Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

§ 1

I bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015 om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum, som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 4, indsættes før »§ 28, stk. 2-5«: »§ 21, stk. 4, § 22, stk. 1-2, og«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 31. maj 2018

Inger Støjberg

/ Lars Lichtenstein