Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32017L0853
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer1)

(Mærkning og registrering af skydevåben m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 733 af 25. juni 2014 og senest ved § 1 i lov nr. 1681 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008, nr. L 179, side 5, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/853/EU af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008, EU-Tidende 2017, nr. L 137, side 22.«

2. § 3 a, stk. 1, affattes således:

»Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Mærket skal placeres på våbnets ramme eller låsestol.«

3. I § 3 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Et skydevåbens løb eller pibe, ramme, låsestol, slæde, tromle, bundstykke og lås skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Er delen for lille til at blive mærket i overensstemmelse hermed, skal den mærkes med et serienummer eller en alfanumerisk kode eller digital kode.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

4. I § 3 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1,« til: »stk. 1 og 2,«.

5. I § 3 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1,« til: »stk. 1 og 2,«.

6. I § 3 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »land«: »og den myndighed«.

7. I § 3 a, stk. 5-7, der bliver stk. 6-8, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

8. I § 4 b, stk. 2, indsættes efter »stk. 1«: »og om registrering af de erhvervsdrivende«.

9. I § 4 b indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår for godkendelse og registrering af våbenmæglere.«

10. § 6 d, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilladelser til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 14. september 2018.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af § 3 a, stk. 6, i lov om våben og eksplosivstoffer forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af § 3 a, stk. 7, i lov om våben og eksplosivstoffer.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/853/EU af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008, EU-Tidende 2017, nr. L 137, side 22.