 67, stk. 1, 3, 4 og 6-8, § 68, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 70, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 2-5, § 71, stk. 1 og 3, og §§ 72 og 73 med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, tidspunkt og afholdelsesmåde, og af stk. 2-11 og de regler, der fastsættes i medfør af stk. 12.

Stk. 2. Brevstemmeafgivning efter § 59 kan kun finde sted i kommunen og i andre kommuner efter aftale mellem vedkommende kommunalbestyrelser.

Stk. 3. Brevstemmeafgivning på sygehuse efter § 60, stk. 1, kan kun finde sted på sygehuse beliggende i den region, hvor kommunen er beliggende, og i andre regioner efter aftale med vedkommende regionsråd og kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor folkeafstemningen afholdes.

Stk. 4. Brevstemmeafgivning i de boformer og boliger m.v., der er nævnt i § 60, stk. 2, kan kun finde sted i boformer og boliger m.v. beliggende i kommunen og i andre kommuner efter aftale mellem vedkommende kommunalbestyrelser.

Stk. 5. Brevstemmeafgivning på de institutioner, der er nævnt i § 60, stk. 3, kan kun finde sted på institutioner beliggende i den region, hvor kommunen er beliggende, og på institutioner uden for den region, hvor kommunen er beliggende, efter aftale mellem kriminalforsorgen og kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor folkeafstemningen afholdes.

Stk. 6. Anmodning om at brevstemme i hjemmet af de grunde, der er nævnt i § 60, stk. 4, 1. pkt., kan tidligst indgives til opholdskommunen 4 uger før afstemningsdagen og skal indgives senest 12 dage før afstemningsdagen. Er 12 dage før afstemningsdagen en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive anmodning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelse af anmodningen efter 1. pkt., dog senest tredjesidste søgnedag før afstemningsdagen.

Stk. 7. Brevstemmeafgivning efter stk. 1-6, jf. § 59 og § 60, stk. 1-3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, kan finde sted de sidste 3 uger før afstemningsdagen, dog senest tredjesidste søgnedag før afstemningsdagen.

Stk. 8. Ved brevstemmeafgivning skal anvendes særligt brevstemmemateriale, der er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen. Brevstemmematerialet består af en stemmeseddel med tilhørende konvolut, et følgebrev og en yderkuvert. Brevstemmesedlen udformes i overensstemmelse med § 105 f, stk. 1-3. Brevstemmematerialet skal senest 3 uger før afstemningsdagen være klart til brevstemmeafgivning.

Stk. 9. Ved brevstemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for beslutningen, et kryds ved ordet Ja på stemmesedlen, mens vælgere, der stemmer imod beslutningen, sætter et kryds ved ordet Nej. Der skal gives vælgerne vejledning om det eller de spørgsmål, der stemmes om, og om den i 1. pkt. nævnte fremgangsmåde.

Stk. 10. Stemmemodtagere og personer, der yder personlig bistand til brevstemmeafgivningen, må ikke i forbindelse med brevstemmeafgivningen give en vælger råd eller opfordring, med hensyn til om vælgeren skal stemme ja eller nej til det spørgsmål, der stemmes om ved afstemningen.

Stk. 11. En brevstemme kan ikke komme i betragtning, hvis

1) afsenderen ikke er opført på valglisten eller ikke længere har fast bopæl i kommunen,

2) afsenderen er død inden afstemningsdagen,

3) der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, som kommunalbestyrelsen har tilvejebragt, jf. stk. 8, 1. pkt.,

4) den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivningen ikke har været fulgt, jf. stk. 9, 1. pkt., eller

5) brevstemmen ikke er afgivet inden for de foreskrevne frister, jf. stk. 7.

Stk. 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om brevstemmematerialets indhold og udformning. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivning og om fremgangsmåden ved afgivelse af brevstemme. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om brevstemmeprotokollens indhold og udformning.

§ 105 i. Når afstemningen på afstemningsstedet er afsluttet, foretager valgstyrerne og de tilforordnede vælgere stemmeoptælling på afstemningsstedet. Stemmeoptællingen er offentlig. Der optælles, hvor mange jastemmer og nejstemmer der er afgivet ved afstemningen.

Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, hvis

1) den er blank,

2) den ikke er afkrydset i overensstemmelse med § 105 g, stk. 3,

3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet,

4) det må antages, at brevstemmesedlen ikke er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen,

5) en konvolut ved brevstemmeafgivning indeholder andet eller mere end én stemmeseddel eller

6) der er givet stemmesedlen et særpræg.

Stk. 3. Valgstyrerne anfører i afstemningsbogen, hvor mange stemmesedler, herunder brevstemmesedler, de har anset for ugyldige, og grundene hertil.

Stk. 4. Når stemmeoptællingen er afsluttet, indføres resultatet i afstemningsbogen, der underskrives af valgstyrerne, og resultatet meddeles de tilstedeværende. Formanden for valgstyrerne skal straks meddele resultatet til formanden for valgbestyrelsen i kommunen.

Stk. 5. Stemmematerialet sammenpakkes og afleveres til kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om bedømmelsen af stemmesedler, herunder brevstemmesedler.

§ 105 j. Senest dagen efter at afstemningen har fundet sted, foretager valgbestyrelsen i kommunen den endelige opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen (fintælling). Fintællingen er offentlig.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, stemmesedlerne, brevstemmematerialet og de benyttede valglister og valgkort er til stede ved fintællingen.

Stk. 3. For hvert afstemningsområde foretager valgbestyrelsen en ny optælling og bedømmelse af de afgivne stemmer efter § 105 i, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, og regler fastsat i medfør af § 105 i, stk. 6. Valgbestyrelsen anfører for hvert afstemningsområde i valgbogen, hvor mange stemmesedler, herunder brevstemmesedler, den har anset for ugyldige, og grundene hertil. Resultaterne af optællingerne indføres i valgbogen.

Stk. 4. Efter opgørelsen efter stk. 3 opgør valgbestyrelsen resultatet for hele kommunen. Valgbestyrelsen opgør, om den beslutning, der har været genstand for folkeafstemningen, er vedtaget eller bortfaldet, jf. § 9 c i lov om kommunernes styrelse. Resultaterne af opgørelserne efter 1. og 2. pkt. indføres i valgbogen, der underskrives af valgbestyrelsen, og meddeles de tilstedeværende.

§ 105 k. Sammenpakningen og afleveringen af afstemningsmaterialet, herunder valgbogen, efter opgørelsen af folkeafstemningen foregår i overensstemmelse med § 88, stk. 1 og 2, med de ændringer, der følger af afstemningens karakter og af dette kapitel.

Stk. 2. Senest dagen efter afstemningens opgørelse sender valgbestyrelsen en kopi af valgbogen til økonomi- og indenrigsministeren.

§ 105 l. Enhver vælger kan klage over afstemningen. Klager skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen senest ugedagen efter afstemningen. Klager afgøres på et møde, der afholdes snarest efter klagefristens udløb.

§ 105 m. Afgørelser efter § 105 l kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af enhver vælger i kommunen, senest 14 dage efter at afgørelsen er meddelt klageren.

§ 105 n. Går den endelige afgørelse af en klage over afstemningen ud på, at afstemningen erklæres ugyldig, skal der snarest muligt afholdes afstemning på ny.

Stk. 2. Ved afholdelse af ny afstemning kan kun de personer, der havde valgret og var optaget på valglisten på den almindelige afstemningsdag, afgive stemme. En ny afstemning afholdes i øvrigt efter samme regler som afstemningen på den almindelige afstemningsdag.

§ 105 o. Kommunalbestyrelsen bekendtgør resultatet af folkeafstemningen på kommunens hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser, når klagefristen er udløbet, jf. § 105 l, og kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse vedrørende eventuelle klager over afstemningen.«

3. I § 106 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Til folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a, opbevarer kommunalbestyrelsen valgbogen, afstemningsbøgerne, valglisterne, valgkortene, stemmesedlerne og øvrigt afstemningsmateriale, som kommunalbestyrelsen eller valgbestyrelsen har modtaget i forbindelse med folkeafstemningen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. § 106, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Valglisterne, valgkortene og stemmesedlerne, herunder brevstemmemateriale, til kommunalbestyrelsesvalg, regionsrådsvalg og folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a, skal tilintetgøres, når klagefristen er udløbet, jf. §§ 93 og 105 l, og eventuelle klager over valget er endeligt afgjort, jf. dog stk. 5.«

5. I § 106, stk. 4, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 3, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt.«

6. Efter § 107 indsættes:

Ȥ 107 a. Udgifterne ved en folkeafstemning, der afholdes efter kapitel 11 a, afholdes af kommunen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udgifter til porto til forsendelse af brevstemmer afholdes af den myndighed eller institution, som stemmemodtageren repræsenterer.«

7. I § 108, stk. 1, ændres »eller § 68« til: »§ 68, § 105 g, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, § 105 g, stk. 7, § 105 h, stk. 1, jf. § 68, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, eller § 105 h, stk. 10«.

8. I § 109, 1. pkt., indsættes efter »valgagitation«: »til kommunalbestyrelsesvalg, regionsrådsvalg og folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a,«.

§ 3

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, ændres »§§ 9-15« til: »§§ 9, 9 a og 10-15«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Loven har virkning for folkeafstemninger om beslutninger, der vedtages i kommunalbestyrelsen efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. De forskrifter, der er udstedt i medfør af § 55, stk. 5, og § 69, 2. pkt., i lov om kommunale og regionale valg om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved kommunale og regionale valg, finder anvendelse for folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a, med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, indtil de helt eller delvis ophæves eller erstattes af forskrifter udstedt i medfør af § 105 g, stk. 8, 2. pkt., og § 105 h, stk. 12, 3. pkt.

Stk. 4. De forskrifter, der er udstedt i medfør af § 69, 1. pkt., i lov om kommunale og regionale valg for brevstemmeafgivning ved kommunale og regionale valg, finder anvendelse for folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a, med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, indtil de helt eller delvis ophæves eller erstattes af forskrifter udstedt i medfør af § 105 h, stk. 12, 2. pkt.

Stk. 5. De forskrifter, der er udstedt i medfør af § 70, stk. 1, 4. pkt., i lov om kommunale og regionale valg om brevstemmeprotokollers indhold og udformning ved kommunale og regionale valg, finder anvendelse for folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a, med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, indtil de helt eller delvis ophæves eller erstattes af forskrifter udstedt i medfør af § 105 h, stk. 12, 4. pkt.

Stk. 6. De forskrifter, der er udstedt i medfør af § 109 i lov om kommunale og regionale valg, finder anvendelse for folkeafstemninger, der afholdes efter kapitel 11 a, indtil de ophæves eller erstattes af forskrifter udstedt i medfør af § 109 i lov om kommunale og regionale valg som affattet ved denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen