Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0048
 
32013L0036
 
32014L0059
 
32015L2365
 
32015L2366
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love1)

(Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 667 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 1547 af 19. december 2017 og senest ved § 19 i lov nr. 436 af 8. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 64, stk. 6« til: »§ 64, stk. 3«.

2. I § 1, stk. 6, ændres »§§ 6, 6 a, 6 b, 33 og 43, § 347, stk. 1, og § 348« til: »§§ 6, 6 a, 6 b, 33, 43, 46 a og 46 b, § 347, stk. 1, § 348 og § 373, stk. 3 og 5,«.

3. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 67:

»67) Struktureret indlån: Indlån som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EF om indskudsgarantiordninger, som skal tilbagebetales fuldt ud ved forfald under anvendelse af bestemmelser om, at en eventuel rente eller præmie betales eller er i fare efter en formel, der omfatter faktorer såsom et indeks eller en kombination af indekser, bortset fra indlån med variabel rente, hvis afkast er direkte knyttet til et renteindeks såsom EURIBOR eller LIBOR, et finansielt instrument eller en kombination af finansielle instrumenter, en råvare eller en kombination af råvarer eller andre materielle eller immaterielle ikkeomsættelige aktiver eller en valutakurs eller en kombination af valutakurser.«

4. § 6, stk. 3, ophæves.

5. § 6 a affattes således:

»§ 6 a. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

6. § 9 a, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Markedsføre fondsmæglerselskabets, pengeinstituttets eller realkreditinstituttets investeringsservice og accessoriske tjenesteydelser.«

7. I § 9 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En agent tilknyttet et fondsmæglerselskab eller et pengeinstitut, jf. stk. 1, der er formidler af, kan sælge eller rådgive om strukturerede indlån.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

8. I § 33 a, stk. 3, nr. 7, ændres »§ 72, stk. 1, 2 og 5,« til: »§ 72, stk. 1, 2 og 6,«.

9. I overskriften før § 38 indsættes efter »Danske finansielle virksomheders«: »og visse finansieringsinstitutters«.

10. Efter § 38 a indsættes:

»§ 38 b. Et finansieringsinstitut, som er datterselskab af et pengeinstitut eller realkreditinstitut eller er et fællesejet selskab af flere pengeinstitutter eller af flere realkreditinstitutter, skal give meddelelse til Finanstilsynet, forud for at finansieringsinstituttet etablerer en filial i et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Finansieringsinstituttet skal sammen med meddelelsen give Finanstilsynet de oplysninger, som er nævnt i § 38, stk. 1, og oplyse størrelsen og sammensætningen af finansieringsinstituttets kapitalgrundlag.

Stk. 2. Finanstilsynet sender oplysninger som nævnt i stk. 1 og oplysninger om moderselskabernes risikoeksponeringsbeløb til værtslandets tilsynsmyndigheder senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne.«

11. I § 46 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der rådgiver om eller er formidlere af strukturerede indlån.«

12. I § 46 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der rådgiver om eller er formidlere af strukturerede indlån.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. § 64, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed

1) skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen,

2) skal have tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen,

3) må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde,

4) må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering,

5) må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som medlemmet ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab og

6) må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at medlemmet ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 2-5.

14. I § 64, stk. 5, der bliver stk. 2, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1«, og »stk. 2 og 3« ændres til: »stk. 1, nr. 2-6«.

15. I § 64, stk. 6, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 1 og 2, stk. 3, nr. 1, 2 og 4, og stk. 4 og 5« til: »Stk. 1, nr. 1-4 og 6, og stk. 2«.

16. I § 64, stk. 7, der bliver stk. 4, ændres »Stk. 1-5« til: »Stk. 1 og 2«.

17. I § 64, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »Stk. 1-5« til: »Stk. 1 og 2«, og i stk. 8, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1«.

18. I § 72 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Stk. 2, nr. 1, 2 og 5, finder tilsvarende anvendelse på pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der sælger, rådgiver om eller er formidlere af strukturerede indlån.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

19. I § 84, stk. 1, ændres »§ 96, stk. 2, § 97, stk. 3, §§ 100 a,« til: »§ 96, stk. 1, §§ 98, 100 a,«, og »og §§ 136-138 og 140-143« ændres til: »§§ 136-138 og 140-143 og § 160, stk. 1, 1. og 2. pkt.,«.

20. I § 88, stk. 1, ændres »§ 80, stk. 1-4« til: »§ 80, stk. 1-3«, »§ 96, stk. 2, § 97, stk. 3, §§ 100 a,« ændres til: »§ 96, stk. 1, §§ 98, 100 a,«, og »og §§ 136-138 og 140-143« ændres til: »§§ 136-138 og 140-143 og § 160, stk. 1, 1. og 2. pkt.,«.

21. I § 125 i indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For et realkreditinstitut, der på institutniveau er udpeget som systemisk vigtigt realkreditinstitut, jf. §§ 308 og 310, skal gældsbufferen fastsættes til et niveau, dog minimum 2 pct., jf. stk. 1, der sikrer, at instituttets krav til kapitalgrundlag og gældsbuffer tilsammen udgør mindst 8 pct. af instituttets samlede passiver, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Indgår et realkreditinstitut i en koncern, der på konsolideret niveau er udpeget som systemisk vigtig, jf. §§ 308 og 310, og hvor der for koncernen skal fastsættes et krav til størrelsen af koncernens nedskrivningsegnede passiver på konsolideret niveau, jf. § 266, stk. 3, skal gældsbufferen fastsættes til et niveau, dog minimum 2 pct., jf. stk. 1, der sikrer, at det samlede krav til koncernens gældsbuffer, kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver udgør mindst 8 pct. af koncernens samlede passiver.

Stk. 4. For et realkreditinstitut, der på institutniveau er udpeget som systemisk vigtigt realkreditinstitut, jf. §§ 308 og 310, der indgår i en international koncern, udgør gældsbufferkravet 2 pct. af instituttets samlede uvægtede udlån, hvis den internationale koncerns samlede krav er tilstrækkelige til at sikre, at koncernen har nedskrivningsegnede passiver, der mindst udgør 8 pct. af koncernens samlede passiver. Hvis den internationale koncerns samlede krav ikke er tilstrækkelige til at sikre, at koncernen har nedskrivningsegnede passiver, der mindst udgør 8 pct. af koncernens samlede passiver, fastsættes gældsbufferkravet for realkreditinstituttet til minimum 2 pct., dog således, at det samlede krav til realkreditinstituttets gældsbuffer og kapitalgrundlag udgør mindst 8 pct. af realkreditinstituttets samlede passiver.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 5-9.

22. I § 125 i, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 3« til: »stk. 6«.

23. § 125 i, stk. 4, nr. 5, der bliver stk. 7, nr. 5, affattes således:

»5) kravet til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266.«

24. I § 125 i, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 3,« til: »stk. 6,«.

25. § 125 i, stk. 6, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Finanstilsynet kan bestemme følgende:

1) Gældsbufferkravet for et realkreditinstitut skal opfyldes helt eller delvis med kapital- og gældsinstrumenter med kontraktuel mulighed for nedskrivning og konvertering.

2) Gældsbufferkravet opgjort efter stk. 3 kan for den del, der er over 2 pct., opfyldes med udstedelser, jf. stk. 6-8, fra modervirksomheden, hvis denne er et pengeinstitut.«

26. I § 179, nr. 2, og § 180, nr. 2, ændres »§ 64, stk. 3, nr. 1, 2 og 4« til: »§ 64, stk. 1, nr. 3, 4 og 6«.

27. I § 224, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »denne lov,«: »hvidvaskloven,«.

28. I § 224 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 224, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 224, stk. 1, nr. 1 eller 2,«.

29. I § 266, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Ved fastsættelsen af kravet i stk. 1 på konsolideret niveau er koncernens realkreditinstitut ikke omfattet af konsolideringen. Nedskrivningsegnede passiver, der anvendes til at opfylde kravet i stk. 1 på konsolideret niveau, må ikke samtidig anvendes til at opfylde eller finansiere passiver, der indgår i opfyldelsen af kravene i § 125 i, stk. 1-4, eller de krav, der følger af § 125 i, stk. 8, nr. 1-5.«

30. I § 267 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I en koncern, hvor der indgår et realkreditinstitut, og hvor der er fastsat et krav til størrelsen af koncernens nedskrivningsegnede passiver på konsolideret niveau, jf. § 266, stk. 3, kan Finanstilsynet tillade, at passiver udstedt fra et realkreditinstitut i koncernen anvendes til at opfylde kravet til de nedskrivningsegnede passiver på konsolideret niveau, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) De pågældende instrumenter skal i afviklingssituationen kontraktuelt kunne nedskrives og konverteres uden brug af bail-in.

2) De pågældende instrumenter må ikke samtidig anvendes til opfyldelse af gældsbufferkravet i § 125 i, stk. 7.

3) Det må ikke udgøre en afviklingshindring, at det konsoliderede krav til nedskrivningsegnede passiver opfyldes af passiver udstedt fra realkreditinstituttet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

31. I § 313 a ændres »§ 64, stk. 1-5« til: »§ 64, stk. 1 og 2«.

32. I § 343 i, stk. 1, ændres »§ 64, stk. 1-5« til: »§ 64, stk. 1 og 2«.

33. I § 348, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§§ 43,«: »46 a, 46 b,«.

34. I § 351, stk. 1, 2 og 5, ændres »§ 64, stk. 2 eller 3,« til: »§ 64, stk. 1, nr. 2-6,«.

35. I § 351, stk. 4, ændres »§ 64, stk. 2 og 3,« til: »§ 64, stk. 1, nr. 2-6,«.

36. I § 351, stk. 6, 1. pkt., ændres tre steder »§ 64, stk. 3, nr. 1« til: »§ 64, stk. 1, nr. 3«.

37. I § 351 stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 64, stk. 8« til: »§ 64, stk. 5«.

38. I § 351, stk. 7, ændres »§ 64, stk. 2 eller stk. 3, nr. 2, 3 eller 4« til: »§ 64, stk. 1, nr. 2 og 4-6«.

39. I § 354, stk. 6, nr. 22, indsættes efter »clearingen«: », jf. dog stk. 15«.

40. I § 354, stk. 15, indsættes efter »20«: », 22«.

41. I § 354 e, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 64, stk. 1-3« til: »§ 64, stk. 1«.

42. I § 363, stk. 1, ændres », andre sparevirksomheder end de i § 361, stk. 1, nr. 4, nævnte og Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter« til: »og andre sparevirksomheder end de i § 361, stk. 1, nr. 4, nævnte«.

43. Efter § 372 a indsættes i kapitel 23:

ȯvrige bemyndigelsesbestemmelser

§ 372 b. Finanstilsynet kan fastsætte regler om fritagelse af de eksponeringer, som er omfattet af artikel 400, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 575/2013/EU af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, fra forordningens regler om begrænsninger for store eksponeringer.«

44. I § 373, stk. 1, ændres »§ 46 b, stk. 1« til: »§ 46 b, stk. 1 og 2«, og »§ 64, stk. 5, jf. stk. 3, nr. 1 og 2« til: »§ 64, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4«, og efter »248 b, stk. 1,« indsættes: »§ 313 b,«.

45. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 64, stk. 8, 2. pkt.« til: »§ 64, stk. 5, 2. pkt.«

§ 2

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, som ændret ved § 20 i lov nr. 436 af 8. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 1«: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015, nr. L 337, side 1,«.

2. I fodnoten til lovens titel ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1011/2016 af 8. juni 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 171, side 1« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU af 8. juni 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 171, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017, EU-Tidende 2017, nr. 168, side 12«.

3. I § 1, stk. 2, 1. pkt., udgår »over 5 mio. euro«, og 2. pkt. ophæves.

4. I § 11, stk. 1, indsættes som nye numre:

»1) Udbud af omsættelige værdipapirer under 1 mio. euro beregnet over en periode på 12 måneder.

2) Udbud af omsættelige værdipapirer under 8 mio. euro beregnet over en periode på 12 måneder, hvis der ikke anmodes om et godkendelsescertifikat for udbuddet, jf. § 14, stk. 3.«

Nr. 1-8 bliver herefter nr. 3-10.

5. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En udsteder, udbyder eller fysisk eller juridisk person, der anmoder om optagelse til handel af omsættelige værdipapirer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 5, 7 og 10, kan dog udforme et prospekt i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør af § 12, stk. 3.«

6. Efter § 57 indsættes før overskriften før § 58:

»Oplysningspligt for revisorer for operatører af et reguleret marked eller udbydere af en dataindberetningstjeneste

§ 57 a. En ekstern revisor for en operatør af et reguleret marked eller en udbyder af en dataindberetningstjeneste skal straks meddele Finanstilsynet om ethvert forhold og enhver afgørelse vedrørende selskabet, som revisor bliver vidende om under udøvelsen af hvervet som revisor, og som kan

1) udgøre en væsentlig overtrædelse af lovbestemmelser eller forskrifter, som fastsætter betingelserne for meddelelse af tilladelse, eller som særlig vedrører operatøren af et reguleret marked eller udbyderen af en dataindberetningstjenestes virksomhed,

2) påvirke operatøren af et reguleret markeds eller udbyderen af en dataindberetningstjenestes fortsatte aktivitet eller

3) føre til revisors nægtelse af at påtegne regnskabet eller til, at konklusionen modificeres.

Stk. 2. Meddelelsespligten omfatter tillige ethvert forhold og enhver afgørelse omfattet af stk. 1, som den eksterne revisor bliver vidende om som revisor for et selskab, der har snævre forbindelser med operatøren af et reguleret marked eller udbyderen af en dataindberetningstjeneste.«

7. I § 105 indsættes efter »fastsætter regler om«: »generelle principper om investorbeskyttelse, oplysninger til kunder,«.

8. I § 211, stk. 2, indsættes som nr. 9:

»9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2365/2015 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse og regler fastsat i medfør heraf.«

9. § 244, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

10. Efter § 244 indsættes:

»§ 244 a. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

11. I § 247 indsættes efter »§ 58, stk. 1,«: »§ 58 a,«.

12. Efter 253 a indsættes før overskriften før § 254:

»§ 253 b. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde overtrædelse af artikel 4, stk. 1 og 4-6, og artikel 15, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse. Endvidere straffes med bøde overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af artikel 4, stk. 9 og 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder overtrædelse af artikel 13, stk. 1 og 2, og artikel 14, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse. Endvidere straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

§ 3

I hvidvaskloven, jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017, som ændret ved § 9 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 7, ændres »Forsikringsmæglere« til: »Forsikringsformidlere«.

2. I § 7, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Personen skal endvidere have et tilstrækkelig godt omdømme og må ikke have udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde.«

3. I § 48 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en person efter stk. 1, hvis virksomheden eller personen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov.«

4. Efter § 51 indsættes:

»§ 51 a. Finanstilsynet kan påbyde en virksomhed omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-8, 10, 11 og 19, at afsætte den person, der er udpeget i henhold til § 7, stk. 2, inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, hvis personen ikke har tilstrækkelig godt omdømme eller personens adfærd giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde, jf. § 7, stk. 2, 4. pkt.

Stk. 2. Påbud meddelt efter stk. 1 kan af virksomheden og den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene af Finanstilsynet. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, senest 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.«

§ 4

I lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 665 af 8. juni 2017 og § 5 i lov nr. 666 af 8. juni 2017 og senest ved § 5 i 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, indsættes efter »opfyldt«: », jf. dog stk. 4«, og i nr. 1 ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

2. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Virksomheder, der udøver investeringsrådgivning, skal endvidere opfylde følgende betingelser for, at Finanstilsynet kan give tilladelse, jf. stk. 3:

1) Kriterierne i § 61 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, når virksomheder er ejere af en kvalificeret ejerandel, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

2) Der må ikke foreligge snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 19, i lov om finansiel virksomhed, mellem ansøgeren og andre virksomheder og personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.

3) Lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået et samarbejde med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, ansøgeren har snævre forbindelser med, jf. § 5, stk. 1, nr. 19, i lov om finansiel virksomhed, må ikke kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 4, stk. 1, ændres »en finansiel rådgiver eller boligkreditformidler« til: »en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler«.

4. I § 4 a, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) Oplysninger om, hvorvidt boligkreditformidleren er bundet eller ej.«

5. I § 7 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om finansielle rådgiveres og investeringsrådgiveres dokumentation og opbevaring af dokumentation i forbindelse med investeringsrådgivning.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, som en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver og en boligkreditformidler skal træffe for at have effektive procedurer for udvikling og distribution af produkter og tjenester.«

6. I § 11, stk. 6, ændres »den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren« til: »virksomheden«.

7. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. § 62, stk. 1 og 4, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på investeringsrådgivere.«

8. I § 15, stk. 1, indsættes efter »en finansiel rådgivers«: », en investeringsrådgivers«.

9. I § 18, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »den finansielle rådgivers«: », investeringsrådgivers«.

10. § 23, stk. 3, ophæves.

11. § 24 affattes således:

»§ 24. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 5

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, § 2 i lov nr. 1549 af 13. december 2016 og § 46 i lov nr. 426 af 3. maj 2017 og senest ved § 3 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet), EU-Tidende 2009, nr. L 302, side 32, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 186 (UCITS V-direktivet), Kommissionens direktiv 2007/16/EF af 19. marts 2007 om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner, EU-Tidende 2007, nr. L 79, side 11, Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 28, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2012/648/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73. I loven er der endvidere medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 2010/583/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 1, Kommissionens forordning 2010/584/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 16, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger, EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 8. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. § 3, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

3. § 3, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 6.

4. § 3, stk. 9, ophæves.

Stk. 10 bliver herefter stk. 7.

