Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part

Principafgørelsen fastslår

Det er en betingelse for at få boligstøtte udbetalt, at samtlige husstandens medlemmer over 18 år har underskrevet en erklæring om, at de hæfter solidarisk for et eventuelt tilbagebetalingskrav. Det følger af boligstøttelovens bestemmelser.

En solidarisk hæftende efter boligstøttelovens bestemmelse herom er part i en sag, hvor der er truffet afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af en efterregulering af boligstøtten. Baggrunden for dette er, at den solidarisk hæftende har en direkte, væsentlig, individuel og retlig interesse i en sag om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af efterregulering, da han/hun hæfter for tilbagebetalingskravet på lige fod med modtageren af boligstøtte.

Da den solidarisk hæftende er part i sagen, har han/hun de samme partsbeføjelser som modtageren af boligstøtte. Det betyder, at den solidarisk hæftende skal partshøres, inden der træffes afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af efterregulering, og at den solidarisk hæftende skal have meddelt en individuel afgørelse.

En afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, der kun er truffet overfor modtageren af boligstøtte, har derfor ikke virkning overfor en solidarisk hæfter. En solidarisk hæfter skal have meddelt en individuel afgørelse for, at et krav om tilbagebetaling kan rettes imod ham eller hende.

Selv om den solidariske hæfter er gift eller samlevende med modtageren af boligstøtte, skal Udbetaling Danmark sende afgørelsen om tilbagebetaling af boligstøtte til den solidariske hæfter.

Den afgørelse om tilbagebetalingskravet, som en solidariske hæfter skal have meddelt, skal opfylde de krav, der efter forvaltningsloven stilles til en afgørelse. Afgørelsen skal således indeholde resultatet, en begrundelse for afgørelsen, en henvisning til de relevante retsregler, der ligger til grund for afgørelsen, og en klagevejledning.

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at borger, der havde underskrevet en erklæring om at hæfte solidarisk for et eventuelt krav om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af efterregulering, var part i sagen om tilbagebetaling af den boligstøtte hans nu daværende ægtefælle havde modtaget. Ankestyrelsen vurderede også, at den afgørelse om tilbagebetaling, som hans nu daværende ægtefælle modtog fra Udbetaling Danmark, ikke havde virkning overfor ham, selv om ægtefællerne på dette tidspunkt boede sammen. Afgørelsen var ikke meddelt ham. Endelig vurderede Ankestyrelsen, at det girokort om indbetaling af for meget udbetalt boligstøtte, som han som solidarisk hæfter modtog fra Udbetaling Danmark, ikke kunne betragtes som en gyldig afgørelse.

I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at borger, der havde underskrevet en erklæring om at hæfte solidarisk for et eventuelt krav om tilbagebetaling af boligstøtte, var part i sagen om tilbagebetaling af den boligstøtte hendes ægtefælle havde modtaget. Ankestyrelsen vurderede også, at den afgørelse, som hendes ægtefælle modtog fra Udbetaling Danmark, ikke havde virkning overfor hende. Afgørelsen var ikke meddelt hende. Endeligt vurderede Ankestyrelsen, at det girokort, som hun modtog fra Udbetaling Danmark, ikke kunne betragtes som en gyldig afgørelse.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare om en solidarisk hæfter efter boligstøttelovens bestemmelse herom er part i en sag om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af en efterregulering, om en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af efterregulering, der alene er meddelt modtageren af boligstøtte, også har virkning for den, der hæfter solidarisk for tilbagebetalingskravet, og om hvilke krav, der stilles til den afgørelse som den solidariske hæfter modtager, for at den kan betragtes som en gyldig afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 19, om partshøring

§ § 22 og 24, om begrundelse

§ 25, om klagevejledning

Boligstøtteloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016

§ 41, stk. 1, om underskrivelse af erklæring om solidarisk hæftelse

§ 47, stk. 7, om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af efterregulering

§ 48 b, om solidarisk hæftelse

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

b-1-05: Ankestyrelsen tog stilling til, om en kommune kunne standse udbetaling af ordinært og ekstra børnetilskud med virkning fra den 1. januar 2004 uden at give borgeren meddelelse herom. Ankestyrelsen vurderede, at afgørelsen var ugyldig, da der ikke var fremsendt en afgørelse forud for den 1. januar 2004, ligesom der ikke forud for afgørelsen var foretaget partshøring af ansøgeren.

