Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kontrol med fodervirksomheder
Kapitel 2 Fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem
Kapitel 3 Straffebestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1 Kontrolfrekvenser for fodervirksomheder
Bilag 2 Kontrolfrekvenser for fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foderkontrol og certificeret kvalitetsstyringssystem

I medfør af § 1, stk. 1-4, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Kontrol med fodervirksomheder

§ 1. Fødevarestyrelsens kontrol med registrerede og godkendte fodervirksomheder, jf. § 11, stk. 1, eller § 12 stk. 1, i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, som Fødevarestyrelsen har indplaceret i en risikogruppe, er baseret på de i bilag 1 og 2 fastsatte frekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg.

Stk. 2. For virksomheder, som i henhold til bilag 1 og 2 har en standardfrekvens på mere end et årligt ordinært kontrolbesøg, kan Fødevarestyrelsen reducere antal årlige ordinære kontrolbesøg, hvis hensynet til den faglige prioritering i det enkelte år gør dette nødvendigt.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan som led i kontrolkampagner og lignende gennemføre supplerende kontrolbesøg i fodervirksomheder. Fødevarestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde undlade at gennemføre kontrolbesøg, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af foderlovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fører kontrol med, at artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 507/2008 om den fælles markedsordning for hør og hamp overholdes.

§ 2. I forbindelse med registrering og godkendelse af fodervirksomheder træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter afgørelse om virksomhedens indplacering i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om at ændre en virksomheds indplacering i risikogruppe, hvis væsentlige ændringer i virksomheden eller andre relevante forhold giver anledning til dette.

Stk. 3. For fodervirksomheder kan Fødevarestyrelsen efter en konkret vurdering nedsætte den aktuelle frekvens med 1, hvis den pågældende virksomhed har en meget begrænset varemængde samt meget begrænsede aktiviteter, produkter og processer i forhold til sammenlignelige virksomheder, og kontrolbehovet i virksomheden derfor vurderes at være væsentligt mindre end den på grundlag af risikovurderingen fastlagte standardfrekvens. Frekvensen kan dog ikke reduceres til mindre end 1.

§ 3. Virksomheder, som i henhold til bilag 1 har en standardfrekvens på mindst 1, får reduceret frekvens, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger for overtrædelser af foderlovgivningen, og samtlige kontrolrapporter dækkende en periode på mindst 12 måneder tillige er uden anmærkninger for overtrædelser af foderlovgivningen.

Stk. 2. En virksomheds reducerede frekvens bortfalder, hvis virksomheden får anmærkninger for overtrædelser af foderlovgivningen.

§ 4. Fødevarestyrelsen udtager prøver til kontrol med, at fodervirksomheder, herunder landbrug, overholder bestemmelserne i foderlovgivningen. Foder, der fremstilles med henblik på markedsføring i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, er omfattet af kontrollen.

Stk. 2. Med mindre andet fremgår af stk. 3 anvendes ved analytisk kontrol af fodermidler, foderblandinger og forblandinger tolerancerne i bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF, med senere ændringer.

Stk. 3. Nedenstående tolerancer anvendes ved analytisk kontrol af energiindholdet i fodermidler og foderblandinger:

1) Disse tolerancer anvendes ved kontrollen af foder til følgende dyrearter; kontrollen udføres efter danske analysemetoder:

a) Kvæg: Ved underindhold: - 4 FE/100 kg foder.

b) Svin: Ved underindhold: - 4 FEso/100 kg foder henholdsvis - 4 FEsv/100 kg foder.

c) Kaniner og chinchilla: Ved underindhold: - 35 MJ/100 kg foder.

d) Pelsdyr: Ved over- og underindhold: ± 60 MJ/100 kg foder.

2) Tolerancen, der anvendes ved kontrollen af fjerkræfoder, fremgår af bilag VII i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder, med senere ændringer.

§ 5. Fødevarestyrelsens kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

Kapitel 2

Fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem

§ 6. Fodervirksomheder, som har et certificeret kvalitetsstyringssystem, og for hvem Fødevarestyrelsen har fastlagt en standardfrekvens for antal årlige ordinære kontrolbesøg på mindst 1, kan efter ansøgning få nedsat antal årlige ordinære kontrolbesøg, jf. bilag 2.

Stk. 2. Det certificerede kvalitetsstyringssystem skal dække alle virksomhedens foderaktiviteter, herunder de for aktiviteterne relevante krav i foderlovgivningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande samt økologi kan virksomheden dog helt eller delvist undtage fra det certificerede kvalitetsstyringssystem. Fødevarestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra virksomheden tillade, at en foderaktivitet ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem, hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede foderaktiviteter, og aktiviteten ikke har direkte betydning for fodersikkerheden.

Stk. 4. Hvis flere fodervirksomheder er omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, kan Fødevarestyrelsen endvidere tillade, at styringen af én eller flere foderaktiviteter foretages samlet på én af fodervirksomhederne.

