Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning

(Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1273 af 20. november 2015 om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

2. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. § 3 ophæves.

§ 2

I lov nr. 539 af 29. april 2015 om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, ophæves.

§ 3

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 f indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Etableres der i medfør af denne paragraf indkvarteringssteder eller faciliteter til brug for frihedsberøvelse på et støjbelastet areal, skal der snarest muligt etableres passende afskærmningsforanstaltninger.«

2. I § 37 k, stk. 1, udgår », og stk. 3, 2. og 3. pkt.«

3. § 37 k, stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»En udlænding fremstilles, medmindre den pågældende forinden er løsladt, snarest muligt og senest 4 uger efter frihedsberøvelsens iværksættelse for retten, der tager stilling til spørgsmålet om frihedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse.«

4. I § 37 k, stk. 3, ændres »snarest muligt for retten, der træffer afgørelse herom, medmindre den pågældende forinden løslades« til: », hvis spørgsmålet om frihedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse ikke tidligere har været indbragt for retten, snarest muligt og senest 4 uger efter frihedsberøvelsens iværksættelse for retten, der træffer afgørelse herom, medmindre den pågældende forinden løslades«, og som 2. pkt. indsættes:

»Har spørgsmålet om frihedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse tidligere været indbragt for retten, indbringes spørgsmålet om den fortsatte frihedsberøvelses lovlighed for retten i overensstemmelse med den af retten fastsatte frist, medmindre den pågældende forinden løslades.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlændingelovens § 37 k, som ændret ved denne lovs § 3, nr. 2-4, ophæves den 1. december 2021.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1, nr. 1 og 2, og § 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg