Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 3, ændres »§ 65« til: »§ 64 b«.

2. I § 10, stk. 1, ændres »overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65 i sundhedsloven,« til: »sundhedslovens 64 b, og som der ydes tilskud til, jf. sundhedslovens § 64 b«.

3. I § 13, stk. 4, ændres »§ 65« til: »§ 64 b«.

4. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65 i sundhedsloven,« til: »sundhedslovens 64 b, og som der ydes tilskud til, jf. sundhedslovens § 64 b«.

5. I § 15, stk. 1, 3. pkt., ændres »i nævnte overenskomst« til: »omfattet af sundhedslovens § 64 b«.

6. I § 18, stk. 5, ændres »ydes hos praktiserende tandlæger efter reglerne i § 65 i sundhedsloven« til: »ydes hos tandlæger, der er godkendt af regionsrådet til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, jf. sundhedslovens § 57 e og § 64 b«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 27. maj 2018

Ellen Trane Nørby

/ Louise Filt