Stk. 5. Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet skal være akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 6. Nedsættelsen af antal årlige ordinære kontrolbesøg får virkning, når Fødevarestyrelsen efter ansøgningen har registreret, at virksomheden har et certificeret kvalitetsstyringssystem.

§ 7. Ansøgning om nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg skal sendes til Fødevarestyrelsen. Der benyttes en blanket, som kan findes på virk.dk.

Stk. 2. Virksomheden skal i ansøgningen

1) kort beskrive gyldighedsområdet for den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet,

2) erklære, at den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker alle virksomhedens foderaktiviteter og alle de for virksomheden relevante krav i foderlovgivningen, jf. dog nr. 7,

3) oplyse, med hvilken frekvens certificeringsorganet eller -organerne auditerer kvalitetsstyringssystemet,

4) vedlægge kopi af det eller de til kvalitetsstyringssystemet knyttede certifikater, hvoraf det fremgår, hvilke standarder og certificeringsorganer virksomheden anvender samt varighed af den enkelte certificering,

5) vedlægge dokumentation for, at certificeringsorganet er akkrediteret til at certificere efter den eller de pågældende standarder af et internationalt anerkendt akkrediteringsorgan, jf. § 6, stk. 5,

6) oplyse, om de særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande eller økologi helt eller delvist er undtaget fra det certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. § 6, stk. 3, 1. pkt., og

7) angive, om der søges om undtagelse af foderaktiviteter fra det certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. § 6, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 3. Virksomheden skal endvidere i ansøgningen acceptere følgende vilkår:

1) Fødevarestyrelsen skal ved kontrol i virksomheden have adgang til certificeringsorganets auditrapporter for de seneste 3 år.

2) Virksomheden skal i forbindelse med kontrolbesøg kunne redegøre for, hvilke dele af virksomhedens kvalitetsstyringssystem certificeringsorganet har gennemgået, og hvor dette er dokumenteret i certificeringsorganets auditrapport.

3) Hvis kvalitetsstyringssystemet eller certificeringsorganets auditrapporter ikke er på dansk, kan Fødevarestyrelsen kræve dem oversat til dansk i det omfang, det er nødvendigt for foderkontrollen.

Stk. 4. Hvis certificeringen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet eller virksomheden ændres, således at betingelserne i § 6, stk. 2, ikke længere er opfyldt, skal virksomheden omgående meddele dette til Fødevarestyrelsen.

§ 8. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en fodervirksomheds nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg efter § 6, stk. 1, hvis

1) betingelserne i § 6, stk. 2, ikke er opfyldt,

2) virksomheden ikke overholder vilkårene i § 7, stk. 3, eller

3) virksomheden har givet urigtige oplysninger i ansøgningen.

Kæder på foderområdet

§ 9. Ved en kæde på foderområdet forstås et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 5 registrerede eller godkendte fodervirksomheder, som ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed. Samtlige fodervirksomheder, som indgår i denne samlede enhed, skal indgå i kæden.

Stk. 2. En kæde på foderområdet kan dog omfatte mindre end 5 fodervirksomheder, hvis summen af standardfrekvenser, jf. bilag 1, for de tilknyttede fodervirksomheder er mindst 8 årlige ordinære kontrolbesøg.

§ 10. Et kædehovedkontor skal have ansvar og varetage styring inden for kæden for overholdelse af dele af foderlovgivningen. Det skal som minimum omfatte ansvar og styring for den fælles markedsføring inden for kæden.

Stk. 2. Kædehovedkontorets ansvar og styring kan enten være baseret på, at det sammen med de tilknyttede virksomheder tilhører samme juridiske person (samme CVR-nr.), eller det kan være baseret på en skriftlig aftale med hver af de tilknyttede virksomheder, hvorefter disse virksomheder underkaster sig kædehovedkontorets styring på de områder, hvor kædehovedkontoret har ansvaret.

§ 11. Fødevarestyrelsens kædekontrol indebærer, at den ordinære kontrol med de dele af foderlovgivningen, hvor kædehovedkontoret har ansvaret og varetager styringen, foretages i kædehovedkontoret.

Stk. 2. Hvis kædehovedkontoret har ansvar og varetager styring for risikoanalyse og egenkontrolprogram for samtlige fodervirksomheder omfattet af kæden, vil Fødevarestyrelsen som led i kædekontrollen årligt fastlægge en samlet kædekontrolfrekvens for kæden svarende til summen af de aktuelle standardfrekvenser, jf. bilag 1, hhv. reducerede frekvenser, jf. bilag 2, for de under kæden hørende virksomheder som opgjort den 1. oktober det foregående år.

Stk. 3. Kædekontrolfrekvensen, jf. stk. 2, nedsættes med 1/3, hvis virksomhederne i kæden i de foregående 24 måneder har haft en højere regelefterlevelse end gennemsnittet af fodervirksomheder, idet der ved regelefterlevelse forstås andel kontrolrapporter uden anmærkninger. Regelefterlevelsen opgøres på grundlag af kontrolresultaterne pr. 1. oktober det foregående år.

