Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0093
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Udstedelse af certifikater
Kapitel 3 Udstedelse af erstatningscertifikater
Kapitel 4 Eksportvirksomhedens egenkontrol
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer1)

I medfør af § 39, § 49, § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, § 37, § 67, § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, og § 1, stk. 1 og 2, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved anvendelsen af denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr, bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v., samt forordningen om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Stk. 2. Endvidere forstås ved:

1) Certifikat: Ethvert dokument i papirudgave eller elektronisk form, der er underskrevet af certifikatudsteder, og som overfor myndigheder garanterer opfyldelse af et eller flere krav i de regler, som gælder for en given sending.

2) Certifikatudsteder: Embedsdyrlæge, eller enhver anden person, som af Fødevarestyrelsen er bemyndiget til at udstede certifikater samt erstatningscertifikater.

3) Erstatningscertifikat: Certifikat, der træder i stedet for det oprindelige certifikat.

Kapitel 2

Udstedelse af certifikater

§ 2. Certifikatudstederen skal i forbindelse med udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer basere denne på en omhyggelig undersøgelse af grundlaget for certificeringen.

Stk. 2. Certifikatudstederen skal være upartisk og må ikke have nogen direkte kommerciel interesse i de dyr eller produkter, for hvilke vedkommende udsteder certifikater, eller i de bedrifter eller virksomheder, hvorfra dyrene eller produkterne stammer.

§ 3. Certifikatudstederen må ikke udstede certifikater, såfremt vedkommende ikke har det tilstrækkelige kendskab til lovgivningen på området for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer, eller andre ledsagende dokumenter vedrørende den sending, der skal certificeres, eller hvis vedkommende ikke er klar over betydningen af indholdet af hvert enkelt certifikat.

Stk. 2. Certifikatudstederen må ikke certificere forhold, som vedkommende ikke har personligt kendskab til, eller som vedkommende ikke kan skaffe sig vished om efter § 4.

Stk. 3. Certifikatudstederen må ikke certificere for forhold, som ikke fremgår af den gældende version af certifikatet.

Stk. 4. Certifikatudstederen må ikke udstede blanke eller ukomplette certifikater eller udstede certifikater, der vedrører dyr eller produkter, som vedkommende ikke har undersøgt, eller som vedkommende ikke længere har mulighed for at kontrollere, jf. dog § 4. Hvis et certifikat udstedes på grundlag af et andet certifikat, skal certifikatudstederen være i besiddelse af det pågældende certifikat, jf. dog § 4.

§ 4. Certifikatudstederen kan i de i § 3, stk. 2 og 4, nævnte tilfælde udstede certifikater, såfremt dette sker på grundlag af følgende:

1) Data, som er blevet certificeret i overensstemmelse med § 3 af

a) en anden person, der er bemyndiget hertil af Fødevarestyrelsen, og som handler under certifikatudstederens tilsyn, for så vidt certifikatudstederen kan efterprøve rigtigheden af disse data,

b) en anden person, der er bemyndiget hertil af en udenlandsk kompetent myndighed, for så vidt certifikatudstederen kan efterprøve rigtigheden af disse data, eller

c) skibsføreren på fangst- eller transportbåde for så vidt angår landinger af fisk og fiskevarer (landingserklæringer), for så vidt certifikatudstederen kan efterprøve rigtigheden af disse data.

2) Data, som er opnået indenfor rammerne af overvågningssystemerne, ved henvisning til officielt anerkendte kvalitetssikringsordninger eller gennem et epidemiovervågningssystem.

3) Anmodning om et erstatningscertifikat, jf. § 8.

§ 5. Eksportvirksomheden eller eksportøren skal fremvise nødvendig baggrundsdokumentation for certificeringen på anmodning fra Fødevarestyrelsen. Hvis baggrundsdokumentation ikke fremvises eller er utilstrækkelig til at sikre certifikatudstedelsen i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, kan certifikatudstedelse afvises.

§ 6. Alle certifikater skal udstedes på dansk og på mindst ét af de officielle sprog i bestemmelseslandet.

Stk. 2. Certifikatudstederen skal i mindst tre år opbevare en kopi af alle de certifikater, vedkommende udsteder.

§ 7. Et certifikat, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, må ikke efter udstedelsen påføres oplysninger af uvedkommende. Såfremt det af Fødevarestyrelsen findes nødvendigt at påføre supplerende oplysninger efter udstedelsen, må dette kun ske inden for gældende retningslinjer (f.eks. forseglingspåtegnelser). Sådanne rettelser skal altid dateres, underskrives og afstemples af certifikatudstederen.

Kapitel 3

Udstedelse af erstatningscertifikater

§ 8. Erstatningscertifikater må kun udstedes for den oprindelige sending, hvis det oprindelige certifikat er ødelagt, bortkommet eller indeholder åbenlyse fejl, som ikke vedrører selve sendingen, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. For at få udstedt et erstatningscertifikat skal eksportvirksomheden eller eksportøren fremsende en skriftlig ansøgning, jf. stk. 3 og 4, til Fødevarestyrelsen, hvorefter Fødevarestyrelsen foretager en konkret vurdering af, om der er mulighed for at udstede et erstatningscertifikat.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger i sagen, herunder kopi af det udstedte certifikat og oplysninger om årsagen til, at der ønskes udstedt et erstatningscertifikat.

Stk. 4. Ansøgningen skal være vedlagt nødvendig dokumentation for håndtering og opbevaring af sendingen efter afsendelsen.

Stk. 5. Opsplitning af en oprindelig sending med henblik på udstedelse af et erstatningscertifikat for hver delsending kan ske, når eksportvirksomheden eller eksportøren kan fremlægge dokumentation for følgende:

1) Den oprindelige sending er i den kompetente myndigheds varetægt.

2) Modtagerlandets kompetente myndighed har accepteret,

a) at sendingen opsplittes, og

b) at Fødevarestyrelsen udsteder erstatningscertifikater for hver delsending.

Stk. 6. Erstatningscertifikater af INTRA-certifikater vedrørende sendinger af levende dyr og avlsmateriale kan udelukkende udstedes, når mindst ét af følgende vilkår er opfyldt:

1) Konstatering af fejl og mangler, som Fødevarestyrelsen har begået, og hvor Fødevarestyrelsen selv har mulighed for at verificere, at der er begået en fejl.

2) Den kompetente myndighed i bestemmelses- eller transitlandet anmoder styrelsen om at rette fejl eller mangler ved et udstedt certifikat, og hvor Fødevarestyrelsen enten kan verificere, at der er begået en fejl, eller den kompetente myndighed i udlandet kan garantere for de oplysninger, som de ønsker ændret.

Kapitel 4

Eksportvirksomhedens egenkontrol

§ 9. Eksportvirksomheder skal foretage egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere overholdelse af § 8, stk. 1-5 i denne bekendtgørelse samt bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer og bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, som er nødvendige for certifikatudstedelse.

Stk. 2. Egenkontrolprocedurer efter stk. 1 skal være beskrevet i eksportvirksomhedens skriftlige egenkontrolprogram.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 7, 1. pkt. eller § 9.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 555 af 29. maj 2017 om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 1. juni 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Gitte Munk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter, EF-Tidende 1997, nr. L 13, s. 28-30.