Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande

§ 1

I bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande, som ændret ved bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 7, ændres »§ 65 og« til: »§ 64 b og regler fastsat i medfør af heraf samt«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 25. maj 2018

Ellen Trane Nørby

/ Louise Filt