Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 b, stk. 4, ændres »artikel 5, stk. 4, litra a« til: »artikel 6, stk. 5, litra a«.

2. I § 28, stk. 5, 1. pkt., ændres »artikel 5, stk. 4, litra c« til: »artikel 6, stk. 5, litra c«.

3. I § 38, stk. 1, ændres »artikel 6 og 7« til: »artikel 7 og 8«.

4. I § 38, stk. 2, 2. pkt., § 39, stk. 3, 2. pkt., § 43, stk. 5, 2. pkt., § 59, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., og § 59 a, stk. 2, ændres »artikel 23« til: »artikel 25«.

5. I § 38, stk. 3, 1. pkt., ændres »artikel 4, 18 og 19« til: »artikel 5, 19 og 20«.

6. I § 58 d, 1. pkt., indsættes efter »Eurodacforordningen«: », jf. dog stk. 2«.

7. I § 58 d indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af bestemmelser i Eurodac-forordningen om sammenligning og videregivelse af oplysninger med henblik på retshåndhævelse.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 6 og 7.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg