Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fremgangsmåden ved oprettelse af en privat institution for gymnasiale uddannelser
Kapitel 2 Almindelige betingelser for tilskud
Kapitel 3 Tilskud, tilskudsinstruks og takstkatalog
Kapitel 4 Tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever og kursister
Kapitel 5 Opgørelse af årselever m.v.
Kapitel 6 Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser
Kapitel 7 Forskellige regler
Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser

I medfør af § 1, stk. 1, § 4, stk. 4, § 8, stk. 7, § 8 a, stk. 3, § 12, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 5, § 17, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, § 17 a, stk. 1, § 23, stk. 1, 6. pkt., § 26, stk. 2, og § 30 b i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 3. juli 2017, § 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017, og § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Fremgangsmåden ved oprettelse af en privat institution for gymnasiale uddannelser

§ 1. Anmeldelse af en privat gymnasieskole, et privat studenterkursus eller et privat hf-kursus, der ønsker statstilskud, foretages ved at indsende følgende til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

1) Et anmeldelsesskema med oplysning om de forhold, der er anført på skemaet.

2) Depositum på 30.000 kr., der indbetales i to rater på henholdsvis 20.000 kr. og 10.000 kr.

3) Institutionens vedtagne vedtægt til godkendelse, jf. § 2, stk. 1 i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen.

4) Et skema med oplysninger om de forhold, der er anført på skemaet, samt dokumentation for at institutionens bygninger er godkendt af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder til skole- og undervisningsformål. Skemaet skal være underskrevet af de tegningsberettigede efter institutionens vedtægt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for nye afdelinger i en kombineret institution.

Stk. 3. Skemaerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 4, udfærdiges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skemaerne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen uvm.dk.

§ 2. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget anmeldelsesmaterialet senest på følgende datoer:

1) 15. august i året forud for det skoleår, for hvilket institutionen ønsker tilskud: anmeldelsesskema og 1. rate af depositum på 20.000 kr., jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) 15. oktober i året forud for det skoleår, for hvilket institutionen ønsker tilskud: indberetning af studieretninger i optagelse.dk.

3) 1. februar forud for det skoleår, for hvilket institutionen ønsker tilskud: vedtægt og 2. rate af depositum på 10.000 kr., jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3.

4) 1. juni forud for det skoleår, for hvilket institutionen ønsker tilskud: oplysningsskema med bilag, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Depositum tilbagebetales i forbindelse med første tilskudsudbetaling i finansåret. Der beregnes ikke renter af det indbetalte beløb.

Stk. 3. Modtager institutionen, herunder en skoleafdeling og en kursusafdeling, ikke tilskud for det skoleår, der følger efter depositumindbetalingen, tilfalder depositum staten, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis en institution, der ikke vil kunne opnå tilskud for det skoleår, som depositummet er indbetalt for, genanmeldes for det følgende skoleår under iagttagelse af fristen i stk. 1, kan det i forvejen indbetalte depositum genanvendes, hvis begge rater var rettidigt indbetalt. Depositum kan dog højst genanvendes to gange.

Stk. 5. Institutionen indsender et etableringsbudget og driftsbudget, der dokumenterer, at institutionen kan begynde sin virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag.

§ 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i øvrigt indhente alle oplysninger til brug for vurdering af, om institutionen opfylder lovens og denne bekendtgørelses betingelser for at modtage tilskud, og i særlige tilfælde fastsætte særlige frister for indsendelse af materialet, herunder fravige de frister, der er nævnt i § 2, stk. 1.

Kapitel 2

Almindelige betingelser for tilskud

§ 4. Institutionens rektor skal være godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. lovens § 4, stk. 2.

Stk. 2. Institutionens studieretninger skal være godkendt i optagelse.dk.

§ 5. Institutionen må ikke erhverve bygninger med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til institutionens ansatte.

§ 6. Det er en forudsætning for at få tilskud, at institutionen ved elev/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af institutionens driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i egendækningen. Mindstegrænsen for egendækningen fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 3

Tilskud, tilskudsinstruks og takstkatalog

§ 7. Tilskud efter lov om private institutioner for gymnasiale uddannelsers § 8, stk. 1-3, 5 og 6, § 12 og § 14, stk. 2, udbetales til institutionerne efter de udbetalingsmodeller, der er angivet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets instruks for tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser (PG-instruksen).

Stk. 2. Aktivitetsbestemt tilskud efter lovens § 8, stk. 1-3, 5 og 6, § 12 og § 14, stk. 2, ydes på grundlag af institutionens antal årselever eller årskostelever og takster pr. årselev eller årskostelev, der er fastsat på de årlige finanslove for de enkelte uddannelser.

Stk. 3. Der ydes særskilte takster til fjernundervisning. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Tilskud efter lovens § 14, stk. 1, til nedbringelse af betaling for undervisningen udbetales til Vikarkassen ved finansårets begyndelse.

Stk. 5. Tilskud til nyoprettede institutioner og nyoprettede afdelinger på institutioner udbetales med virkning fra skoleårets begyndelse, når det er dokumenteret, at der er

1) mindst 20 tilskudsberettigende elever i alt på tælledagen efter det første skoleårs start,

2) mindst 40 tilskudsberettigende elever i alt på tælledagen efter det andet skoleårs start og

3) mindst 60 tilskudsberettigende elever i alt på tælledagen efter det tredje skoleårs start.

Stk. 6. Tælledagen er den 20. undervisningsdag efter skoleårets start, for elever på første semester dog den 60. undervisningsdag efter skoleårets start.

§ 8. I PG-instruksen er angivet nærmere retningslinjer for beregning, udbetaling og regulering af tilskuddene efter denne bekendtgørelse. I PG-instruksen kan fastsættes retningslinjer for institutionernes anvendelse af bestemte administrative systemer.

Stk. 2. PG-instruksen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen uvm.dk.

§ 9. Takster for de enkelte uddannelser, fag m.v. fastsættes på de årlige finanslove og findes i takstkataloget på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen uvm.dk.

Kapitel 4

Tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever og kursister

§ 10. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever, jf. lovens § 13. Ansøgning om tilskud skal ske på skemaer, der er udarbejdet af styrelsen. Styrelsen kan hos institutionen indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilskuddenes fordeling og administration. Ansøgning om tilskud skal indgives digitalt til styrelsen. Meddelelser fra styrelsen om bevilget tilskud sker digitalt.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til ekstraudgifter til elever med svære handicap vedlægges en udtalelse fra institutionen og pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap samt befordring af elever med svære handicap kan indsendes hele året. Ansøgning om tilskud til hjælpemidler til elever med svære handicap skal fremsendes til styrelsen senest 14 dage efter elevens behov er godtgjort overfor institutionen. Styrelsen træffer afgørelse om, fra hvilket tidspunkt hjælpen kan ydes, dog tidligst fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen.

Stk. 4. Institutionen skal underrette styrelsen om afbrydelse og væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.

Stk. 5. Tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever må alene anvendes til formålet. Institutionen skal skriftligt underrette styrelsen om ophør af den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til.

Stk. 6. Institutionen skal udarbejde en oversigt over, hvornår eleven skal deltage i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til, og hvem der skal undervise. Institutionen skal løbende føre protokol over elevens deltagelse i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til. Protokollen skal underskrives af rektor og den lærer, der har undervist.

Stk. 7. Tilskuddet udbetales månedligt med en forholdsmæssig andel af det godkendte beløb. Udgifter til hjælpemidler afholdes dog af institutionen og refunderes af styrelsen mod forevisning af dokumentation for udlæg. Hvis institutionen skal tilbagebetale tilskud, jf. stk. 4 og 5, fratrækkes beløbet i tilskudsudbetalingerne for følgende måned.

Stk. 8. Institutioner kan tildeles hjælpemidler som beredskab til udlån for elever, hvis støttebehov først afdækkes kort før eller efter uddannelsesstart. Beredskabet finder anvendelse, mens ansøgning behandles i styrelsen.

Stk. 9. Hjælpemidler, hvortil der er ansøgt om tilskud, jf. stk. 1 og 3, følger eleven til anden uddannelse, såfremt uddannelsen er omfattet af § 1 i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, § 1 i lov om friskoler og private grundskoler m.v., § 1 i lov om efterskoler og frie fagskoler, bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. eller lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse.

