Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 23-18 om stofmisbrug - personkreds - behandlingsformer - frit valg

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde behandling til stofmisbrugere.

Personkreds

En stofmisbruger er en person, som er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet. Personkredsen for tilbud om behandling er personer, hvis misbrug har et sådant omfang, at borgeren ikke kan klare sin dagligdag på grund af misbruget.

Stofmisbrug er et forbrugsmønster, der består af et uautoriseret forbrug af psykoaktive stoffer. Det betyder, at brugen af lægeordineret substitutionsmedicin indtaget efter forskrifterne ikke betragtes som et stofmisbrug, så længe det ikke fører til problemer eller skader for borgeren. Afhængighed af lægeordineret medicin, som har ført til sociale, psykiske og/eller fysiske problemer eller skader for borgeren, er omfattet af servicelovens bestemmelser om behandling af stofmisbrug.

Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter serviceloven retter sig mod den nedsatte fysiske og især psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget.

Hvilken behandling?

Behandling kan ske ved ambulant behandling (herunder dagtilbud) eller døgnbehandling.

Kommunens tilbud om behandling skal være relevant og hensigtsmæssig i forhold til borgerens konkrete situation. Det betyder, at det skal være afstemt efter de konkrete behov og være tilstrækkelig og nøjagtig så omfattende, at det er effektivt nok til at bringe borgeren ud af sit misbrug.

Hvis borgeren kan hjælpes ud af sit misbrug med et ambulant tilbud, har borgeren ikke ret til et døgntilbud. En borger, der ikke kan hjælpes tilstrækkeligt med et ambulant tilbud, har derimod ret til et døgntilbud.

Omfanget og kompleksiteten af borgerens stofmisbrug og konkurrerende problemer skal indgå i helhedsvurderingen af borgerens behov, og afgørelsen af, hvilken behandling der er nødvendig. Er der fx behov for intensiv behandling med tæt tilknytning af personale, er det oplysninger der peger i retning af behov for døgnbehandling.

Det er derfor væsentligt, at kommunen i sagen får beskrevet det konkrete misbrug og borgerens øvrige livssituation, blandt andet om der er behov for støtte på grund af adfærdsmæssige problemer, og om der er behov for støtte på grund af særlige sociale og/eller psykiske problemer.

Den konkrete indsats i stofmisbrugsbehandlingen og anden støtte

Kommunens tilbud om døgnbehandling skal være egnet og tage hensyn til stofmisbrugerens eventuelle psykiske funktionsnedsættelse. Hvis det er en forudsætning for, at borgeren kan deltage i behandlingen, skal kommunen samtidig tilbyde socialpædagogisk støtte. Kommunen skal sørge for, at der er personale i behandlingstilbuddet, som har kompetencer til at støtte og behandle stofmisbrugeren.

Selvom en stofmisbrugers behov for behandling peger på døgnbehandling, er det ikke sikkert, at det er den rette behandling. Der kan være oplysninger, fx lægefaglige oplysninger, som taler imod døgnbehandling, som den rette behandlingsindsats. Kommunen skal i det tilfælde tilbyde stofmisbrugeren den nødvendige hjælp på anden vis, herunder eksempelvis ved ophold i midlertidigt botilbud samtidigt med tilbud om ambulant misbrugsbehandling.

En kommunes tilbud om behandling af stofmisbrugere, herunder spørgsmålet om visitation til døgnbehandling, skal ske efter servicelovens § 101, jf. § 107, stk. 2, nr. 2.

Det frie valg

Det er en forudsætning for, at en stofmisbruger kan gøre brug af det frie valg i servicelovens bestemmelse om misbrugsbehandling i forhold til en konkret døgnbehandlingsinstitution, at kommunen har visiteret stofmisbrugeren til døgnbehandling efter servicelovens § 101, jf. § 107, stk. 2, nr. 2.

Der er ikke frit valg mellem dag- og døgntilbud.

Tilbud inden for 14 dage

Stofmisbrugeren har ret til at modtage og kommunen pligt til at tilbyde sociale behandlingstilbud inden for en kort tidsfrist (14 dage). Et tilbud om forbehandling kan opfylde servicelovens krav om, at der skal tilbydes behandling til en stofmisbruger senest 14 dage efter henvendelsen, hvis den tilbudte forbehandling indholdsmæssigt og omfangsmæssigt opfylder servicelovens krav om tilbud af behandling.

De konkrete sager

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at borgeren ikke havde ret til misbrugsbehandling som døgnbehandling. Borgeren havde et misbrug med hash og rygeheroin. Det forhold, at borgeren var boligsøgende og boede på et herberg, kunne ikke i sig selv, føre til, at han opfylder betingelser for døgnbehandling. Det var ikke oplysninger om, at borger havde psykiske eller sociale problemer, som hindrede ham i at modtage ambulant behandling.

I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at borgeren ikke havde ret til misbrugsbehandling som døgnbehandling. Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren profiterede af et ambulant forløb gennem A Rusmiddelcenter, idet han havde formået at reducere sit misbrug.

I forhold til kommunens genvurderingsafgørelse bemærkede vi, at kommunen ikke kunne lægge vægt på, at en tidligere iværksat døgnbehandling ikke bidrog til stoffrihed, når kommunen ikke nærmere havde konkretiseret baggrunden for ophøret.

Kommunen skulle ud fra en helhedsvurdering af borgerens situation tage stilling til andre muligheder for at hjælpe borgeren i forhold til oplysninger om andre problemer i hverdagen, i forhold til strukturering og rammer og hans mors situation , og i forhold til eventuelt behov for hjælp til at søge egen bolig.

I sag nr. 3 vurderede Ankestyrelsen, at borgeren havde ret til misbrugsbehandling som døgnbehandling. Borgeren var mangeårig stofmisbruger og til trods for forskellige ambulante forløb, oplevede han at få tilbagefald efter ca. 50-60 dage. Der var beskrevet konkurrerende problemer i form af antisocial adfærd og behandling/kontrol efter nyretransplantation. Ankestyrelsen vurderede, at et ambulant forløb ikke var tilstrækkeligt til at få borger stoffri.

I sag nr. 4 vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke havde taget stilling til, om borgeren konkret kunne tilbydes døgnbehandling for sit stofmisbrug på et egnet sted, som både kunne dække borgerens behandling for stofmisbrug og borgerens særlige behov for hjælp som følge af sin funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsen vurderede desuden, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at det kunne afgøres, om borgerens behov for hjælp var af en sådan karakter, at det ikke kunne tilgodeses ved et døgnbehandlingstilbud, og om et egnet tilbud for borgeren af den grund var ophold i et midlertidigt botilbud, samtidig med, at borgeren fik ambulant misbrugsbehandling. Ankestyrelsen hjemviste derfor sagen til ny behandling i kommunen.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet fire sager om misbrugsbehandling principielt. Det har vi gjort for at fastlægge kriterierne for, om misbrugsbehandling skal ske i døgnregi eller ambulant.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018.

§ 101, stk. 1, om misbrugsbehandling

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse

C-42-05: Principafgørelsen fastslog bl.a., at amtskommunen var forpligtet til at yde hjælp til et efterbehandlingstilbud for hashmisbrug.

54-09: Principafgørelsen fastslog, at et konkret tilbud om forbehandling givet til et stofmisbruger opfyldte servicelovens krav om, at der skulle tilbydes behandling af stofmisbrugeren senest 14 dage efter henvendelsen. Den tilbudte forhandling rakte indholdsmæssigt og omfangsmæssigt udover tilbud om rådgivning og enkeltstående samtaler. Servicelovens krav om tilbud om behandling var opfyldt.

214-09: Principafgørelsen fastslog, at afhængighed af lægeordineret medicin var omfattet af servicelovens bestemmelser om stofmisbrug hos en kvinde, der var blevet afhængig af vanedannende medicin i form af Contalgin, Codein og Alpox.

236-11: Principafgørelsen fastslog, at Det Sociale Nævn havde kompetence til at træffe afgørelse om bevillig af misbrugsbehandling som døgntilbud, selv om kommunen havde bevilget behandlingen som dagtilbud.

50-13: Principafgørelsen fastslog, at det Sociale Nævn har kompetence til at efterprøve en kommunes afgørelse om tilbud om ambulant behandling for stofmisbrug og i stedet bevilge døgntilbud.

51-13: Principafgørelsen fastslog, at kommunens tilbud om behandling af stofmisbrugere, herunder spørgsmålet om visitation til døgnbehandling, skal ske efter servicelovens § 101, jf. § 107, stk. 2, nr. 2.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 10327 af 14. december 2017.

Pkt. 9-15 om behandlingen og de forskellige behandlingstilbud.

Nationale retningslinjer

Vi har også anvendt Socialstyrelsens nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Blandt andet afsnit 1.1-1.5

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2017-2126-06647

Du har klaget over din kommunes afgørelse om afslag på døgnbehandling for misbrug. Kommunen afgjorde sagen den 7. december 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til misbrugsbehandling som døgnbehandling

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at ambulant behandling er tilstrækkelig, og at du derfor ikke har behov for døgnbehandling for dit misbrug.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har et misbrug med hash og rygeheroin. Det forhold, at du er boligsøgende og aktuelt bor på et herberg, kan ikke i sig selv, føre til, at du opfylder betingelser for døgnbehandling.

Der er ikke oplysninger om, at du har psykiske eller sociale problemer eller andre former for funktionsnedsættelser, som hindrer dig i at modtage ambulant behandling. Selvom du er boligløs, vil du kunne modtage hjælpen på et ambulant tilbud. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du bor på et herberg, og at dit hjælpebehov kan tilrettelægges på et ambulant behandlingssted.

Vi henviser desuden til kommunens øvrige forslag om at kombinere tilbud om ambulant behandling af intensiv karakter med tilbud om blandt akuttelefon, støttende samtaler efter behov og en beskæftigelsesrettet indsats.

Om reglerne

En kommune skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge frit kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

En stofmisbruger er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet.

Servicelovens tilbud til stofmisbrugere retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og især psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget.

En kommunes tilbud om behandling af stofmisbrugere, herunder spørgsmålet om visitation til døgnbehandling, skal ske efter servicelovens særlige regler. Det er en forudsætning for, at en stofmisbruger kan gøre brug af det frie valg i serviceloven, i forhold til en konkret døgnbehandlingsinstitution, at kommunen har visiteret stofmisbrugeren til døgnbehandling efter servicelovens regler herom.

Afhængighed af lægeordineret medicin er omfattet af servicelovens bestemmelser om stofmisbrug. Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter serviceloven retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og især psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Bemærkninger til klagen

Vi er opmærksomme på, at A (behandlingscenter) anbefaler døgnbehandling. Desuden fremgår det af klagen, at man er uenig i kommunens fortolkning af reglerne om, at funktionsevnen skal være nedsat for at opnå bevilling til døgnbehandling. Det fremgår også, at det er rigtigt, at du ikke har brug for pleje, men derimod har du brug for stabilitet og ro, contra det kaos og den larm, der er på et herberg døgnet rundt. Ro contra det pres, som du oplever gennem negative følelser, dømmende tanker, stoftrang, og økonomi til stoffer. I forhold til din almene tilstand er det anført i klagen, at det forhold, at du ikke har fået konstateret misbrugsrelaterede sygdomme ikke er et relevant argument for at give afslag på døgnbehandling.

Vi bemærker hertil, at det afgørende er, om det ud fra en helhedsvurdering af din situation er muligt at gennemføre et ambulant behandlingsforløb, eller om særlig hensyn gør døgnbehandling påkrævet for, at du kan lykkes at komme ud af dit misbrug. Det er derfor vores vurdering, at dit konkrete misbrug og din konkrete situation ikke er af sådan en sværhedsgrad, at den nødvendiggør døgnbehandling. Vi henviser til beskrivelsen af din situation ovenfor i vores begrundelse.

Din ambulante behandling skal ikke stå alene. Vi henviser til vores bemærkninger ovenfor om kommunens øvrige forslag om at kombinere tilbud om ambulant behandling af intensiv karakter med tilbud om blandt akuttelefon, støttende samtaler efter behov og en beskæftigelsesrettet indsats.

I forhold til dine bemærkninger om udgifter til transport for dig og din hund, bemærker vi, at du kan søge din kommune om hjælp til disse udgifter efter aktivlovens regler.

Derudover henviser vi til kommunens genvurdering, som efter vores opfattelse svarer på de øvrige bemærkninger i din klage.

Sag nr. 2, j.nr. 2017-2126-38787

Du har klaget over din kommunes afgørelse om behandling for misbrug. Kommunen afgjorde sagen den 7. juni 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til misbrugsbehandling som døgnbehandling

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at ambulant behandling er tilstrækkelig, og at du derfor ikke har behov for døgnbehandling for dit misbrug.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på de samme grunde som kommunen, nemlig at du profiterer af det konkrete ambulante forløb gennem Y Rusmiddelcenter. Du har formået at reducere dit misbrug.

Vi er derfor enige i kommunens vurdering af, at du med ambulant behandling vil kunne komme ud af dit stofmisbrug. Du er derfor kompenseret for dit behov for at komme ud af dit stofmisbrug.

Om reglerne

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.

Bemærkninger til kommunen

I forhold til kommunens genvurdering bemærker vi, at kommunen ikke kan lægge vægt på, at en tidligere iværksat døgnbehandling ikke bidrog til stoffrihed, når kommunen ikke nærmere har konkretiseret, hvad dit ophør skyldtes.

Sag nr. 3, j.nr. 2017-2124-05747

Du har klaget over din kommunes afgørelse om døgnbehandling.

Kommunen afgjorde sagen den 1. december 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ret til stofmisbrugsbehandling som døgnbehandling.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor tage stilling til, hvordan din behandling skal

tilrettelægges, og vejlede dig om frit valg af behandlingstilbud.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har behov for stofmisbrugsbehandling som døgnbehandling. Vi vurderer, at et ambulant forløb ikke er tilstrækkeligt til at få dig stoffri.

Vi vurderer, at du er omfattet af servicelovens regler om behandling for dit misbrug i et døgntilbud, idet du har nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer og behov for behandling. På grund af disse vanskeligheder, kan du ikke klare dig uden støtte.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal tage stilling til tilrettelæggelsen af din behandling. Kommunen skal i den forbindelse vejlede dig om dine muligheder for selv at vælge et andet tilbud end det, der tilbydes af kommunen.

Kommunen skal også sikre, at du efter døgnbehandlingsforløbet kan få tilbudt den nødvendige hjælp, så du kan bevare den stoffrihed eller stabilisering, som du vil opnå af døgnbehandlingen. Kommunen skal i den forbindelse overveje, om der er grundlag for et midlertidigt botilbud efter serviceloven.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er mangeårig stofmisbruger, og at du til trods for forskellige ambulante forløb oplever at få tilbagefald efter ca. 50-60 dage.

Ambulant behandling har derfor ikke været tilstrækkeligt til at give dig en stoffri dagligdag.

Vi lægger også vægt på, at din tidligere behandler har anbefalet døgnbehandling for at få intensiv behandling af din antisociale adfærd. Dit forløb indtil nu indikerer, at du har behov for et intensivt forløb, hvor du har mulighed for at få hjælp gennem hele døgnet for at undgå tilbagefald.

Vi finder således, at kommunen ikke konkret har begrundet, at det bevilgede ambulante forløb kan hjælpe dig med at blive stoffri. At kommunen vil undersøge dit behov for yderligere støtte nærmere, er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt. Kommunen skal i denne sammenhæng undersøge dit aktuelle behov og tage stilling til, hvordan dit støttebehov vil kunne dækkes.

Det er oplyst i sagen, at du har meget svært ved at finde energi til almindelige dagligdags gøremål. Det er beskrevet, at du har antisociale personlighedstræk og splitting forsvar med stærke projektioner. Du har tidligere været dialyse patient, men er nu nyretransplanteret, og går derfor til kontrol på hospitalet.

Om reglerne

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 4, j.nr. 2017-2126-59168

Du har klaget over din kommunes afgørelse om misbrugsbehandling og midlertidigt botilbud. Kommunen afgjorde sagen den 3. oktober 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente oplysninger til at belyse om dit behov for hjælp har en sådan karakter og sammensætning, at du af den grund skal tilbydes ophold i et midlertidigt botilbud, samtidig med at du får tilbud om ambulant misbrugsbehandling. Kommunen skal i givet fald forholde sig til, hvorfor det ikke på grund af din funktionsnedsættelse vil være muligt at tilbyde dig døgnbehandling for dit stofmisbrug.

Kommunen skal undersøge, om botilbuddet og den ambulante behandling er egnede tilbud i forhold til dit hjælpebehov.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der er begrundet tvivl, om døgnbehandling kan afhjælpe dine sammensatte behov for behandling på grund af din psykiske funktionsnedsættelse og behov for stofmisbrugsbehandling.

Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan afgøre, om dit behov for hjælp er af en sådan karakter, at det ikke kan tilgodeses ved et døgnbehandlingstilbud, og at du af den grund alene kan tilbydes ophold i et midlertidigt botilbud, samtidig med at du får ambulant misbrugsbehandling.

Vi vurderer, at de manglende oplysninger udgør en så væsentlig del af beslutningsgrundlaget, at vi ikke kan træffe afgørelse i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har taget stilling til, om du konkret vil kunne tilbydes døgnbehandling for dit stofmisbrug på et egnet sted, som både kan dække din behandling for stofmisbrug og samtidig dække dine særlige behov for hjælp som følge af din psykiske funktionsnedsættelse.

Efter vores afgørelse den 21. november 2016 har kommunen tilbudt dig stofmisbrugsbehandling som døgnbehandling på C og D. Du har tidligere påbegyndt ambulant misbrugsbehandling i regi af E.

Du har et aktivt stofmisbrug, og du har en psykisk funktionsnedsættelse. Det fremgår af sagens oplysninger, at din psykiater vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte relevant psykosocial støtte, der har kompetencer inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Vi lægger vægt på oplysningerne om, at det har vist sig svært for dig at modtage behandling ved kommunens tilbud, og at det ikke er lykkedes for behandlingstilbuddene at yde dig den nødvendige hjælp.

Vi lægger samtidigt vægt på, at der ikke er konkrete oplysninger om, at behandlingsstedet F vil modtage dig til afgiftning og stabilisering. Der er således ikke tale om et konkret tilbud om døgnbehandling, hvor kommunen har taget stilling til, om stedet er egnet til at give dig den rette hjælp og støtte, så du kan blive behandlet for dit stofmisbrug.

Vi lægger i den forbindelse også vægt på, at kommunen ikke har forholdt sig til betydningen af din mors oplysninger om, at du i 2010 var indskrevet på F, og at behandlingen dér ikke lykkedes.

Vi gør desuden opmærksom på, at særlige forhold kan føre til, at dit behov for misbrugsbehandling som døgnbehandling ikke kan forenes med dækning af dit hjælpebehov på grund af din psykiske funktionsnedsættelse. Hvis der er klare holdepunkter for, at dit stofmisbrug ikke kan behandles i døgnregi, kan kommunen tilbyde dig ophold i midlertidigt botilbud med ambulant misbrugsbehandling. Dette kræver imidlertid, at der er en lægefaglig indikation for, at døgnbehandling ikke er et egnet tilbud for dig.

Vi lægger vægt på, at G i oktober 2016 vurderede, at din behandling skal varetages i et særligt midlertidigt botilbud. Det blev vurderet, at det ikke er relevant kun at tilbyde døgnbehandling, idet tilbud efter servicelovens § 101, er utilstrækkelig i forhold til din samlede livssituation.

Vi finder derfor grundlag for, at kommunen skal undersøge, om der er lægefaglig indikation for, at døgnbehandling ikke (længere) er egnet for dig. Det skal undersøges, hvilke forhold der er afgørende for, at du vil kunne modtage hjælp for dit stofmisbrug.

Vi lægger til grund, at du er i personkredsen for et midlertidigt botilbud.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal indhente oplysninger fra relevante fagpersoner, der kan belyse, om der er lægefaglig indikation for, at døgnbehandling ikke er et egnet tilbud for dig. Der skal peges på, hvilken form for hjælp, der vil være nødvendigt for, at du kan gennemføre en stofmisbrugsbehandling.

Hvis kommunen tilbyder dig misbrugsbehandling som døgnbehandling, skal kommunen sikre sig, at der er tale om et aktuelt tilbud. Kommunen kan ikke lade det være op til behandlingstilbuddet, om de vil modtage dig.

Kommunen skal også sikre sig, at tilbuddet er egnet til at behandle dig, og eventuelt bevilge den nødvendige socialpædagogiske støtte. Kommunen skal samtidigt sikre sig, at der er personale i behandlingstilbuddet, som har kompetencer til at støtte og behandle dig.