5. I § 110, stk. 1, nr. 4, ændres »måneder eller« til »måneder,«.

6. I § 110, stk. 1, nr. 5, ændres »loven.« til »loven eller«.

7. I § 110, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven.«

8. I § 146, nr. 1, indsættes efter »i et konkret finansielt instrument,«: »og«.

9. I § 146, nr. 2, ændres »sammensætningen af et indeks, og« til: »sammensætningen af et indeks.«

10. § 146, nr. 3, ophæves.

11. I § 161, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger og regler fastsat i medfør heraf.«

12. I § 170, stk. 1, 2. pkt., ændres »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34« til: »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og §§ 33 og 34«.

13. § 185, stk. 3, ophæves.

14. § 186 affattes således:

»§ 186. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

15. I § 190, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 3, stk. 1-9« til »§ 3, stk. 1-6«.

16. I § 190 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Overtrædelse af artikel 4, stk. 1, artikel 6, artikel 7, stk. 1-4, artikel 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 1-3, artikel 12-14, artikel 15, stk. 1-5, artikel 16, stk. 1-4 og 6, artikel 17, stk. 1-6, 8 og 9, artikel 18, stk. 1, artikel 19-21 og 23, artikel 24, stk. 1, artikel 25, stk. 1, artikel 26 og 27, artikel 28, stk. 1-5, artikel 29, stk. 1-5 og 7, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 3 og 4, artikel 32, stk. 3 og 4, artikel 33, artikel 34, stk. 1 og 3, artikel 35, stk. 1, artikel 36, artikel 37, stk. 1-3, og artikel 44, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger straffes med bøde.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

§ 6

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, som ændret ved § 9 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 4 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, § 5 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, § 35 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 18 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning 1060/2009/EU og 1095/2010/EU, EU-Tidende 2011, nr. L 174, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 648/2012/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73. I loven er der endvidere medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/345/EU af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde, EU-Tidende 2013, nr. L 115, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/346/EU af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, EU-Tidende 2013, nr. L 115, side 18, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger, EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 8. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nye numre:

»12) AIF-SIKAV: En alternativ investeringsfond, jf. nr. 1, stiftet efter reglerne i afsnit VIII som et selskab med en eller flere investorer, hvis vedtægter angiver, at selskabet er en alternativ investeringsfond med variabel kapital, og som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, og som har ansvaret for at forvalte AIF-SIKAV’en.

13) AIF-værdipapirfond: En alternativ investeringsfond, jf. nr. 1, som er etableret af en forvalter af alternative investeringsfonde, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, og hvis fondsbestemmelser angiver, at fonden er en AIF-værdipapirfond.«

Nr. 12-48 bliver herefter nr. 14-50.

3. I § 3, stk. 1, nr. 30, der bliver nr. 32, ændres »nr. 18« til: »nr. 20«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 40, der bliver nr. 42, ændres »nr. 37« til: »nr. 39«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 27« til: »§ 3, stk. 1, nr. 29«.

6. I § 11, stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 3, stk. 1, nr. 38« til: »§ 3, stk. 1, nr. 40«.

7. I § 17, nr. 7, udgår »eller«.

8. I § 17 indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) ikke overholder hvidvaskloven eller«.

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

9. I § 28, stk. 4, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 27« til: »§ 3, stk. 1, nr. 29«.

10. I overskriften til afsnit VIII indsættes efter »kapitalforeninger«: », AIF-SIKAV’er og AIF-værdipapirfonde«.

11. I § 133, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »En kapitalforening«: » eller en AIF-SIKAV«.

12. I § 133, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kapitalforeningens«: »eller AIF-SIKAV’ens«, og i 2. pkt. indsættes efter »kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

13. I § 133 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En AIF-værdipapirfond kan alene etableres af en forvalter af alternative investeringsfonde, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde.«

14. § 134, stk. 1 og 2, affattes således:

»En kapitalforening eller AIF-SIKAV skal have en forenings- eller selskabskapital, der kan variere efter de vilkår, som er fastsat i vedtægterne. En AIF-værdipapirfond skal have en fondskapital, der kan variere efter de vilkår, som er fastsat i AIF-værdipapirfondens fondsbestemmelser. Enhver, der ejer en andel i en afdeling i en kapitalforening, en AIF-SIKAV eller en AIF-værdipapirfond, betegnes som investor i kapitalforeningen, AIF-SIKAV’en eller AIF-værdipapirfonden og afdelingen.

Stk. 2. En kapitalforening, en AIF-SIKAV og en AIF-værdipapirfond skal organiseres med en eller flere afdelinger hver baseret på en bestemt del af aktiverne efter vedtægternes eller fondsbestemmelsernes bestemmelser herom. Bestyrelsen for en kapitalforening eller en AIF-SIKAV kan etablere nye afdelinger og foretage hermed forbundne vedtægtsændringer, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen for en AIF-værdipapirfonds forvalter af alternative investeringsfonde kan etablere nye afdelinger, medmindre andet fremgår af fondsbestemmelserne.«

15. I § 134, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kapitalforening«: », en AIF-SIKAV eller en AIF-værdipapirfond«.

16. I § 134, stk. 4, indsættes efter »vedtægternes«: »eller fondsbestemmelsernes«.

17. I § 134, stk. 5, 1, pkt., indsættes efter »kapitalforeningens«: », AIF-SIKAV’ens, AIF-værdipapirfondens«.

18. § 134, stk. 6 og 7, affattes således:

»Stk. 6. Alle investorer i en kapitalforening, AIF-SIKAV eller alternativ AIF-værdipapirfond skal have de samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som vedrører alle investorerne i kapitalforeningen, AIF-SIKAV’en eller AIF-værdipapirfonden. Alle investorer i en afdeling skal have de samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som alene vedrører investorerne i afdelingen. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kan fraviges som følge af etablering af andelsklasser, udstedelse af andele uden ret til udbytte og fastsættelse af regler om stemmeretsbegrænsning, idet enhver investor i en kapitalforening eller AIF-SIKAV dog mindst skal have én stemme.

Stk. 7. Det skal fremgå af en kapitalforenings eller AIF-SIKAV’s vedtægter eller af en AIF-værdipapirfonds fondsbestemmelser, efter hvilke regnskabsregler kapitalforeningen, AIF-SIKAV’en eller AIF-værdipapirfonden vil aflægge årsrapport.«

19. § 135 affattes således:

Ȥ 135. En kapitalforening har eneret til og er pligtig til i sit navn at benytte betegnelsen kapitalforening.

Stk. 2. En AIF-SIKAV har eneret til og er pligtig til i sit navn at benytte betegnelsen AIF-SIKAV eller alternativ investeringsfond med variabel kapital.

Stk. 3. En AIF-værdipapirfond har eneret til og er pligtig til i sit navn at benytte betegnelsen AIF-værdipapirfond.

Stk. 4. En kapitalforenings, AIF-SIKAV’s eller AIF-værdipapirfonds forvalter udgør foreningens eller fondens daglige ledelse.«

20. § 136, stk. 1, affattes således:

»Når en kapitalforening eller AIF-SIKAV er stiftet eller en AIF-værdipapirfond etableret, skal forvalteren foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen af en kapitalforening eller en AIF-SIKAV skal vedlægges et eksemplar af kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens stiftelsesdokument og vedtægter.«

21. I § 136, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kapitalforening«: »eller en AIF-SIKAV«, og i 2. pkt. ændres »Kapitalforeningen« til: »En kapitalforening eller AIF-SIKAV«.

22. I § 136, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »en kapitalforening«: »eller AIF-SIKAV«, og i 2. pkt. indsættes efter »kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

23. § 136, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Når en kapitalforening eller AIF-SIKAV har ændret sine vedtægter, skal kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens forvalter anmelde ændringerne til Erhvervsstyrelsen, der foretager de nødvendige registreringer.

Stk. 5. Kapitel 2, § 366, § 367, stk. 1 og 4, og § 371 i selskabsloven finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse på kapitalforeninger, AIF-SIKAV’er og AIF-værdipapirfonde. Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1, i selskabsloven skal anmeldelse af vedtægtsændringer være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 4 uger efter at beslutningen om ændringen er truffet.«

24. I § 136, stk. 6, indsættes to steder efter »kapitalforeninger«: »eller AIF-SIKAV’er«.

25. I § 137, stk. 1, ændres »Når vedtægterne i en kapitalforening« til: »Når vedtægterne i en kapitalforening eller AIF-SIKAV«.

26. I § 137 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er der tale om en AIF-værdipapirfond, er det bestyrelsen for AIF-værdipapirfondens forvalter, der træffer beslutninger som nævnt i stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

27. I § 138 indsættes efter »En kapitalforening«: », AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond«.

28. I § 139, stk. 1, indsættes efter »en kapitalforening«: »eller AIF-SIKAV«, og efter »kapitalforeningen«: indsættes: »eller AIF-SIKAV’en«.

29. § 139, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Har en kapitalforening eller AIF-SIKAV udpeget en forvalter af alternative investeringsfonde med hjemsted i et andet land, skal kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en indgå aftale med en repræsentant om repræsentation af kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en her i landet. Kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en har hjemsted der, hvor repræsentanten har hjemsted, og hovedkontor der, hvor forvalteren har hovedkontor.«

30. § 140 affattes således:

»§ 140. Beslutning om likvidation af en afdeling i en kapitalforening eller AIF-SIKAV træffes af generalforsamlingen. Beslutning om likvidation af en afdeling i en AIF-værdipapirfond træffes af bestyrelsen for AIF-værdipapirfondens forvalter.

Stk. 2. En beslutning om likvidation skal indeholde en bestemmelse om, hvem der skal være likvidator. Likvidator træder i bestyrelsens og forvalterens sted.

Stk. 3. Likvidator kan til enhver tid afsættes af kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens generalforsamling eller af bestyrelsen for AIF-værdipapirfondens forvalter.«

31. I § 141, stk. 5, ændres »generalforsamlingen« til: »kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens generalforsamling eller af bestyrelsen for AIF-værdipapirfondens forvalter«.

32. § 141, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. En kapitalforening, en AIF-SIKAV eller en AIF-værdipapirfond anses for afviklet, når likvidation af kapitalforeningens eller fondens eneste eller sidste afdeling er gennemført. Når en kapitalforening eller AIF-SIKAV er afviklet i henhold til 1. pkt., skal likvidator anmelde afviklingen til Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen skal vedlægges det likvidationsregnskab, der er godkendt af generalforsamlingen eller af bestyrelsen for AIF-værdipapirfondens forvalter, og en erklæring afgivet af likvidator, hvoraf det fremgår, at likvidationen er gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne om likvidation i denne lov.«

33. Overskriften før § 142 affattes således:

»Afvikling af kapitalforeninger, AIF-SIKAV’er, AIF-værdipapirfonde og afdelinger uden investorer«.

34. § 142 affattes således:

»§ 142. Har en kapitalforening, AIF-SIKAV eller en afdeling aldrig haft investorer, kan bestyrelsen træffe beslutning om afvikling af foreningen, selskabet eller afdelingen.

Stk. 2. Når en kapitalforening eller AIF-SIKAV er afviklet i henhold til stk. 1, skal foreningens forvalter anmelde afviklingen til Erhvervsstyrelsen.«

35. I § 143, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »en kapitalforening«: »eller en AIF-SIKAV«.

36. I § 143, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Beslutning om afvikling af en andelsklasse i en AIF-værdipapirfond træffes af bestyrelsen for fondens forvalter.«

37. I § 143, stk. 2, indsættes efter »bestyrelsen«: »for foreningen eller forvalteren for AIF-værdipapirfonden«.

38. I § 144 indsættes efter »kapitalforeninger«: », AIF-SIKAV’er, AIF-værdipapirfonde«.

39. § 145, stk. 1, ændres »på kapitalselskabets hjemsted om at opløse en kapitalforening, hvis kapitalforeningen« til: »på kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens hjemsted om at opløse en kapitalforening eller AIF-SIKAV, hvis foreningen eller selskabet«.

40. I § 145, stk. 2, indsættes efter »kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

41. I § 145, stk. 3, indsættes efter » en kapitalforening«: »eller AIF-SIKAV«.

42. I § 145, stk. 4, indsættes efter »Kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

43. I § 145, stk. 5, 3. pkt., og stk. 6, indsættes efter »kapitalforeningens«: »eller AIF-SIKAV’ens«.

44. § 145, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. I perioden fra kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens oversendelse til skifteretten, og til der er udpeget en likvidator, må bestyrelsen alene foretage dispositioner, der er nødvendige, og som kan gennemføres uden skade for foreningen eller selskabet og deres kreditorer.«

45. I § 145, stk. 8, indsættes tre steder efter »kapitalforeningens«: »eller AIF-SIKAV’ens«.

46. I § 145, stk. 9, indsættes efter »medlemmer af kapitalforeningens«: »eller AIF-SIKAV’ens«, og efter »ledelsen i kapitalforeningens« indsættes: »eller AIF-SIKAV’ens«.

47. § 146, stk. 1 og 2, affattes således:

»En kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond kan fusionere med en anden kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond. En afdeling i en kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond kan fusionere med en anden afdeling i en kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond. Forud for fusionen skal de fusionerende enheder offentliggøre en fusionsplan.

Stk. 2. En fusion af kapitalforeninger, AIF-SIKAV’er eller AIF-værdipapirfonde gennemføres, ved at den ophørende kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond overdrager sine afdelinger til den fortsættende kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond.«

48. I § 147, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For en AIF-værdipapirfond træffes beslutningen af forvalterens bestyrelse.«

49. § 148, stk. 1, affattes således:

»En kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond, som ophører ved fusion, anses for afviklet, når kapitalforeningen, AIF-SIKAV’en eller AIF-værdipapirfonden har overdraget sine afdelinger til den fortsættende enhed og investorerne i den ophørende enhed har fået ombyttet deres andele med andele i den fortsættende enhed.«

50. § 148, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond anses for afviklet, når foreningens, selskabets eller fondens eneste eller sidste afdeling er fusioneret med en afdeling fra en anden kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond og denne afdeling er den fortsættende enhed.«

51. I § 148, stk. 4, indsættes efter »en kapitalforening«: »eller en AIF-SIKAV«, og efter »skal kapitalforeningens«: »eller AIF-SIKAV’ens«.

52. § 149, stk. 1, affattes således:

»En afdeling i en kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond kan spaltes. Forud for spaltningen skal kapitalforeningen, AIF-SIKAV’en eller AIF-værdipapirfonden offentliggøre en spaltningsplan.«

53. § 150, stk. 1, affattes således:

»Beslutning om spaltning af en afdeling i en kapitalforening eller AIF-SIKAV træffes af afdelingens investorer på generalforsamlingen. Beslutning om spaltning af en afdeling i en AIF-værdipapirfond træffes af bestyrelsen for fondens forvalter.«

54. I § 150, stk. 2, indsættes efter »af bestyrelsen«: »for kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en eller af bestyrelsen for forvalteren af AIF-værdipapirfonden«.

55. § 152, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond anses for afviklet, når kapitalforeningens, AIF-SIKAV’ens eller AIF-værdipapirfondens eneste eller sidste afdeling ved en spaltning har overdraget alle afdelingens aktiver og forpligtelser til afdelinger i en eller flere andre enheder.«

56. I § 152, stk. 3, indsættes efter »en kapitalforening«: »eller AIF-SIKAV«, og efter »skal kapitalforeningens« indsættes: »eller AIF-SIKAV’ens«.

57. I § 153, stk. 1, indsættes efter »i en kapitalforening«: », AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond«, og efter »en anden kapitalforening« indsættes: », AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond«.

58. I § 153, stk. 2, indsættes efter »kapitalforening«: », AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond«.

59. § 154 affattes således:

»§ 154. Beslutning om overflytning af en afdeling træffes i den kapitalforening eller AIF-SIKAV, hvor afdelingen overflyttes fra, af afdelingens investorer på generalforsamlingen. Beslutning om overflytning af en afdeling i en AIF-værdipapirfond træffes af bestyrelsen for forvalteren af den fond, som afdelingen kommer fra.

Stk. 2. Beslutning om overflytning af en afdeling træffes i den kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond, hvor afdelingen overflyttes til, af bestyrelsen for kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en eller af bestyrelsen for forvalteren af AIF-værdipapirfonden.

Stk. 3. En kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond anses for afviklet, når kapitalforeningens, AIF-SIKAV’ens eller AIF-værdipapirfondens eneste eller sidste afdeling er overflyttet til en anden kapitalforening, AIF-SIKAV eller AIF-værdipapirfond.

Stk. 4. Når en kapitalforening eller en AIF-SIKAV er afviklet i henhold til stk. 3, skal kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens forvalter anmelde afviklingen til Erhvervsstyrelsen.«

60. I § 155, stk. 1, 5. pkt., indsættes efter »om europæiske venturekapitalfonde«: »og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger og regler fastsat i medfør heraf.«

61. § 185, stk. 3, ophæves.

62. § 186 affattes således:

»§ 186. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

63. I § 190, stk. 1, ændres »§ 135, stk. 1« til: »§ 135, stk. 1-3«, »§ 137, stk. 4« til: »§ 137, stk. 5«, og »§ 146, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 146, stk. 1, 3. pkt.«

64. I § 190, stk. 2, indsættes efter »stk. 3, 1.-7. pkt.,«: »samt artikel 4, stk. 1, artikel 6, artikel 7, stk. 1-4, artikel 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 1-3, artikel 12-14, artikel 15, stk. 1-5, artikel 16, stk. 1-4 og 6, artikel 17, stk. 1-6, 8 og 9, artikel 18, stk. 1, artikel 19-21 og 23, artikel 24, stk. 1, artikel 25, stk. 1, artikel 26 og 27, artikel 28, stk. 1-5, artikel 29, stk. 1-5 og 7, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 3 og 4, artikel 32, stk. 3 og 4, artikel 33, artikel 34, stk. 1 og 3, artikel 35, stk. 1, artikel 36, artikel 37, stk. 1-3, og artikel 44, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger,«.

65. I § 190, stk. 4, udgår »§186,«.

§ 7

I lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 9, stk. 1, nr. 3, eller« til: »§ 9, stk. 1, nr. 3,«.

2. I § 29, stk. 1, nr. 7, ændres »forsikringsdistribution.« til: »forsikringsdistribution eller«.

3. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) virksomheden gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven.«

4. I § 44 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013, ophæves.«

§ 8

I lov om betalingskonti, jf. lov nr. 375 af 27. april 2016, som ændret ved § 49 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, § 156 i lov nr. 652 af 8. juni 2017 og § 7 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 3, ophæves.

2. § 23 affattes således:

»§ 23. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 9

I lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009, som ændret ved § 24 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 9 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, § 21 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 og § 52 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 13 a, stk. 3, ophæves.

2. § 13 b affattes således:

»§ 13 b. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 10

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 9 d, stk. 3, ophæves.

2. § 9 e affattes således:

»§ 9 e. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 11

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 21. august 2015, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 36 a, stk. 3, ophæves.

2. § 36 b affattes således:

»§ 36 b. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 12

I lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger, som ændret ved § 8 i lov nr. 1547 af 19. december 2017 og § 17 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 60, stk. 2, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 1-5.

2. I § 60, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 2, indsættes efter »direktion«: », indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed eller den eller de ledelsesansvarlige for en juridisk person uden en bestyrelse eller en direktion«.

3. § 60, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) Oplysninger om virksomhedens retlige form.«

4. § 60, stk. 3, nr. 11, affattes således:

»11) Oplysninger i henhold til § 30 om bestyrelsesmedlemmerne, direktøren, indehaveren af udbyder, der er en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, hvis virksomheden drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller en direktion.«

5. I § 60, stk. 5, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

6. I § 60 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Reglerne om egnethed og hæderlighed, jf. § 30, finder tilsvarende anvendelse på bestyrelsen eller direktionen i en udbyder af kontooplysningstjenester, indehaveren af en udbyder af kontooplysningstjenester, der er en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, hvis en udbyder af kontooplysningstjenester drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller en direktion.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

7. Efter § 134 indsættes:

»§ 134 a. Finanstilsynet kan påbyde en udbyder af kontooplysningstjenester at afsætte en direktør i virksomheden inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, hvis denne efter § 30, stk. 1, nr. 2-5, jf. § 60, stk. 7, ikke kan varetage stillingen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan påbyde et medlem af bestyrelsen i en udbyder af kontooplysningstjenester at nedlægge sit hverv inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, hvis bestyrelsesmedlemmet efter § 30, stk. 1, nr. 2-5, jf. § 60, stk. 7, ikke kan varetage hvervet.

Stk. 3. Finanstilsynet kan påbyde en udbyder af kontooplysningstjenester at afsætte en direktør, når der er rejst tiltale mod direktøren i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, denne lov eller anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 30, stk. 1, nr. 3, jf. § 60, stk. 7. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i en udbyder af kontooplysningstjenester at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.

Stk. 4. Varigheden af påbud meddelt efter stk. 2 på baggrund af § 30, stk. 1, nr. 2, 4 eller 5, jf. § 60, stk. 7, skal fremgå af påbuddet.

Stk. 5. Påbud meddelt i henhold til stk. 1-3 kan af udbyderen af kontooplysningstjenester og den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 6. Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde et påbud meddelt et bestyrelsesmedlem efter stk. 2 og stk. 3, 3. pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, hvis påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet, eller mindst 2 år efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.

Stk. 7. Har udbyderen af kontooplysningstjenester ikke afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 135, stk. 1, nr. 5. Finanstilsynet kan endvidere inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 135, stk. 1, nr. 5, hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterkommer et påbud meddelt i medfør af stk. 2 og 3.

Stk. 8. Drives en udbyder af kontooplysningstjenester som en juridisk person uden en bestyrelse eller en direktion, finder stk. 1-7 tilsvarende anvendelse på den eller de for udbyderen ledelsesansvarlige.«

8. To steder i § 135, stk. 1, ændres »eller betalingsinstitut« til: », betalingsinstitut eller udbyder af kontooplysningstjenester«.

9. I § 135 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Finanstilsynet kan endvidere inddrage en virksomheds tilladelse som udbyder af kontooplysningstjenester, hvis der er rejst tiltale mod indehaveren af en udbyder af kontooplysningstjenester, der er en enkeltmandsvirksomhed, for overtrædelse af straffeloven, denne lov eller anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 30, stk. 1, nr. 3, jf. § 60, stk. 7.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. I § 135, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »nr. 4-7« til: »nr. 4-7, og stk. 2«.

11. I § 135 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Inddragelse af tilladelse i henhold til stk. 1, nr. 5, som følge af manglende opfyldelse af kravene om egnethed og hæderlighed, jf. § 30, stk. 1, nr. 2-5, og inddragelse i henhold til stk. 2 kan af indehaveren af en udbyder af kontooplysningstjenester, der er en enkeltmandsvirksomhed, forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at inddragelsen af tilladelse er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelsen af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.«

12. I § 142, stk. 1, ændres »alene virksomheder« til: »virksomheder eller personer«.

13. § 142, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Som part i forhold til Finanstilsynet, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende, anses desuden følgende:

1) En virksomhed eller person, der udbyder elektroniske penge, betalingstjenester eller kontooplysningstjenester uden tilladelse, jf. §§ 8, 9, 50, 51 og 60.

2) En virksomhed eller person, som ansøger om tilladelse til at udstede elektroniske penge, udbyde betalingstjenester eller udbyde kontooplysningstjenester, jf. §§ 8, 9, 50, 51 og 60.

3) Et medlem af en virksomheds bestyrelse eller direktion, den eller de ledelsesansvarlige eller den eller de personer i virksomheden, der er ansvarlig for at udstede elektroniske penge eller udbyde betalingstjenester, når tilsynet giver en virksomhed afslag på tilladelse til at udøve virksomhed som e-pengeinstitut, betalingsinstitut, udbyder af kontooplysningstjenester eller virksomhed med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge eller udbud af betalingstjenester eller inddrager en sådan tilladelse, jf. § 135.