Stk. 10. Når institutionen indskriver en elev, der medbringer et hjælpemiddel bevilget under et tidligere uddannelsesforløb, skal institutionen ansøge om overførsel af bevillingen inden for den angivne frist, jf. stk. 3. Institutionen oplyser om tidligere støtteforløb i sin ansøgning og vurderer i sin udtalelse, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet, jf. stk. 2.

Kapitel 5

Opgørelse af årselever m.v.

§ 11. Antallet af årselever eller årskostelever opgøres på grundlag af antal elever og kursister, der er indmeldt på institutionen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode. I opgørelsen indgår elever og kursister, der har CPR-nr., elever og kursister, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR, elever og kursister, der er omfattet af overenskomst om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau, og grønlandske elever og kursister.

Stk. 2. Elever og kursister indgår i årselevberegningen, hvis de pågældende

1) er optagelsesberettigede på uddannelsen eller undervisningen,

2) er optaget på uddannelsen eller undervisningen i tælleperioden og er studieaktive efter reglerne om den pågældende uddannelse eller undervisning og

3) er optaget på uddannelsen eller undervisningen på tælleperiodens tælledag.

Stk. 3. Elever på uddannelsen til almen studentereksamen og den toårige uddannelse til hf-eksamen kan ikke indgå i institutionens årselevberegning for enkeltfag. En elev, der følger undervisning i et gymnasialt valgfag på en anden institution end den, hvor eleven er indskrevet på den gymnasiale uddannelse, kan ikke indgå i årselevberegningen på den anden institution.

Stk. 4. En privat institution kan få tilskud for kursister på enten dansk C, engelsk C eller samfundsfag C som hf-enkeltfag, der er blevet optaget som elever på 2. del af grundforløbet i et eux-forløb, hvor formålet er at opnå adgang til eux-forløbets hovedforløb. Disse kursister indgår i institutionens årselevberegning for enkeltfag.

§ 12. Opgørelsen af antal årselever, jf. stk. 2-4, og årskostelever, jf. stk. 5, til brug for fastlæggelse af tilskud efter denne bekendtgørelse sker efter retningslinjerne, herunder for tælledage, tælleperioder og indberetninger, i PG-instruksen.

Stk. 2. Ved en årselev forstås:

1) På uddannelsen til almen studentereksamen og uddannelsen til hf-eksamen, bortset fra hf-enkeltfag og gymnasial supplering, en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis. Tilsvarende gælder undervisning, der sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark.

2) På gymnasial supplering en kursist undervist i 812,5 klokketimer.

3) På brobygning og introduktionskurser en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis.

Stk. 3. Ved beregning af årselevtilskuddet for en hf-enkeltfagskursist anvendes vægten 0,15 pr. løft af niveau i fag pr. år.

Stk. 4. Ved en årskostelev forstås en elev, der er optaget på en kostafdeling i 200 dage.

§ 13. Opgørelsen af det faktiske antal årselever m.v. skal attesteres af institutionens leder og interne revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler.

Kapitel 6

Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser

Opgørelse og indberetning af klassekvotienten

§ 14. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient, jf. § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder. Hvis institutionen har flere udbudssteder, opgøres klassekvotienten for alle udbudssteder under ét.

Stk. 2. De gymnasiale fuldtidsuddannelser omfatter:

1) Den treårige uddannelse til almen studentereksamen (stx), herunder pre-IB.

2) Den toårige uddannelse til almen studentereksamen (toårige stx).

3) Den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 3. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient ved, at det samlede antal af optagne elever på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse, jf. stk. 1, divideres med antallet af klasser på klassetrinet på uddannelsen. Ved en klasse forstås i denne bekendtgørelse den gruppe af elever, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A, medmindre institutionen har tilrettelagt klassedannelsen på en sådan måde, at deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende for klassedannelsen, jf. § 16, 2. pkt.. Elever, der ud over den gruppe, der udgør en klasse, deltager i klassens undervisning, indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient, jf. dog § 18.

Stk. 4. For følgende klasser foretager institutionen en selvstændig opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder:

1) Klasser, der oprettes for elever, som har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. §§ 61-63, i lov om de gymnasiale uddannelser.

2) Klasser, der oprettes for en særlig målgruppe som led i forsøg, jf. § 69, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser.

