Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Uddannelseskrav
Kapitel 3 Godkendelse af udbyder af kurser og uddannelseskurser
Kapitel 4 Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Kapitel 5 Kontrol
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Uddannelse for den besætningsansvarlige, jf. § 5, stk. 1, og § 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner1)

I medfør af § 7, stk. 1 og 3, og § 28, stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder i de i stk. 1, nævnte situationer anvendelse for enhver statsborger i et EU-land, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at etablere sig i Danmark som besætningsansvarlig for de i § 4 nævnte kategorier af besætninger.

Stk. 3. Foruden definitionerne i § 2 finder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, anvendelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) CHR: Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister.

2) CHR-nummer: Et unikt nummer, der anvendes i CHR til identifikation af en bestemt geografisk beliggenhed.

3) Dyrehold: Den eller de besætninger med landbrugsmæssigt hold af svin, malkekøer eller æglæggende høner, der er registreret på et CHR-nummer.

4) Den besætningsansvarlige: Den person, der har det daglige ansvar for pasningen af dyrene.

Kapitel 2

Uddannelseskrav

§ 3. Ejeren af de i § 4 nævnte kategorier af besætninger skal sikre, at den besætningsansvarlige har gennemført den fornødne uddannelse, jf. § 4 og § 5.

§ 4. Den besætningsansvarlige for et dyrehold med svin, malkekvæg eller æglæggende høner skal have gennemført en uddannelse, jf. § 5, i følgende situationer:

1) Svin: Hvis antallet af svin på CHR-nummeret er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:

a) 300 søer, gylte eller orner.

b) 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning).

c) 6.000 smågrise (7 – 30 kg).

2) Malkekvæg: Hvis antallet af køer på CHR-nummeret er større end eller lig med følgende tærskelværdi:

a) 100 køer.

3) Æglæggende høner: Hvis antallet af æglæggende høner på CHR nummeret er større end eller lig med følgende tærskelværdi:

a) 350 æglæggende høner.

Stk. 2. Er der på samme CHR-nummer flere besætninger med samme dyreart med forskellige besætningsansvarlige, er det det samlede antal dyr af dyrearten på CHR-nummeret, der er afgørende for, om den enkelte besætningsansvarlige er omfattet af krav om uddannelse, jf. stk. 1.

Stk. 3. Har den besætningsansvarlige ansvar for besætninger på forskellige CHR-numre, er det det samlede antal dyr af dyrearten på det enkelte CHR-nummer, der er afgørende for, om denne er omfattet af krav om uddannelse, jf. stk. 1.

Stk. 4. Er en person besætningsansvarlig for en del af en besætning, er denne omfattet af krav om uddannelse, hvis antallet af dyr af den pågældende dyreart på CHR-nummeret er lig med eller større end en eller flere af tærskelværdierne i stk. 1.

§ 5. Uddannelseskravet, jf. § 4, kan opfyldes ved, at den pågældende har gennemført landbrugsuddannelsen, jf. bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen, eller har gennemført en anden selvstændig uddannelse, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Undtaget fra uddannelseskravet i § 4 er dyrlæger og kandidater i husdyrvidenskab.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige situationer meddele dispensation fra uddannelseskravet i § 4.

Kapitel 3

Godkendelse af udbyder af kurser og uddannelseskurser

§ 6. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende en kursusudbyder til at afholde kurser til opfyldelse af kravet om uddannelse (anden uddannelse end landbrugsuddannelsen), jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som kursusudbyder indsendes til Fødevarestyrelsen og skal være modtaget i styrelsen senest 8 uger før påbegyndelse af kursets afholdelse. Kurset må ikke afholdes, førend godkendelse af kurset er opnået. Ansøgning kan også indsendes via www.businessindenmark.dk.

§ 7. Ansøgning om godkendelse som kursusudbyder skal være vedlagt følgende oplysninger:

1) Uddannelsesprogram for kurset.

2) Oplysning om hvilken/hvilke dyreart(er) kurset skal omfatte.

3) Oplysning om kursets varighed.

4) Oplysning om underviser(e) og dennes/deres kompetencer.

5) Oplysning om form, indhold og varighed af den afsluttende skriftlige prøve, samt hvem der skal forestå eksamination.

6) Dokumentation for, at ansøger, der vil udbyde kurset, har rådighed over de nødvendige faciliteter til at afholde kurset.

§ 8. Et uddannelsesprogram skal være målrettet den dyreart, kurset vedrører, og omfatte de emner, der sikrer, at deltagerne opnår de fornødne kompetencer. Vedrørende kompetenceniveau om dyrevelfærd skal uddannelsen i omfang svare til de emner om dyrevelfærd, der indgår i landbrugsuddannelsen, jf. bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen. Uddannelsen skal mindst omfatte emner, som er anført i bilag 1.

Stk. 2. Et kursus omfattende svin eller malkekvæg skal have en varighed af minimum 35 timer, eksklusiv pauser. Et kursus omfattende æglæggende høner skal have en varighed af minimum 14 timer, eksklusiv pauser.

Stk. 3. Det er et krav, at kursusudbyder i forbindelse med kurser afholder afsluttende prøve for og udsteder uddannelsesbevis til deltagerne.

§ 9. Undervisningen skal forestås af en dyrlæge, en kandidat i husdyrvidenskab, en person med anden relevant faglig kandidatuddannelse, eller en person, der er tilknyttet en landbrugsskole som underviser, og som opfylder kvalitetskravene, som underviser på erhvervsuddannelser, jf. §§ 10-12, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den del af undervisningen, der vedrører håndtering af syge og tilskadekomne dyr, herunder aflivning af dyr, skal forestås af en dyrlæge.

Stk. 3. Kursusudbyder skal sikre sig, at den eller de personer, som denne har ansat til at undervise og forestå den afsluttende skriftlige prøve, har de fornødne faglige færdigheder og kvalifikationer, jf. stk. 1 og stk. 2.

§ 10. Den, der er godkendt som kursusudbyder, skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede uddannelsesbevis, samt kopi af beviset i 5 år efter, at kursus er gennemført og prøve afholdt. Efter anmodning fra Fødevarestyrelsen skal kopi af uddannelsesbevis samt øvrige oplysninger udleveres til styrelsen.

Stk. 2. Ved ophør som kursusudbyder er kursusudbyder forpligtet til at overdrage opbevarede oplysninger og materiale, jf. stk. 1, til Fødevarestyrelsen.

§ 11. Fødevarestyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) en oversigt over godkendte kursusudbydere.

§ 12. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af kursus senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning og fornøden dokumentation, jf. § 7, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse af kursus, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udbyde kurser, før vedkommende er godkendt som kursusudbyder, og

3) klagemuligheder.

Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen ikke har truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2, betyder det ikke, at ansøgeren kan anse ansøgningen for imødekommet.

§ 13. En kursusudbyder skal oplyse tjenestemodtager om:

1) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen, som den myndighed, der har godkendt kurset, og

2) eventuelle erhvervsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning.

Uddannelsesbevis

§ 14. Uddannelsesbevis opnås ved deltagelse i kursus og ved i forbindelse med kurset at bestå en afsluttende, skriftlig prøve. Uddannelsesbevis udstedes af kursusudbyder på en formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).

Stk. 2. Et uddannelsesbevis skal indeholde attestation om, at indehaveren har bestået en uafhængig afsluttende prøve, der som minimum omfatter de i bilag 1 nævnte emner, og oplysning om, hvilken eller hvilke dyreart(er) beviset gælder for.

Kapitel 4

Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 15. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning give en person omfattet af § 1, stk. 2, tilladelse til at udøve erhvervet som besætningsansvarlig i de i § 4 nævnte kategorier af besætninger, hvis personens erhvervsmæssige kvalifikationer kan anerkendes i medfør af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse indsendes til Fødevarestyrelsen direkte eller via www.businessindenmark.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgerens fulde navn.