Kommunen skal derfor undersøge dit behov for hjælp og støtte mere indgående. Kommunen skal indhente oplysninger, der kan belyse dit konkrete misbrug, og din øvrige livssituation, blandt andet dit behov for støtte på grund af adfærdsmæssige problemer og særlige sociale og/eller psykiske problemer.

Hvis kommunen vurderer, at E er egnet til at behandle dig, skal kommunen forholde sig til din mors oplysninger om, at du tidligere har været forsøgt behandlet på E, at E erkendte, at de ikke var egnede til at håndtere dig, og at du ikke passede ind i den målgruppe, som blev behandlet dér.

Hvis der er lægelig indikation for, at døgnbehandling ikke kan forenes med din psykiske funktionsnedsættelse, skal kommunen tilbyde dig et egnet midlertidigt botilbud og relevant ambulant behandling. Vi bemærker, at dette fører til, at du i dette tilfælde alene vil have ret til frit valg af ambulant behandling. Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. Kommunen skal dog sikre sig, at du vil kunne modtage den nødvendige hjælp gennem bevillingen.

Om reglerne

Kommunen er forpligtet til at tilbyde behandling af stofmisbrugere. Garantien indebærer en ret for stofmisbrugeren til at modtage og en pligt for kommunalbestyrelsen til at tilbyde social behandling inden for fristen.

Har stofmisbrugeren ret til døgnbehandling skal kommunen tilbyde dette. Kommunen skal eventuelt tilbyde socialpædagogisk støtte til at deltage i behandlingen, hvis stofmisbrugeren har behov for dette.

Det er væsentligt at få beskrevet det konkrete misbrug, og borgerens livssituation, blandt andet om der er behov for støtte på grund af adfærdsmæssige problemer, og om der er behov for støtte på grund af særlige sociale og/eller psykiske problemer.

Hvis borgeren tidligere har forsøgt døgnbehandling og dette fortsat mislykkes, kan kommunen, hvis der er objektiv klar lægefaglig indikation, træffe afgørelse om, at døgnbehandling ikke (længere) er rette behandlingsindsats. Kommunen skal i dette tilfælde tilbyde borgeren den nødvendige hjælp på anden vis, herunder eksempelvis ved ophold i midlertidigt botilbud samtidigt med tilbud om ambulant misbrugsbehandling.

Stofmisbrugeren har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til.

Behandlingstilbuddet skal være godkendt til misbrugsbehandling efter servicelovens § 101, på Tilbudsportalen.

Der vil ikke være frit valg mellem døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Der kan være forhold, der i enkelte tilfælde gør det nødvendigt at fravige udgangspunktet om frit valg af behandling. Dette kan ske, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler herfor.

Hvis der er lægelig indikation for, at døgnbehandling ikke kan forenes med stofmisbrugerens psykiske funktionsnedsættelse, skal kommunen tilbyde et egnet midlertidigt botilbud og relevant ambulant behandling. Dette vil medføre, at stofmisbrugeren ikke har frit valg, idet der ikke er frit valg af midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Stofmisbrugeren vil i dette tilfælde have frit valg af ambulantbehandling.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Bemærkninger til klagen

Vi gør dig opmærksom på, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til, om H er et egnet botilbud for dig.

H er et midlertidigt botilbud. Kommunen har ikke tilbudt dig et reelt døgnbehandlingstilbud. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Du ønsker ophold via J. På Tilbudsportalen er J godkendt som midlertidigt botilbud, almindeligt længerevarende botilbud og almindeligt socialpædagogisk opholdssted.

Kommunen har vejledt dig om, at J ikke indgår blandt de behandlingssteder, som du har mulighed for at pege på som led i din ret til frit valg af misbrugsbehandlingssted. J er ikke godkendt på Tilbudsportalen som misbrugsbehandlingssted. Du har derfor ikke ret til at vælge I som behandlingssted.

Idet der ikke er frit valg af midlertidige botilbud, har du heller ikke ret til at pege på J i den forbindelse.

Redaktionel note
  • I afgørelsens sagstekst, under afsnittet ”praksis”, er teskten [C-54-09] korrigeret til: [54-09].