Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

(Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I afskrivningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og § 6 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»Driftsmidler og skibe, der anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, indgår i afskrivningssaldoen med det beløb, der kan fradrages efter § 6, stk. 1, nr. 3.«

2. I § 6, stk. 1, nr. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Fradrag af anskaffelsessummen som nævnt i 1. pkt. kan for indkomstårene 2018 og 2019 foretages med et beløb svarende til 101,5 pct. af anskaffelsessummen, for indkomståret 2020 med 103 pct., for indkomstårene 2021 og 2022 med 105 pct., for indkomstårene 2023-2025 med 108 pct. og fra og med indkomståret 2026 med 110 pct. af anskaffelsessummen.«

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og senest ved § 3 i lov nr. 551 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Fradrag eller afskrivninger efter stk. 1 kan for udgifter afholdt i indkomstårene 2018 og 2019 foretages med et beløb svarende til 101,5 pct. af den afholdte udgift, for indkomståret 2020 med 103 pct., for indkomstårene 2021 og 2022 med 105 pct., for indkomstårene 2023-2025 med 108 pct. og fra og med indkomståret 2026 med 110 pct. af den afholdte udgift.«

2. I § 8 X, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Der kan dog højst udbetales skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter.«

3. I § 8 X, stk. 4, 3. pkt., ændres »10. pkt.« til: »9. pkt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen