Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - omsorgsforpligtelse - helhedsvurdering

Principafgørelsen fastslår

Formålet med at yde støtte efter serviceloven til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.

Socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud

Personkredsen for socialpædagogisk støtte efter serviceloven omfatter borgere med betydelig nedsat funktionsevne, der som følge heraf har behov for hjælp, omsorg eller støtte.

Personkredsen for et midlertidigt botilbud efter serviceloven omfatter borgere med en betydelig nedsat funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner. Hvis borgeren opfylder disse betingelser, vil vedkommende være berettiget til et midlertidigt botilbud.

Derudover omfatter personkredsen i servicelovens bestemmelse om midlertidige botilbud også borgere med en nedsat funktionsevne, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte, men som ikke har behov for omfattende hjælp i dagligdagen.

Kommunen skal undersøge, om det rent faktisk er muligt at levere den socialpædagogiske støtte til borgeren under borgerens aktuelle boligmæssige rammer. Hvis borgeren ikke selv kan skabe de rammer, der er nødvendige for at kunne modtage støtten, skal kommunen sørge for, at rammerne for at levere støtten er til stede. Det betyder, at kommunen skal hjælpe borgeren i forhold til at finde indkvartering eller en bolig. Det er fordi, kommunen skal sikre, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer borgerens behov. Det er dog ikke ensbetydende med, at kommunen er forpligtet til at skaffe en lejlighed til borgeren, hvis den bevilgede støtte kan leveres på anden vis.

Hvis kommunen kan konstatere, at rammerne for at levere den nødvendige støtte ikke er til stede, og det ikke uden videre er muligt at hjælpe borgeren i forhold til at finde en bolig eller indkvartering, vil borgeren være berettiget til et midlertidigt botilbud, indtil kommunen har sørget for, at borgeren kan få leveret den nødvendige hjælp på anden vis. I sådanne tilfælde vil et tilbud om et midlertidigt botilbud være den eneste måde, kommunen kan levere den nødvendige hjælp på og dermed leve op til sin omsorgsforpligtelse i serviceloven.

I den konkrete sag fik borgeren afslag på et midlertidigt botilbud, da kommunen vurderede, at borgeren kunne klare sig i egen bolig med støtte. Ankestyrelsen hjemviste sagen, da der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om borgeren var omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud. Kommunen skulle undersøge borgerens aktuelle støttebehov, og om rammerne for levering af den nødvendige støtte var til stede.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om kommunen kan give afslag på botilbud med henvisning til, at nødvendig hjælp kan gives i egen bolig, fx som socialpædagogisk støtte uden at sikre, at rammerne for at levere hjælpen er til stede.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018.

§ 81, om formålet med særlig støtte til voksne.

§ 82, om personkredsen for særlig støtte.

§ 85, om socialpædagogisk støtte.

§ 107, stk. 2, nr. 2, om personkreds for midlertidigt botilbud.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 188 af 8. marts 2018.

§ 5, om kommunens pligt til at lave en helhedsvurdering.

§ 10, om sagens oplysning.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om afslag på midlertidigt botilbud. A Kommune afgjorde sagen den 13. juni 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om du som følge af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer er omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud.

Vi vurderer også, at sagen ikke tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om rammerne for at levere den nødvendige støtte til dig er til stede.

Vi finder, at de manglende oplysninger udgør en så væsentlig del af beslutningsgrundlaget, at vi ikke kan træffe afgørelse i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen lægger til grund, at du kan klare dig i egen bolig med socialpædagogiske støtte, og at du ikke har brug for rammerne i et botilbud.

Kommunen har ikke undersøgt, hvordan du vil kunne få leveret støtten, når du ikke har et sted at bo.

Du er diagnosticeret med ADHD og cystisk fibrose (lungesygdom). Derudover har du haft et misbrug af stoffer og som følge heraf tendens til depression og psykotisk adfærd. Du har blandt andet truet dine forældre. Videre har du en narkogæld, som du ikke kan få betalt, og du har derfor i en periode været gået under jorden. Du har levet som hjemløs, og du har haft et ophold på forsorgshjem, hvilket ikke har fungeret for dig. Du har også tidligere modtaget misbrugsbehandling, men uden at have profiteret af støtten.

Dine forældre har ytret bekymring for dig og din livsstil, ligesom der fra overlægen fra hospitalet også er ytret bekymring for dit helbred i forhold til din cystiske fibrose, da du ikke er mødt op til dine behandlinger.

Hvad skal kommunen

Kommunen skal undersøge dit aktuelle behov for støtte. Kommunen skal i den forbindelse undersøge, om du har behov for misbrugsbehandling.

Kommunen skal desuden undersøge, om rammerne for at levere den nødvendige socialpædagogiske støtte til dig er til stede. Kommunen skal i den forbindelse undersøge, om der er behov for, at kommunen fx hjælper med indkvartering.

Hvis kommunen ikke er i stand til at sørge for rammerne for, at du kan modtage den nødvendige støtte, er du berettiget til et midlertidigt botilbud, indtil det er muligt for kommunen at levere den nødvendige støtte på anden vis.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Om reglerne

Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Målgrupperne for midlertidigt botilbud er personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for et § 107-tilbud. Derudover har personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, behov for et midlertidigt botilbud, fx i form af aflastning, behandling, optræning og udslusning mv. Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte, har tillige også behov for et midlertidigt ophold.

Botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 adskiller sig fra længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 og fra almene ældre-og handicapboliger efter almenboliglovens § 105 ved, at det ved visitationen af en borger til et midlertidigt botilbud vurderes, at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt, men f.eks. har til formål at sikre rammen om en behandlingsmæssig indsats. Derudover er det en forudsætning, at borger vil kunne vende tilbage til egen bolig uden den indsats, som er bevilget under et midlertidigt botilbud. Midlertidigt botilbud kan dog også anvendes til udredning af borgers behov, fx valg af et permanent botilbud eller tilbud.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om visitation til ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 på baggrund af en vurdering af borgerens behov for opholdet. Afgørende for kommunens afgørelse er en vurdering af borgerens behov for at få tilbudt et midlertidigt ophold.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.