§ 15. Institutionens opgørelse af klassekvotienter efter § 14, stk. 1-4, skal ske samtidig med institutionens første indberetning af aktiviteten på første klassetrin til brug for beregning af de statslige tilskud, jf. retningslinjerne for tælledage, tælleperioder og indberetninger i PG-instruksen.

§ 16. Institutionens opgørelse af klassekvotienter godkendes af institutionens bestyrelse og attesteres af institutionens leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det skal fremgå af indberetningen, hvis institutionen har anvendt en tilrettelæggelse af klassedannelsen, hvor deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende, jf. § 14, stk. 3, 2. pkt.

Institutionens fravigelse af tilskudsbetingelsen om den maksimale gennemsnitlige klassekvotient på 28,0

Fravigelse under uddannelsesforløbet

§ 17. En institution kan under uddannelsesforløbet fravige § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser af hensyn til optagelse af en elev, der opfylder en af følgende betingelser:

1) Eleven flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven vil få en transporttid på mere end 60 minutter til det nærmeste alternative udbudssted af den pågældende uddannelse, som eleven ønsker optagelse på. Transporttiden opgøres som transporttiden mellem elevens bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det nærmeste alternative udbudssted skal være en institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser eller almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2) Eleven flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven har en særlig studieretning, hvor det i tilflytterområdet alene er institutionen, der udbyder tilsvarende fag.

3) Eleven optages midlertidigt på institutionen som led i et udvekslingsophold fra udlandet, og særlige grunde taler for, at eleven skal gå på institutionen, fx at vedkommende har bopæl hos en elev, der allerede går på institutionen.

4) Eleven vender tilbage til institutionen efter at have været på udvekslingsophold i udlandet i minimum et halvt år og har søgt om orlov fra institutionen i udvekslingsperioden.

5) Eleven har i henhold til optagelsesbekendtgørelsen indgået en forudgående aftale med institutionens leder om orlov fra uddannelsen på op til ét år.

6) Eleven skal gå klassetrinnet på uddannelsen om, og institutionen vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen, eventuelt i forening med en særlig indsats over for eleven, at det sker på institutionen.

7) Eleven eller kursisten optages på institutionen efter at være blevet bortvist fra en anden institution midt i et skoleår på grund af overtrædelse af studie- og ordensreglerne, og eleven eller kursisten opfylder betingelsen i nr. 1, dog således at den institution, eleven eller kursisten er bortvist fra, ikke indgår blandt de mulige alternative udbudssteder.

8) Eleven eller kursisten på en gymnasial fuldtidsuddannelse, jf. § 14, stk. 2, vælger at påbegynde en anden gymnasial fuldtidsuddannelse på samme institution, og institutionen vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens eller kursistens mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse

§ 18. En institution kan fravige § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, for en elev, der ikke indgår i en klasse omfattet af § 14, stk. 4, nr. 1, hvis eleven har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. §§ 61-63, i lov om de gymnasiale uddannelser, men deltager i en klasses undervisning, jf. § 14, stk. 3.

Vilkår og fravigelse

§ 19. Det er et vilkår for fravigelse efter §§ 17og 18, at institutionens bestyrelse fastlægger og gennemfører en plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer i forhold til fravigelsen af en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0, således at lærerstøtten pr. elev eller kursist er den samme uanset klassestørrelsen.

Dokumentation og redegørelse for anvendelse af fravigelsesmulighed

§ 20. En institution, der anvender en fravigelsesmulighed efter §§ 17 og 18, skal udarbejde en redegørelse herom, som institutionen skal opbevare i minimum 5 år. Redegørelsen skal indeholde:

1) En beskrivelse af den eller de anvendte fravigelsesmuligheder og konsekvensen af fravigelsen i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0.

2) Dokumentation for, at betingelserne for at anvende den eller de pågældende fravigelsesmuligheder er opfyldt. Dokumentationen skal være attesteret af institutionens leder.

3) Institutionens vurdering af, hvorvidt omfanget af institutionens fravigelser efter §§ 17 og 18 bør medføre oprettelse af nye klasser og tidspunktet for dannelse af eventuelle nye klasser. Vurderingen skal ske på grundlag af

a) omfanget af fravigelsen,

b) antal klasser på klassetrinnet på den pågældende uddannelse,

c) hvor lang tid, der er tilbage på det pågældende klassetrin,

d) institutionens forventning til reduktion af overskridelsen af klassekvotienten, og tidsperspektivet herfor, som følge af institutionens dokumenterede erfaringer med elev- og kursistbevægelser, og

e) andre forhold, som institutionen tillægger vægt ved vurderingen af, om overskridelsen af klassekvotienten bør medføre oprettelse af nye klasser.

4) En plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer, jf. § 19.

Kapitel 7

Forskellige regler

Undervisningsafgift for henviste elever

§ 21. Institutionen sender efter frister, der er angivet i PG-instruksen, anmodning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om betaling af undervisningsafgiften for henviste elever, jf. lovens § 15. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at betingelsen for statstilskud i lovens § 15 er opfyldt. Undervisningsafgiften betales med et tilskud svarende til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på pågældende institution i samme uddannelsesforløb og udbetales efter betalingsmodeller, der er angivet i PG-instruksen.

Gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag)

§ 22. Ved tilmelding til enkeltfagsundervisning til hf-enkeltfag skal kursisterne oplyse, om de har en videregående uddannelse, og om de modtager efterløn eller en aldersbetinget pension.

Stk. 2. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal oplyse om omfanget af kursistens tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 23. Institutionen skal opkræve fuld deltagerbetaling, jf. lovens § 17, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., for kursister med en videregående uddannelse på hf-enkeltfag.

§ 24. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, jf. stk. 3-5, og som er 60 år eller derover, og som deltager i hf-enkeltfag skal betale en deltagerbetaling, der er højere end institutionens almindelige deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag. Forhøjelsen af deltagerbetalingen fastsættes på de årlige finanslove. Hvis institutionen ikke har en almindelig deltagerbetaling for de pågældende fag, skal kursisterne, jf. 1. pkt., betale en deltagerbetaling, der svarer til forhøjelsen på de årlige finanslove, jf. 2. pkt.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke en kursist som

1) har betalt fuld deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag, jf. lovens § 17, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., eller

2) har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger før kursistens tilmelding til enkeltfagsundervisningen.

Stk. 3. Ved en aldersbetinget pension forstås:

1) Folkepension.

2) Arbejdsmarkedets tillægspension.

3) Privattegnede pensioner i form af

a) pensionsordninger med løbende udbetalinger,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) indeksordninger tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

d) rateopsparing i pensionsøjemed,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

4) Arbejdsmarkedspensioner i form af

a) pensionsordninger med løbende udbetaling samt tjenestemandspension,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) rateopsparing i pensionsøjemed,

d) indeksordning tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut samt opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

Stk. 4. Udenlandske pensionsordninger, som svarer til en af de i stk. 3 nævnte pensioner, skal ligestilles med en tilsvarende dansk pensionsordning.

Stk. 5. Pensionsordninger, som ikke længere udbydes, men som er tilsvarende en af de i stk. 3 nævnte pensionsordninger, skal ligestilles med denne pensionsordning.

Bestyrelsens ansvar

§ 25. Bestyrelsen er ansvarlig for, at indberetninger til brug for tilskudsberegningen er korrekt opgjort efter bestemmelserne herom.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at data til brug for tilskudsberegningen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Stk. 3. Bestyrelsen skal straks underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når institutionen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller når der i øvrigt er fare for, at institutionen skal indstille sin virksomhed. Kan der ikke gives rimelig sikkerhed for institutionens fortsættelse, og tilvejebringes en sådan sikkerhed ikke inden en frist, der er fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kan yderligere tilskudsudbetaling betinges af, at der stilles garanti af et pengeinstitut.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 26. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 4, stk. 4, og § 23, stk. l, 5. pkt., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inklusiv installationer.

Offentlige betalinger

§ 27. Skolerne og kurserne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKonto-systemet, § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncern Betalinger (SKB).

§ 28. Styrelsen er bemyndiget til at varetage undervisningsministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter loven og regler fastsat i medfør af loven, medmindre andet er fastsat i loven eller i medfør af loven.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter loven og regler fastsat i medfør af loven, jf. stk. 1, kan ikke indbringes for ministeren.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juni 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 731 af 29. juni 2012 om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 12. juni 2018

Susanne S. Clausen
Vicedirektør

/ Vibeke B. Knudsen