37-15: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog stilling til, hvilken retsvirkning det har, hvis en afgørelse, i en sag om samliv og gensidig forsørgelsespligt i henhold til Lov om aktiv socialpolitik § 2, ikke er meddelt begge parter. Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg vurderede, at afgørelsen om at anse parterne i sagen for at være samlevende i aktivlovens forstand var ugyldig, indtil afgørelsen var meddelt begge parter.

75-15: Ankestyrelsen tog stilling til, om udbetaling af sygedagpenge kan standses automatisk på revurderingstidspunktet eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne. Ankestyrelsen slog fast, at udbetaling kun kan standses efter sygedagpengeloven, når der er truffet en gyldig afgørelse herom. Ankestyrelsen bemærkede, at hvis en kommune ikke inden revurderingstidspunktet eller inden udløbet af en af forlængelsesmulighederne har truffet afgørelse om, at sygedagpengeudbetalingen skal ophøre, fortsætter udbetalingen af sygedagpenge, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning af sygedagpenge.

Vejledninger

Vi har anvendt Vejledning om forvaltningsloven (VEJ nr. 11740 af 04/12/1986).

Pkt. 50 og 51, om partsbegrebet

Pkt. 105 og 106, om partshøring

Pkt. 132, om begrundelsens indhold

Pkt. 133, om henvisning til retsregler mv.

Pkt. 134, om redegørelse for de faktiske oplysninger

Pkt. 139, 140 og 141, om klagevejledning.

Vi har også anvendt Vejledning om boligstøtteloven (VEJ nr. 103 af 23. oktober 2002)

Pkt. 234, om hæftelseserklæring ved ansøgning

Pkt. 262, om fremsættelse af tilbagebetalingskrav

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2015-3124-48962

Du har klaget over Udbetaling Danmarks afgørelse om, at du skal

tilbagebetale boligstøtte for 2013 som følge af efterregulering af

boligstøtte. Udbetaling Danmark afgjorde sagen den 21. maj 2014.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du er part i sagen om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af

efterregulering af XX´s boligstøtte for 2013

Afgørelsen af 21. maj 2014, der er truffet overfor XX

har ikke virkning overfor dig

Det girokort om indbetaling af for meget udbetalt boligstøtte du

modtog i august 2014 fra Udbetaling Danmark kan ikke betragtes

som en gyldig afgørelse

Det betyder, at vi ophæver Udbetaling Danmarks afgørelse.

Udbetaling Danmark skal derfor træffe en ny afgørelse med en ny

virkningsdato. Hvis du har tilbagebetalt det krævede beløb eller dele heraf,

skal Udbetaling Danmark tilbageføre pengene til dig.

Udbetaling Danmark kontakter dig.

Vi kritiserer, at Udbetaling Danmark har begået fejl i sagsbehandlingen

Den ene fejl er, at Udbetaling Danmark fastholder, at din klage er

modtaget for sent. Den anden fejl er, at du ikke er blevet partshørt.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været

under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen om, at du er part i XX efterreguleringssag fra 2013

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du er part i XX

efterreguleringssag for 2013, da du hæfter solidarisk for den boligstøtte

som husstanden modtog i 2013.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du som solidarisk hæfter har en væsentlig

interesse i sagen, og at din interesse er nært knyttet til sagens udfald, da

du hæfter for tilbagebetalingskrav som følge af efterreguleringen på lige

fod med boligstøttemodtageren.

Vi lægger endvidere vægt på, at du har underskrevet ansøgning om

boligstøtte modtaget i Næstved Kommune den 2. juli 2017 som solidarisk

hæfter.

Vi lægger herunder vægt på, at du har underskrevet under rubrikken

medansøger og samtidig har sat en pil ned til rubrikken solidarisk hæfter.

Det er derfor vores vurdering, at du har skrevet under på, at du er

solidarisk hæfter i XX’s boligstøttesag.

Om reglerne

Som borger bliver man betragtet som part i en sag, når man er modtager,

ansøger, klager eller når man har en direkte, væsentlig, individuel og retlig

interesse i sagen. Som part har man en række beføjelser, fx om at blive

partshørt, om at modtage en afgørelse i den sag man er part i, og om at

kunne påklage afgørelsen til rekursmyndigheden, som i sager om

boligstøtte er Ankestyrelsen.

Begrundelsen for, at afgørelse af 21. maj 2014 truffet overfor XX ikke har virkning overfor dig

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen truffet overfor XX af

21. maj 2014 ikke har virkning for dig, da den ikke er truffet overfor dig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at Udbetaling Danmark kun har sendt en afgørelse om

efterregulering af husstandens boligstøtte til XX

Som part i sagen havde du også krav på at få meddelt en individuel

afgørelse om efterregulering af husstandens boligstøtte for 2013.

Det forhold, at du og XX på daværende tidspunkt var gifte

og boede på den samme bopæl, ændrer ikke på dette. For at en afgørelse

kan have retsvirkning overfor dig, skal den meddeles til dig, altså skal du

have modtaget en individuel afgørelse, der er skrevet direkte til dig.

Om reglerne

En afgørelse får først retsvirkning overfor den part som afgørelsen er

truffet overfor, når parten er blevet meddelt afgørelsen individuelt og

direkte. Når en afgørelse ikke er meddelt parten, er den ikke gyldig og

resultatet af afgørelsen kan således ikke opretholdes overfor parten.

Begrundelsen for hvorfor det girokort du modtog i august 2014 fra

Udbetaling Danmark, ikke kan betragtes som en gyldig afgørelse

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det girokort om indbetaling af for meget

udbetalt boligstøtte du modtog i august 2014 som følge af

efterreguleringen af boligstøtten for 2013, ikke kan betragtes som en

gyldig afgørelse om efterregulering af boligstøtte.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at girokortet ikke opfylder forvaltningslovens krav til en

skriftlig afgørelse.

Vi lægger herunder vægt på, at girokortet hverken indeholder resultatet på

efterregulering for 2013, en begrundelse for afgørelsen, en klagevejledning

eller en henvisning til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen om

tilbagebetaling af boligstøtte. Det er i det hele taget uklart, hvad der ligger

til grund for, at du modtog girokortet.

Om reglerne

Afgørelser om boligstøtte skal opfylde kravene i forvaltningsloven. I

forvaltningsloven stilles der krav om, at en skriftlig afgørelse skal indeholde

en begrundelse for afgørelsen, en klagevejledning og en henvisning til de

relevante retsregler, der ligger til grund for afgørelsen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2015-3124-36550

Du har klaget over Udbetaling Danmarks afgørelse om, at du skal

tilbagebetale boligstøtte for 2012 som følge af efterregulering af

boligstøtte. Udbetaling Danmark afgjorde sagen den 23. januar 2015

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du er part i sagen om tilbagebetaling af boligstøtte som følge af

efterregulering af XX’s boligstøtte for 2012

Afgørelse af 23. januar 2015, der er truffet overfor XX har ikke virkning overfor dig

Det girokort om indbetaling af for meget udbetalt boligstøtte du

modtog den 22. april 2015 fra Udbetaling Danmark kan ikke

betragtes som en gyldig afgørelse

Det betyder, at vi ophæver Udbetaling Danmarks afgørelse.

Udbetaling Danmark skal derfor træffe en ny afgørelse med en ny

virkningsdato. Hvis du har tilbagebetalt det krævede beløb eller dele heraf,

skal Udbetaling Danmark tilbageføre pengene til dig.

Udbetaling Danmark kontakter dig.

Vi kritiserer, at Udbetaling Danmark har begået fejl i sagsbehandlingen

Den ene fejl er, at Udbetaling Danmark fastholder, at din klage er

modtaget for sent. Den anden fejl er, at du ikke er blevet partshørt.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været

under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen om, at du er part i XX efterreguleringssag fra 2012

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du er part i XX’s efterreguleringssag for 2012, da du hæfter solidarisk for den boligstøtte som husstanden modtog i 2012.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du som solidarisk hæfter har en væsentlig

interesse i sagen, og at din interesse er nært knyttet til sagens udfald, da

du hæfter for tilbagebetalingskrav som følge af efterreguleringen på lige

fod med boligstøttemodtageren.

Vi lægger herunder vægt på, at du har underskrevet ansøgning om

boligstøtte som medansøger den 14. november 2012. Det, at du har

underskrevet som medansøger betyder, at du har de samme forpligtelser

som ansøger. Du har ligeledes de samme forpligtelser som borgere, der

kun har underskrevet som solidarisk hæfter, herunder oplysnings – og

hæftelsespligt.

I sagen vil du derfor fremover blive omtalt som solidarisk hæfter og ikke

som medansøger, da vi mener, at du som medansøger er ligestillet med

solidariske hæftende, og det er afklaring af solidariske hæftendes retsstilling

i sager om efterregulering af boligstøtte, vi har til afklaring i sagen.

Om reglerne

Som borger bliver man betragtet som part i en sag, når man er modtager,

ansøger, klager eller når man har en direkte, væsentlig, individuel og retlig

interesse i sagen. Som part har man en række beføjelser, fx om at blive

partshørt, om at modtage en afgørelse i den sag man er part i, og om at

kunne påklage afgørelsen til rekursmyndigheden, som i sager om

boligstøtte er Ankestyrelsen.

Begrundelsen for, at afgørelsen af 23. januar 2015 truffet overfor

XX ikke har virkning overfor dig

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at afgørelse truffet overfor XX den 23.

januar 2015 ikke har virkning for dig, da den ikke er truffet overfor dig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at Udbetaling Danmark kun har sendt en afgørelse om

efterregulering af jeres husstands boligstøtte til din ægtefælle XX.

Som part i sagen havde du også krav på at få meddelt en individuel

afgørelse om efterregulering af husstandens boligstøtte for 2012.

Det forhold, at du er gift og bor sammen med boligstøttemodtager XX,

ændrer ikke på dette. For at en afgørelse kan have

retsvirkning overfor dig, skal den meddeles til dig, altså skal du have

modtaget en individuel afgørelse, der er skrevet direkte til dig.

Om reglerne

En afgørelse får først retsvirkning overfor den part som afgørelsen er truffet

overfor, når parten er blevet meddelt afgørelsen individuelt og direkte. Når

en afgørelse ikke er meddelt parten, er den ikke gyldig overfor parten og

resultatet af afgørelsen kan således ikke opretholdes overfor parten.

Begrundelsen for hvorfor det girokort du modtog den 22. april

2014 fra Udbetaling Danmark, ikke kan betragtes som en gyldig

afgørelse

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det girokort om indbetaling af for meget

udbetalt boligstøtte du modtog den 22. april 2015 som følge af

efterreguleringen af boligstøtten for 2012, ikke kan betragtes som en

gyldig afgørelse om efterregulering af boligstøtte.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at girokortet ikke opfylder forvaltningslovens

krav til en skriftlig afgørelse.

Vi lægger herunder vægt på, at girokortet hverken indeholder resultatet på

efterregulering for 2012, en begrundelse for afgørelsen, en klagevejledning

eller en henvisning til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen om

tilbagebetaling af boligstøtte. Det er i det hele taget uklart, hvad der ligger

til grund for, at du modtog girokortet.

Om reglerne

Afgørelser om boligstøtte skal efterleve kravene i forvaltningsloven. I

forvaltningsloven stilles der krav om, at en skriftlig afgørelse skal indeholde

en begrundelse for afgørelsen, en klagevejledning og en henvisning til de

relevante retsregler, der ligger til grund for afgørelsen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.