Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 8. marts 2018, som ændret ved § 4 i lov nr. 442 af 8. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.«

2. Efter § 79 a indsættes før overskriften før § 80:

»§ 79 b. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, jf. § 84 a, behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et møde.«

3. Efter § 84 indsættes i kapitel 12:

»§ 84 a. Børne- og socialministeren offentliggør hvert år inden den 1. juli på et kommuneopdelt danmarkskort det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Børne- og socialministeren offentliggør inden den 1. oktober 2018 på et kommuneopdelt danmarkskort statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i 2017 i klagesager efter lov om social service. Kommunalbestyrelsen behandler dette danmarkskort på et kommunalbestyrelsesmøde, der afholdes inden årets udgang.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mai Mercado