2) Ansøgerens bopælsadresse i hjemlandet.

3) Ansøgerens eventuelle bopælsadresse i Danmark.

4) Ansøgerens kontaktoplysninger: telefonnummer og e-mail adresse.

5) Dokumentation for ansøgerens nationalitet.

6) Dokumentation for ansøgerens faglige titel og hvilken medlemsstat, der har udstedt titlen.

7) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at ansøgeren er lovligt etableret i landet til at udøve erhvervet som besætningsansvarlig.

8) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at ansøgeren ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud eller lignende mod at udøve erhvervet som besætningsansvarlig.

9) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

10) Bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

§ 16. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse efter § 15, og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen inden 4 uger en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingstiden,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som besætningsansvarlig i de i § 4 nævnte kategorier af besætninger før vedkommende har fået tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

§ 17. Fødevarestyrelsen kan ved en ansøgning om tilladelse efter § 15 kontrollere ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i medfør af denne bekendtgørelse, og den forskel kan skade den offentlige sundhed samt dyrenes sundhed eller velfærd, og ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, giver Fødevarestyrelsen ansøgeren mulighed for efter eget valg enten, at:

1) tage en egnethedsprøve for at bevise, at denne har erhvervet den manglende viden eller kompetence, eller

2) gennemgå en prøvetid, der ikke overstiger tre år, og som kan kræves at blive afsluttet med en bedømmelse.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet fastsætte nærmere krav til en eventuel prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven seneste seks måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 18. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i § 15, stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang med én måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren, jf. § 15, må ikke udøve erhvervet som besætningsansvarlig i en besætning i de i § 4 nævnte kategorier af besætninger før vedkommende har fået tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde en meddelt tilladelse, hvis ansøger misligholder væsentlige vilkår i tilladelsen.

§ 19. Personer fra de i § 1, stk. 2, nævnte lande kan midlertidigt og lejlighedsvist udøve erhvervet som besætningsansvarlig i de i § 4 nævnte kategorier af besætninger, uden at skulle indhente tilladelse efter § 15.

Stk. 2. Inden aktiviteten påbegyndes første gang, skal personen indgive en skriftlig anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Anmelderens fulde navn.

2) Anmelderens bopælsadresse i hjemlandet.

3) Anmelderens eventuelle bopælsadresse i Danmark, og

4) Anmelderens kontaktoplysninger: telefonnummer og e-mail adresse.

Stk. 4. Anmeldelsen skal ved første henvendelse, eller hvis der ved fornyelse, jf. stk. 5, er tale om ændring af de oplysninger, der tidligere er givet, vedlægges følgende dokumenter:

1) Dokumentation for anmelderens nationalitet.

2) Dokumentation for anmelderens faglige titel og hvilken medlemsstat, der har udstedt titlen.

3) Attestation fra de kompetente myndigheder i etableringslandet om, at anmelderen er lovligt etableret i landet til at udøve erhvervet som besætningsansvarlig.

4) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at anmelderen ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud eller lignende mod at udøve erhvervet som besætningsansvarlig.

5) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

6) Bevis for, at anmelderen erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

Stk. 5. Anmeldelsen gælder for et år og skal fornyes forudgående for hvert efterfølgende år, hvor personen ønsker midlertidigt og lejlighedsvis at udøve erhvervet som besætningsansvarlig i de i § 4 nævnte kategorier af besætninger.

§ 20. Tjenesteydere skal oplyse tjenestemodtageren om:

1) Deres faglige titel.

2) Navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i etableringslandet, hvis erhvervet som besætningsansvarlig dér er omfattet af en godkendelsesordning, eller kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen.

3) Eventuelt registreringsnummer eller identifikationskode i et offentligt register i etableringslandet, og

4) Eventuelle forsikringer til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtageren anmoder tjenesteyderen om det, skal denne oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtageren får adgang hertil.

