Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 75, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Når en forening opløses ved dom, kan dens formue og øvrige ejendele konfiskeres.«

2. § 132 a affattes således:

»§ 132 a. Den, der deltager i videreførelsen af en forening, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1, på offentligt sted, i kriminalforsorgens institutioner eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds besidder eller anvender en forenings kendetegn, efter foreningen er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med fængsel indtil 6 måneder.«

3. Efter § 132 a indsættes i 14. kapitel:

»§ 132 b. Politiet kan forbyde en person, som har haft en tæt tilknytning til en forening, der er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, at færdes og opholde sig bestemte steder, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning for at sikre, at foreningen ikke videreføres.

Stk. 2. Politiet kan påbyde personer, som på et bestemt sted deltager i en forsamling af personer, hvoraf en stor del har haft en tilknytning til en forening, som inden for de seneste 10 år er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, at forlade stedet eller forsamlingen, hvis forsamlingen er egnet til at skabe utryghed for de omkringboende eller forbipasserende.

Stk. 3. Forbud efter stk. 1 skal meddeles skriftligt og være begrundet. For forbuddet skal fastsættes en frist, der ikke kan overstige 1 år. Fristen kan forlænges med indtil 6 måneder ad gangen.

Stk. 4. Overtrædelse af et forbud efter stk. 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. Manglende efterkommelse af et påbud efter stk. 2 straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.«

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 1679 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, lov nr. 130 af 27. februar 2018 og § 5 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 803 indsættes:

»§ 803 a. En forenings formue og øvrige ejendele kan beslaglægges, hvis foreningen foreløbig forbydes af regeringen.«

2. I § 804, stk. 3, 3. pkt., ændres »stk. 6, 1. pkt.« til: »stk. 7, 1. pkt.«

3. I § 806, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

4. I § 806, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

5. I § 806 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Politiet kan træffe beslutning om beslaglæggelse efter § 803 a. Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

6. I § 807, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 806, stk. 4«: »eller 5«.

7. I § 807, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 806, stk. 6, 1. pkt.« til: »§ 806, stk. 7, 1. pkt.«

8. I § 807 a, 3. pkt., ændres »§ 806, stk. 8« til: »§ 806, stk. 9«.

9. I § 807 b, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. gælder også ved beslaglæggelse efter § 803 a.«

10. I § 807 d, stk. 1, 1. pkt., udgår »og«, og efter »§ 803, stk. 1, 1. pkt.,« indsættes: »og § 803 a«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen