Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32001R0999
 
32002R0178
 
32004R0852
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Eksport til særlige tredjelande
Kapitel 4 Eksportvirksomhedens egenkontrol for eksportkrav
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over lande (særlige tredjelande), der kræver Fødevarestyrelsens godkendelse af danske eksportvirksomheder ved eksport af de angivne produkter, jf. § 7.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter1)

I medfør af § 37 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, og § 1, stk. 1 og 2, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter.

Stk. 2. Oocyter, embryoner og sæd til avlsformål er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse må foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter kun eksporteres i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende eksport i

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 med senere ændringer (herefter forordningen om animalske biprodukter),

2) Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv med senere ændringer (herefter Gennemførelsesforordningen) og

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier med senere ændringer (herefter TSE-forordningen).

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Produkter: Foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter.

2) Foder: Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr.

3) Animalske biprodukter: Hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum.

4) Afledte produkter: Produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter.

5) Eksport: Udførsel af produkter fra Danmark til tredjelande.

6) Tredjeland: Land, der ikke er et samhandelsland.

7) Særligt tredjeland: Tredjeland, hvor landets kompetente myndigheder, stiller krav om særlig godkendelse af danske virksomheder, som en forudsætning for eksport af produkter til landet.

8) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Grønland er samhandelsland på animalske biprodukter af fiskevarer og muslinger og heraf afledte produkter. Disse lande betegnes tilsammen for samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

a) Færøerne i Kongeriget Danmark.

b) Grønland (animalske biprodukter af fiskevarer og muslinger og heraf afledte produkter er dog samhandel) i Kongeriget Danmark.

c) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien.

d) Oversøiske territorier og departementer i Republikken Frankrig.

e) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

9) Eksportvirksomhed: Virksomhed, der som en del af sine aktiviteter eksporterer, disponerer over, fremstiller, opbevarer, eller på anden måde håndterer produkter, der på et tidspunkt skal eksporteres eller indgå i produkter, der skal eksporteres.

10) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes myndigheder på foder- og veterinærområdet.

11) Listen: Fødevarestyrelsens liste over virksomheder, der er godkendt til eksport af produkter til et særligt tredjeland.

12) Sending: En mængde af produkter omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert andet dokument, som befordres med samme transportmiddel, kommer fra samme område og er af samme type, klasse eller betegnelse.

13) Certifikat: Officiel myndighedserklæring (papir eller elektronisk) udstedt af Fødevarestyrelsen i forbindelse med eksport, hvori Fødevarestyrelsen overfor myndighederne i modtagerlandet garanterer for, at sendingen overholder de krav, der fremgår af certifikatet.

14) Gældende versioner af certifikater: De certifikater, i det format, som er offentliggjort på Fødevarestyrelsens certifikatdatabase på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

15) Ledsagedokumenter: Dokumenter, der skal ledsage certifikatet jf. tredjelandskrav, som angivet i certifikatet, en vejledning til certifikatet eller som i øvrigt oplyst på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

16) Forarbejdet animalsk protein: Animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, som er behandlet i overensstemmelse med i bilag X, kapitel II, afsnit 1 i Gennemførelsesforordningen (herunder blodmel og fiskemel), således at de er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller til anden anvendelse i foderstoffer, herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler; omfatter dog ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter, centrifuge- eller separatorslam, gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat, æg og ægprodukter, herunder æggeskaller, tricalciumphosphat eller kollagen.

17) Toldunionen: Den Eurasiske Økonomiske Union.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 4. Eksport af produkter må kun ske fra en virksomhed, der

1) er registreret eller godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder,

2) er registreret eller godkendt efter forordningen om animalske biprodukter eller

3) har en registrering eller tilladelse efter TSE-forordningen.

§ 5. Eksportvirksomheder er selv ansvarlige for deres eksport af produkter til tredjelande og skal overholde betingelserne for eksport til det pågældende tredjeland, herunder betingelser som fremgår af denne bekendtgørelse, gældende versioner af certifikater samt øvrige betingelser, som er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Forelæggelse for Fødevarestyrelsen af et certifikat og eventuelle ledsagedokumenter med henblik på eksport betragtes som en ansøgning om tilladelse til eksport af sendingen.

Stk. 3. Eksportvirksomheder må kun forelægge gældende versioner af certifikater for Fødevarestyrelsen til underskrift.

Stk. 4. Den virksomhed, der forelægger et certifikat for Fødevarestyrelsen til underskrift, er ansvarlig for at det er den gældende version, der forelægges, samt at de oplysninger, der fremgår af certifikatet og evt. ledsagedokumenter, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 5. Hvis EU eller Fødevarestyrelsen har aftalt betingelser for eksport med de kompetente myndigheder i et tredjeland i form af et certifikat, som er offentliggjort på Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, må produkter, der er omfattet af dette certifikat kun eksporteres med anvendelse heraf.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra stk. 5, hvis den virksomhed, der anmoder om at få udstedt et andet certifikat, fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i tredjelandet for, at produktet tillades indført på andre vilkår.

Stk. 7. Såfremt en virksomhed har afsendt produkter, som viser sig ikke at være i overensstemmelse med et udstedt certifikat eller ledsagedokument, skal virksomheden straks informere Fødevarestyrelsen.

Stk. 8. Eksport af produkter, der ikke overholder de relevante krav i EU-lovgivningen, kan foretages, hvis eksportvirksomheden over for Fødevarestyrelsen dokumenterer, at produkterne eksporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Stk. 9. Eksportvirksomheder kan ansøge Fødevarestyrelsen om at få udstedt et erstatningscertifikat, jf. proceduren i bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer.

§ 6. Eksportvirksomheder skal sikre tilstrækkelig adskillelse mellem produkter til tredjelande, der stiller betingelser herom, og andre produkter. Adskillelse skal i nødvendigt omfang omfatte hele processen fra modtagelse af råvarer til afsendelse af produktet.

Kapitel 3

Eksport til særlige tredjelande

§ 7. De særlige tredjelande, og de krav disse lande stiller, er anført i bilag 1.

Stk. 2. Eksport af produkter til et særligt tredjeland, jf. bilag 1, må først ske, når virksomheden har modtaget meddelelse fra Fødevarestyrelsen om, at virksomheden er godkendt til eksport til det pågældende tredjeland jf. stk. 3 og er opført på listen.

Stk. 3. Proceduren for at søge om godkendelse til eksport til særlige tredjelande er følgende:

1) Virksomheden fremsender ansøgning om godkendelse til eksport til et særligt tredjeland til Fødevarestyrelsen og skal i øvrigt følge de procedurer, der er anført i bilag 1.

2) Fødevarestyrelsen vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne for eksport til landet. Hvis dette er tilfældet, optager Fødevarestyrelsen virksomheden på listen over virksomheder, der er godkendt til eksport til landet. Hvis tredjelandet skal acceptere Fødevarestyrelsens godkendelse først, afventer optagelsen på Fødevarestyrelsens liste denne accept.

3) Fødevarestyrelsen meddeler virksomheden godkendelse og optagelse på listen med angivelse af eventuelle særlige vilkår.

Stk. 4. Eksport til de lande af de produkter, der er nævnt i bilag 1, må kun omfatte produkter, der er fremstillet eller opbevaret efter det tidspunkt, hvor virksomheden blev opført på listen. Krav om listning af eksportvirksomheder kan omfatte hele fremstillings- og opbevaringsforløbet afhængig af tredjelandets krav.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 2, hvis virksomheden kan dokumentere, at myndighederne i tredjelandet tillader produktet indført i landet af fra den pågældende virksomhed, uden at den skal opfylde kravene i stk. 2.

Stk. 6. Hvis en virksomhed ikke længere overholder betingelserne for eksport til et særligt tredjeland, eller hvis en virksomhed ikke længere ønsker at være opført på Fødevarestyrelsens liste over virksomheder godkendt til eksport til et særligt tredjeland, tilbagekalder eller suspenderer Fødevarestyrelsen meddelelsen til virksomheden om godkendelse til eksport til landet og fjerner virksomheden fra listen.

Kapitel 4

Eksportvirksomhedens egenkontrol for eksportkrav

§ 8. Eksportvirksomheder skal foretage egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere overholdelse af de relevante betingelser, som fremgår af

1) denne bekendtgørelse, og

2) certifikater og øvrige dokumenter, som forelægges Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Egenkontrolprocedurer efter stk. 1 skal være beskrevet i eksportvirksomhedens skriftlige egenkontrolprogram.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 2, § 4, § 5, stk. 1, stk. 3-5 eller stk. 7-8, § 6, § 7, stk. 2 eller 4 eller § 8,

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 7, stk. 3, nr. 3, eller

3) forelægger et certifikat eller andet dokument indeholdende ukorrekte eller mangelfulde oplysninger til underskrift af tilsynsmyndigheden, jf. § 5, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 726 af 8. juni 2017 om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 1. juni 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Gitte Munk


Bilag 1

Oversigt over lande (særlige tredjelande), der kræver Fødevarestyrelsens godkendelse af danske eksportvirksomheder ved eksport af de angivne produkter, jf. § 7.

LAND
PRODUKTER
   
Chile
Forarbejdet animalsk protein af porcin oprindelse
 
Foder til selskabsdyr
 
Tyggeben og tyggepinde til hunde
   
Japan
Blodmel (herunder blodplasma) samt hæmoglobin
   
Kina
Fiskemel, fiskeolie og fiskefoder, som indeholder animalsk protein fra akvatiske dyr med fiskemel
 
Foder til selskabsdyr
 
Svinebugspytkirtler til teknisk brug
   
Peru
Blodprodukter fra svin til foder
   
Toldunionen
Foder og fodertilsætningsstoffer af vegetabilsk oprindelse
 
Foder og fodertilsætningsstoffer af animalsk oprindelse
 
Fiskemel til foder
 
Animalske biprodukter (råvarer af animalsk oprindelse) til fremstilling af foder til selskabsdyr og pelsdyr
 
Forarbejdet foder (undtagen dåsefoder) af animalsk oprindelse til selskabsdyr
 
Dåsefoder af animalsk oprindelse til selskabsdyr

Virksomheder skal godkendes og opføres på listen

Virksomheder, der ønsker at eksportere til ovennævnte lande, skal være opført på listen over virksomheder godkendt til at eksportere ovennævnte produkter til landet. Den senest opdaterede liste findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Virksomheder, der ønsker at blive optaget på listen, skal fremsende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsskema og evt. ansøgningsprocedurer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Landespecifikke krav til virksomheder og produkter fremgår af Fødevarestyrelsens certifikatdatabase og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, EF-Tidende nr. L 31, side 1–24, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, EU-Tidende nr. L 139, side 1–54, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EF-Tidende nr. L 147, s. 1–40. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.