§ 21. Fødevarestyrelsen kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves efter denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed samt dyrenes sundhed eller velfærd, giver Fødevarestyrelsen tjenesteyderen mulighed for at tage en egnethedsprøve for at bevise, at denne har erhvervet den hidtidige manglende viden eller kompetence.

Kapitel 5

Kontrol

§ 22. Fødevarestyrelsen fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsesbevis skal af den, til hvem det er udstedt, på forlangende forevises for Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Dokumentation for de i § 5, stk. 2, nævnte uddannelser skal på forlangende forevises for Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Er den besætningsansvarlige ikke omfattet af uddannelseskravet, fordi denne er ansat som besætningsansvarlig før den 1. juli 2018 og ikke siden er blevet omfattet af uddannelseskravet, jf. § 4 og § 24, stk. 4 og 5, skal denne på forlangende kunne dokumentere, at vedkommende blev ansat som besætningsansvarlig før den 1. juli 2018 for Fødevarestyrelsen.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, § 9, § 10, § 18, stk. 3, § 19, stk. 2 og 5, § 20 eller § 22, stk. 2-4, med mindre højere straf er forskyldt efter dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 og finder anvendelse for personer, der for første gang ansættes som besætningsansvarlig fra og med den 1. juli 2018 i en besætning, som er omfattet af § 4, jf. dog stk. 2–5.

Stk. 2. Kravet om uddannelse skal være opfyldt, når den besætningsansvarlige overtager ansvaret for besætningen. For personer, der i perioden fra og med den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2019 ansættes som besætningsansvarlig, skal kravet dog være opfyldt senest den 30. juni 2019.

Stk. 3. Personer, der fra og med den 1. juli 2018 ansættes som besætningsansvarlig uden at være omfattet af krav om uddannelse, jf. § 4, skal opfylde uddannelseskravet, hvis antallet af dyr på CHR-nummeret i forhold til den pågældende dyreart ændres til at være lig med eller større end en eller flere af tærskelværdierne i § 4 for den pågældende dyreart. Uddannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter, at vedkommende er blevet omfattet af krav om uddannelse.

Stk. 4. Personer, der før den 1. juli 2018 har været ansat som besætningsansvarlig i en besætning, som den 1. juli 2018 eller senere skifter til en anden besætning som besætningsansvarlig med samme dyreart, er omfattet af uddannelseskravet, hvis antallet af dyr på det nye CHR-nummer er lig med eller større end en eller flere af tærskelværdierne i § 4 for den pågældende dyreart, og dette ikke var tilfældet i forhold til det tidligere CHR-nummer. Uddannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter, at vedkommende er blevet omfattet af krav om uddannelse.

Stk. 5. Personer, der før den 1. juli 2018 har været ansat som besætningsansvarlig i en besætning, som den 1. juli 2018 eller senere skifter til en anden besætning som besætningsansvarlig med en anden dyreart, er omfattet af uddannelseskravet, hvis antallet af dyr af den pågældende dyreart på det nye CHR-nummer er lig med eller større end en eller flere af tærskelværdierne i § 4. Uddannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter, at vedkommende er blevet omfattet af krav om uddannelse.

Fødevarestyrelsen, den 31. maj 2018

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup


Bilag 1

Uddannelse for den besætningsansvarlige, jf. § 5, stk. 1, og § 8

Uddannelsen skal vedrørende dyrevelfærd fokusere på velfærdsaspekter og som minimum omfatte følgende emner i forhold til den enkelte dyreart:

1. Lovgrundlag, herunder orientering om reglerne om sundhedsrådgivning (svin og kvæg).

2. Fysiologi.

3. Adfærd og stresspåvirkninger.

4. Fodring og vanding.

5. Management.

6. Sygdomsforhold, herunder smittebeskyttelse og vaccination.

7. Aflivning i besætningen.

8. Transport, inklusiv transportegnethed.

9. Nødprocedurer, herunder ved strømsvigt, svigt af vandforsyning m.m.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.