Stk. 4. Afgørelsen om reduceret kædekontrolfrekvens, jf. stk. 3, meddeles kædehovedkontoret senest den 15. november det foregående år.

§ 12. Kæden kan blive omfattet af kædekontrollen, ved at ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret som kæde på foderområdet, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om kædekontrol skal ske på den digitale blanket til registrering af kæden, som kan findes på virk.dk.

Stk. 3. Kæden skal i ansøgningen oplyse, hvilke registrerede eller godkendte fodervirksomheder, der skal indgå i kæden samt de nødvendige oplysninger om kædehovedkontoret, herunder adresse samt de områder, hvor kædehovedkontoret skal have ansvar og styring for overholdelse af foderlovgivningen.

Stk. 4. Kæden skal i ansøgningen desuden oplyse, hvorvidt ansvar og styring er baseret på ejerforhold eller skriftlig aftale, jf. § 10, stk. 2.

§ 13. Fødevarestyrelsen registrerer kædehovedkontoret, jf. § 12, stk. 3, som kædehovedkontor, uanset om kædehovedkontoret allerede er registreret eller godkendt som fodervirksomhed.

§ 14. Fødevarestyrelsen tildeler kæden en kædekoordinator, som er kædens kontaktperson. Kædekoordinatoren koordinerer kontrollen i kæden og udfører kontrol i kædehovedkontoret.

Stk. 2. Snarest muligt efter ansøgningen gennemfører kædekoordinatoren første kontrolbesøg i kædehovedkontoret. Ved dette kontrolbesøg gennemgår koordinatoren sammen med kædehovedkontoret oversigt over aktiviteter, som kædehovedkontoret forpligter sig til at have ansvar og styringen for, jf. § 10, stk. 1, og det aftales, hvilken medarbejder hos kæden, som skal varetage kædens kontakt med Fødevarestyrelsen, herunder kædekoordinatoren.

Stk. 3. Hvis kædekontrollen er baseret på en skriftlig aftale mellem kædehovedkontor og de tilknyttede virksomheder, jf. § 10, stk. 2, skal kædekoordinator tillige gennemgå den skriftlige aftale med henblik på at sikre, at de af kædekontrollen omfattede aktiviteter også er omfattet af aftalen.

Stk. 4. Ud over første kontrolbesøg, jf. stk. 2, kan der årligt gennemføres 2 ordinære kontrolbesøg i kædehovedkontorer for kæder på foderområdet.

Stk. 5. Hvis kædekontrolfrekvensen er reduceret, jf. § 11, stk. 3, fordeler kædekoordinatoren i den årlige kontrolplan kontrolbesøgende på de under kæden hørende virksomheder, som indgik i beregningen af regelefterlevelsen. Reglerne for standardfrekvenser, jf. bilag 1 og reducerede frekvenser, jf. bilag 2, finder således ikke anvendelse for disse virksomheder.

§ 15. Kædehovedkontoret har pligt til løbende at oplyse Fødevarestyrelsen om

1) ophør af virksomheder omfattet af kæden, jf. § 9, og

2) udtræden af enkelte virksomheder omfattet af kæden, jf. § 9.

Stk. 2. Ophør eller udtræden af virksomheder omfattet af kæden, berører ikke den fastsatte kædekontrolfrekvens, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3. Kædehovedkontoret kan tilmelde en eksisterende eller nyetableret virksomhed, der er godkendt eller registreret i henhold til § 1, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017, til kædekontrollen ved henvendelse til kædekoordinatoren. Fødevarestyrelsen indregner fra tidspunktet for tilmeldelsen virksomhedens kontrolfrekvens, jf. § 1, stk. 1, i kædekontrolfrekvensen, jf. § 11, stk. 2, hhv. den reducerede kædekontrolfrekvensen, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 4. Ophører kæden eller ønsker den at udtræde af kædekontrollen, skal dette snarest muligt meddeles Fødevarestyrelsen. Ophør eller udtræden af kædekontrollen får virkning med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

§ 16. Fødevarestyrelsen kan afregistrere en kæde fra kædekontrollen, jf. § 12, stk. 1, hvis kæden ikke overholder betingelserne i § 9, eller der er givet urigtige oplysninger ved ansøgningen.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 17. Med bøde straffes den, der i strid med § 7, stk. 4, ikke underretter Fødevarestyrelsen om bortfald af eller væsentlige ændringer i et certificeret kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1527 af 9. december 2016 om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 31. maj 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Jørgen Kruhl Jensen


Bilag 1

Kontrolfrekvenser for fodervirksomheder

Risikogruppe
Standardfrekvens
Reduceret frekvens
Særlig høj (SH)
4
3
Høj (H)
2
1
Middel (M)
1
0,5
Lav (L)
0,5
-
Ultralav (UL)
Efter behov
-


Bilag 2

Kontrolfrekvenser for fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem

Risikogruppe
Standardfrekvens
Reduceret frekvens
Særlig høj (SH)
3
2
Høj (H)
1
0,5
Middel (M)
0,5
0,5
Lav (L)
Ikke relevant
-
Ultralav (UL)
Ikke relevant
-