4) En virksomhed eller person, som Finanstilsynet kræver oplysninger af til afgørelse af, om denne er omfattet af bestemmelserne i denne lov, jf. § 132, stk. 4.

5) En virksomhed eller person, som omfattes af en afgørelse truffet i henhold til §§ 23 og 24.«

14. I § 142 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Som part i Finanstilsynets afgørelse om egnethed og hæderlighed anses både det berørte e-pengeinstitut eller betalingsinstitut eller den berørte udbyder af kontooplysningstjenester og det bestyrelsesmedlem eller den direktør eller den ledelsesansvarlige, som afgørelsen omhandler. Det samme gælder Finanstilsynets afgørelser efter §§ 134 og 134 a.«

15. § 149, stk. 3, ophæves.

16. § 150 affattes således:

»§ 150. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

17. I § 152, stk. 2, indsættes efter »§ 45, stk. 1 og 5 og stk. 8, 4. pkt.,«: »§ 60, stk. 7,«.

18. I § 152, stk. 3, ændres »§ 134, § 141, § 144« til: »§§ 134, 134 a, 141, 144«.

§ 13

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 25. juni 2014, som ændret ved § 8 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 5 a, stk. 3, ophæves.

2. § 5 b affattes således:

»§ 5 b. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 14

I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 30. august 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 3, ophæves.

2. § 20 a affattes således:

»§ 20 a. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 15

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 442 af 8. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 27 h, stk. 3, ophæves.

2. § 27 i affattes således:

»§ 27 i. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 16

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret senest ved § 30 i lov nr. 58 af 30. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 10 h, stk. 3, ophæves.

2. § 10 i affattes således:

»§ 10 i. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 17

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og § 8 i lov nr. 1669 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 76 c, stk. 3, ophæves.

2. § 76 d affattes således:

»§ 76 d. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 18

I lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 14. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 18 c, stk. 3, ophæves.

2. § 18 d affattes således:

»§ 18 d. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 19

I lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 375 af 1. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 15 a, stk. 3, ophæves.

2. § 15 b affattes således:

»§ 15 b. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 20

I lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. lov nr. 333 af 31. marts 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, § 18 i lov nr. 665 af 8. juni 2017 og § 2 i lov nr. 666 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Gældsforpligtelser omfattet af denne bestemmelse betales umiddelbart efter simple fordringer i medfør af konkurslovens § 97, men er foranstillet fordringer i medfør af konkurslovens § 98 samt øvrige efterstillede forpligtelser, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Gældsforpligtelserne har en oprindelig kontraktmæssig løbetid på mindst 1 år.

2) Gældsforpligtelserne er ikke derivater og har ingen indbyggede afledte finansielle instrumenter.

3) Aftalegrundlaget og i givet fald prospektet for udstedelsen henviser til placeringen i prioritetsordenen ved konkurs.«

2. Efter § 14 indsættes før overskriften før § 15:

»§ 14 a. Indledes der rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling mod virksomheder eller enheder, der er eller har været under restrukturering eller afvikling af Finansiel Stabilitet, finder konkurslovens regler om omstødelse ikke anvendelse på afviklingsforanstaltninger, som er foretaget af Finansiel Stabilitet.«

§ 21

I lov nr. 1490 af 23. december 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.), som ændret ved § 12 i lov nr. 532 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 2-9, 15, 16, 20, 22, 23, 26-41, 47, 48, 51-62, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 76-78, 80, 81, 83, 84 og 86, ophæves.

§ 22

I lov nr. 532 af 29. april 2015 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.), som ændret ved § 6 i lov nr. 738 af 1. juni 2015 og § 16 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3-5, ophæves.

§ 23

I lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1336 af 26. november 2015, som ændret ved lov nr. 637 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF, EU-Tidende 2008, nr. L 133, side 66, som ændret ved Kommissionens direktiv 2011/90/EU af 14. november 2011 om ændring af del II i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF for så vidt angår supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent, EU-Tidende 2011, nr. L 296, side 35, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning 2010/1093/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 34, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning 2014/596/EU, EU-Tidende 2016, nr. L 171, side 1.«

2. I § 7 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis kreditaftalen benytter et benchmark som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, oplyser kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren forbrugeren om navnet på benchmarket og administratoren og de potentielle virkninger for forbrugeren i et særskilt dokument, der som bilag kan tilknyttes formularen i lovens bilag 2.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 4-11.

3. I § 7 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

4. I § 7 a, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »Stk. 1-8« til: »Stk. 1-9«.

5. I § 7 a, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »stk. 1-8« til: »stk. 1-9«.

6. I § 7 b, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 7 a, stk. 10, 2. pkt.« til: »§ 7 a, stk. 11, 2. pkt.«

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 2, nr. 2-5, træder i kraft den 21. juli 2018.

Stk. 3. § 7 træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 4. Det samlede krav for gældsbuffer, kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver på mindst 8 pct., jf. § 125 i, stk. 2-4, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved § 1, nr. 21, skal senest være opfyldt den 1. januar 2022.

Stk. 5. § 20, nr. 1, finder anvendelse for gældsforpligtelser, der er udstedt den 1. januar 2018 eller senere.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 6, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 3, stk. 7, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, som ændret ved denne lovs § 4, nr. 2.

§ 25

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1-19 og 21-45, og §§ 2-6, 8, 12-14 og 20 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Lovens bestemmelser kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. § 1, nr. 1-18 og 21-45, og §§ 2-8, 10-14, 19, 20 og 23 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Lovens bestemmelser kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

Officielle noter

1) Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets/Kommissionens direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF, EU-Tidende 2008, nr. L 133, side 66, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning 2014/596//EU, EU-Tidende 2016, nr. L 171, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 176, side 338, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning 2010/1093/EU og 2012/648/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning 2012/648/EU, EU-Tidende, nr. L 337, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 2010/1093/EU og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF, EU-Tidende 2015, nr. L 337, side 35, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF, EU-Tidende 2017, nr. L 168, side 12.